Čo bude ďalej s biologicky rozložiteľným odpadom?

Košice, 03.04.2009

Od 1. januára 2010 musia obce triediť papier, plasty, kovy, sklo a zatiaľ aj biologicky rozložiteľný odpad. Novelou zákona o odpadoch, ktorú 25. marca 2009 schválila na svojom rokovaní vláda SR, by sa z tejto povinnosti mali vypustiť biologicky rozložiteľné odpady. Ich zber tým bude posunutý. Nový termín však zatiaľ nie je určený.

Povinnosť zavedenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov vyplýva zo záväzku Slovenska voči Európskej únii o postupnom znižovaní jeho skládkovania. Podľa európskej smernice o skládkach odpadov musí Slovensko zabezpečiť, aby sa do roku 2010 znížilo množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných odpadov na 75%, do roku 2013 na 50% a do roku 2020 na 35% celkového množstva vyprodukovaného v roku 1995. Je dokázané, že na skládkach odpadov dochádza k odbúravaniu biologicky rozložiteľných odpadov okrem iného aj za vzniku metánu, ktorý je jedným z hlavných plynov zodpovedných za rozširovanie problému globálneho otepľovania. Metán k tomu prispieva až 15timi %, čo nie je zanedbateľným množstvom.

ZMOS dlhodobo tvrdí, že povinnosť triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov sa z rôznych dôvodov nedá naplniť. Pritom obce mali 6 rokov na prípravu. Priatelia Zeme – SPZ počas tohto obdobia usporiadali množstvo seminárov, vydávali k tejto téme informačné materiály a viedli poradenstvo pre stovky obcí. Obce mali možnosť na tieto aktivity získať dotácie z rôznych európskych aj štátnych fondov.

Namiesto poskytnutia podpory automobilovému priemyslu vo forme šrotovného, sa mohli tieto finančné prostriedky využiť na výstavbu minimálne 30tich stredne veľkých kompostární. Touto cestou by sa nielen riešila otázka kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov, ale by sa podporil i vznik nových pracovných miest, ktorý je v čase krízy tak žiadaný. Na rozdiel od podpory súkromných spoločností by boli podporené verejnoprospešné aktivity.

V súčasnosti pasivita ZMOSu v zavádzaní povinnosti triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov a aktivita v politických rokovaniach viedla až k podpísaniu memoranda s vládou SR o posune tejto povinnosti. A odtiaľ bol už len krôčik k novelizácii zákona o odpadoch. Nový termín zavedenia zberu biologicky rozložiteľných odpadov však nie je novelou zákona stanovený. Novela zákona sa len odvoláva na stratégiu nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi, ktorá sa ale ešte len v súčasnosti spracováva.

Priatelia Zeme – SPZ preto upozorňujú, že dodržanie európskej smernice o skládkach odpadov je vážne ohrozené. Vyzývame Ministerstvo životného prostredia SR k predloženiu konkrétneho termínu a krokov, ktoré zabezpečia zavedenie triedeného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľnými odpadmi na Slovensku. Zároveň vyzývame ZMOS, aby predložil, ako využijú vzniknutý časový posun na zavedenie tejto povinnosti.
Priatelia Zeme – SPZ v tomto smere ponúkajú svoju odbornú pomoc.

Aktivita sa uskutočňuje vďaka projektu „Viac recyklácie, menej znečistenia“, ktorý je spolufinancovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Viac informácií

Martin Valentovič, predseda Priateľov Zeme – SPZ, 0903 279 817 valentovic@priateliazeme.sk
Branislav Moňok, expert na kompostovanie Priateľov Zeme – SPZ, 0910 204 807, monok@priateliazeme.sk
 

 

PrílohaVeľkosť
TS2010final2.doc52 KB