3. ročník ankiet Smraškod a Zelená haluz 2004 už má víťazov

Košice, 20.12.2004

Odborná komisia zložená z odborníkov, známych osobností a zástupcov mimovládnych organizácií vyhlásila výsledky ankety.

Spolocnost priatelov Zeme a Lesoochranárske zoskupenie VLK

vyhlásili výsledky ankiet o osobnost, ktorá najvýraznejšie prispela k poškodzovaniu životného prostredia a o najabsurdnejší výrok v oblasti životného prostredia v SR.

Výsledky ankiet Smraškod 2004 - o osobnost, ktorá najvýraznejším spôsobom prispela k zhoršeniu alebo konzervovaniu zlého stavu v oblasti životného prostredia v SR za posledný rok a Zelená haluz 2004 o najabsurdnejší výrok v oblasti životného prostredia, vyhlásili na dnešnej tlacovej besede v Bratislave zástupcovia ekologických organizácií.

Vítazom ankety Smraškod 2004 sa stal:

- Pavol Rusko, minister hospodárstva SR, predseda ANO.
(popis cinnosti, za ktorú získal toto ocenenie nájdete v prílohe tlacovej správy).

Prvé miesto v ankete "Zelená haluz 2004" získal výrok:

"Betón nie je nepriatel cloveka, pokial sa s ním nakladá efektívne."
Mikuláš Dzurinda
, premiér SR, predseda SDKÚ (denník SME, 25.11.2004).
M. Dzurinda sa takto vyjadril po kalamite v Tatrách prezentujúc svoje názory na "nový pohlad na rozvoj turizmu vo Vysokých Tatrách, aby sa mohli menit územné plány, budovat zariadenia" ... pricom sa zabudol zmienit o dopadoch na národný park.

Vítazi boli ocenení cestnými uznaniami a držitel cestného titulu Smraškod 2004 získal aj domácu tortu.                      

                      

Do ankiet nominovali kandidátov obcania SR po zverejnení výzvy, od 16.11. do 2.12.2004. Prostredníctvom internetovej stránky www.smraskod.sk alebo www.spz.sk bolo tohto roku zaslaných obcanmi 14 nominácií. Nominácie posudzovala a o vítazoch ankiet Smraškod 2004 a Zelená haluz 2004 rozhodovala 36-clenná komisia zložená zo zástupcov mimovládnych organizácií, odborníkov z akademickej obce a známych osobností.
Cielom obidvoch ankiet je humorno - satirickou formou upozornit na problém poškodzovania prírody a životného prostredia na Slovensku, ktorý je casto spojený práve s cinnostou konkrétnych jednotlivcov. Práve tí svojimi cinmi prispievajú k devastácii prírody, alebo konzervovaniu zlého stavu v niektorej oblasti životného prostredia. Takéto aktivity uskutocnujú casto bez vedomia verejnosti, dopady ich cinov však následne znáša celá spolocnost. Ankety oboznamujú verejnost s cinnostou týchto "osobností" a majú zabezpecit dostatocnú "propagáciu" ich cinom a výrokom, ktorých výsledky môžu neskôr ovplyvnit aj naše životy.
V prípade záujmu o viac informácií prosím kontaktujte zástupcov usporiadatelov Ladislava Hegyiho (0903 628 503) alebo Reného Ríhu (0908 557 598).

Za organizátorov

 

Ladislav Hegyi Juraj Lukáč
predseda Spolocnosti priatelov Zeme nácelník Lesoochranárskeho zoskupenia VLK


 

Prílohy:

Popis cinnosti vítaza ankety Smraškod 2004


PhDr. Pavol Rusko, minister hospodárstva SR

Od nástupu do funkcie ministra hospodárstva SR Pavol Rusko stihol vyvíjat aktivity poškodzujúce ochranu životného prostredia, prírody, vo všetkých oblastiach, kde to bolo možné:
- Vyvíjanie hrubého nátlaku za zníženie súcasnej úrovne ochrany prírody v národných parkoch a chránených územiach ako údajnej prekážky rozvoja turizmu v SR, vrátane TANAPu.
- Zablokovanie zavedenia zálohovania nápojových jednorazových obalov a vysokej miery ich recyklácie, na základe nátlaku lobbistických skupín niektorých obchodných retazcov a výrobcov nápojov, bez odborných objektívnych podkladov. Naviac, zablokoval to rozporovaním Vyhlášky Ministerstva životného prostredia, ktorá mala byt už len posledným formálnym krokom. ZA zavedenie zálohovania už totiž predtým hlasovali obcanmi zvolení poslanci parlamentu v zákone o obaloch (ten poskytol základný rámec, ktorý mala Vyhláška už len dotiahnut). Vláda SR hlasovala za limity recyklácie, ktoré sa bez zálohovania nedajú dosiahnut. Zablokoval ho napriek faktu, že ZA zálohovanie je podla oficiálnych prieskumov (napr. Focus 2003) väcšina obcanov SR, Združenie miest a obcí SR, mnoho odborníkov z akademickej obce, 80 mimovládnych organizácií. Týmto konaním tiež prispieva k prenášaniu práva rozhodovat o riešení problémov životného prostredia z demokraticky volených zástupcov obcanov a zodpovedných odborných orgánov na nikým nevolené lobbistické priemyselné a obchodné skupiny. Kvôli tomuto postoju je / bude životné prostredie SR zbytocne znecistované desattisícami ton odpadov rocne navyše.
- Presadzovanie štátnej podpory pre dostavbu AE Mochovce so všetkými známymi negatívami atómovej energetiky pre ludí a prírodu, bez nezávislej ekonomickej analýzy, ktorá by preukázala ekonomickú výhodnost (pretože predošlá nezávislá analýza preukázala jej ekonomickú nevýhodnost). S tým súvisí svojvolné nahradenie záväzného, vládou schváleného dokumentu, ktorý bol verejne pripomienkovaný iným, neprerokovaným a nezáväzným dokumentom. Koncepciu energetickej politiky dal P. Rusko stiahnut z verejne prístupnej webovej stránky ministerstva hospodárstva. Tá bola dovtedy jediným koncepcným dokumentom, ktorý prešiel verejným pripomienkovaním. Jej neodôvodnené nahradenie materiálom vypracovaným spolocnostou Slovenské elektrárne, ktorého objektívnost je diskutabilná, je pohrdaním základnými pravidlami riadenia verejných inštitúcií.
- Nerešpektovanie a verejné znevažovanie oficiálnych, vládou a v prípade Národnej stratégie trvalo udržatelného rozvoja (NSTUR) i NR SR schválených rozvojových koncepcií a strategických dokumentov, bez oficiálneho iniciovania procesu ich nového vypracovania.

Ochrana životného prostredia a prírody je nerozlucne previazaná s celkovou snahou o zlepšenie kvality života obcanov, preto uvádzame aj dalšie negatíva pôsobenia Pavla Ruska na poste ministra hospodárstva SR:
- Porušovanie a ignorovanie zákonov SR, zákona o slobodnom prístupe k informáciam (odmietanie zverejnenia zmlúv medzi SR a súkromnými korporáciami, napriek nezákonnosti, ktorú preukázala analýza ministra spravodlivosti, napriek uzneseniu Národnej rady SR, rozhodnutiu vlády). Želanie súkromných korporácií kladie nad zákony SR, nad vlastnícke práva obcanov SR.
- Nerešpektovanie vlastníckych práv (napr. udalosti okolo vlastníkov pozemkov pre KIA).
- Neslušné osocovanie oponentov, ludí s iným názorom (napr. redaktorov masmédií), odborníkov z oblasti ochrany prírody.
- Podliehanie nátlaku lobbistických skupín a zamienanie si súkromného záujmu so záujmom verejným.

Komisia ankiet Smraškod 2004 a Zelená haluz 2004

Obcianske združenia, mimovládne organizácie:
- Centrum pre podporu miestneho aktivizmu - Michaela Farkašovská
- Nadácia Ekopolis - Peter Medved, Ing.
- Lesoochranárske zoskupenie VLK - Juraj Lukác, Ing.
- MV SZOPK - Katarína Šimoncicová, Ing.
- Spolocnost priatelov Zeme - Ladislav Hegyi
- Sloboda zvierat - Rastislav Kolesár, MVDr.
- Brectan - Daniel Darida, RNDr.
- Bratislavské ochranárske regionálne združenie (BROZ) - Lubica Trubíniová, Ing.
- Dubnická Environmentálna skupina (D.E.S.) - Marek Kurinec
- Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica - Juraj Hipš, Mgr.
- Lesoochranárske zoskupenie VLK Východné Karpaty - Rastislav Micaník
- Nadácia Zelená nádej - Mária Hudáková, Ing.
- Za matku Zem Prešov - Peter Sochán, Mgr.
- OZ Vydra - Mária Šrolová,
- Za matku Zem - Pavol Široký, Mgr.
- Spolocnost pre trvalo udržatelný život (STUŽ) - Mikuláš Huba, Doc., RNDr., CSc.
- Lesoochranárske zoskupenie VLK Polana - Marek Záslos
- Združenie Slatinka - Martina Paulíková, Ing.
- Priatelia Zeme - Štefan Janco, Mgr.
- ASIS - Margita Palušová, Mgr.
- Klub Strážov - Juraj Smatana, Mgr.
- Inštitút pre solidárnu spolocnost - Eduard Chmelár PhDr.
- Deti Zeme Ceská rep. - Miroslav Patrik, RNDr., zástupca spriateleného ceského Ropáka

Známe osobnosti:
- Ján Króner,herec
- Stanislav Danciak, herec
- Martin Huba, herec, režisér
- Marián Greksa, spevák, hudobník
- Juraj Johanides, režisér
- Alan Mikušek, spevák, hudobník
- Miroslav Noga, herec, spevák
- Lucia Šoralová, herecka, spevácka
- Janko Kuric, spevák, hudobník

Osobnosti akademickej obce:
- Miroslav Vanek, Ing.
- Miloš Veverka, Ing.
- Dagmar Samešová, Doc., Ing., PhD.
- Bohdan Juráni, Prof., Ing., CSc.

Smraškod obycajný - zoologický popis
(Büro vulgaris, L.)

Podivný tvor patriaci do kmena Chordata, celad Cicavce (Mammalia, L.), rad všežravce. Patrí medzi škodlivú, nesrstnatú zver. Kedže nie je pokrytý žiadnou srstou, väcšinu života sa pohybuje v konfekcných oblekoch, pricom na presuny z miesta na miesto nepoužíva svoj zakrpatený dolný pár koncatín, ale prístroj so štyrmi valivými objektmi a jedným smradiacim otvorom spolu nazývaným automobil.
Smraškod obycajný svojim výzorom pripomína bežných primátov. Má však vyššie celo, kratšie ušnice, užší krk so zretelnou hrivou na hlave. Samica má jeden pár mliecnych bradaviek.
Smraškod obycajný je pravdepodobne fylogenetickým pokracovaním Ropáka bahnomilného (Petroleus mostensis) záhadného tvora vyskytujúceho sa na západ od slovenských hraníc a živiaceho sa ropnými produktmi a výfukovými splodinami. Na rozdiel od neho sa ale tento slovenský mutant živí neporušenými castami slovenskej prírody.
Podrobnou analýzou DNA evolucní biológovia zistili, že Smraškod obycajný sa postupne vyvinul z Ropáka bahnomilného, ktorý si zaciatkom 90- tych rokov rozširoval svoje teritórium smerom na východ. Jednotlivé exempláre sa dostali až k vodárenskej nádrži Starina, kde mu k výžive nestacili ropné produkty vytekajúce z lesných traktorov do priehrady a nadbytok pre neho nesmierne jedovatého kyslíku a zdravých, prastarých stromov, mu nesmierne stažoval existenciu. Postupnými mutáciami sa v evolucnom procese jeho DNA a s nou aj fenotyp postupne menil a transformoval, až do dnešnej podoby Smraškoda obycajného. Smraškod obycajný je evolucne naprogramovaný tak, aby modifikoval svoje životné prostredie smradením a škodením spôsobom, ktorý by umožnil dalšie nerušené šírenie Ropáka bahnomilného na našom území.
Jeho masívny výskyt na niektorých miestach Slovenska spôsobuje hromadný výrub stromov, ktorý sa nápadne podobá štandartným holorubným a podrastovým lesníckym praktikám a spôsobujúci rozsiahle plochy bez lesa, s oblubou napadá národné parky a vytvára tam stavby podobné golfovým ihriskám, lyžiarskym vlekom a lanovkám.
Vypúšta látky identické s pesticídmi a rôzne odpady a znecistuje nimi pramene a vodné toky. Zároven v skladoch rôznych firiem obaluje ich výrobky nadbytocnými, nerecyklovatelnými a škodlivými obalmi. Spolocne s inými príbuznými druhmi vytvára kolónie byrokratickej formy úradníkov a pri kalamitnom premnožení môže dramaticky ohrozit stav slovenskej prírody.


Celkové umiestnenie nominovaných v ankete Smraškod 2004:
(v ankete Smraškod hlasovalo 27 clenov komisie, pocet nominácií: 3)


1. miesto: (18 hlasov)

PhDr. Pavol Rusko, minister hospodárstva SR
- dôvody nominácie vid vyššie


2. miesto: (8 hlasov)

Prof. RNDr. László Miklós DrSc., minister životného prostredia SR

- dôvody nominácie:
- Udelovanie povolení na odstrel medvedov. Vlk a medved sú v Európe chránení podla Bernského dohovoru a podla Smernice Rady Európy 92/43/EEC. Slovenská republika si v obidvoch dokumentoch uplatnila výnimku pre vlka. Medved podla tejto smernice zostal chránený. Ministerstvo životného prostredia napriek tomu povolilo tohto roku odstrel 63 medvedov, ktorí nespôsobovali žiadne škody a neohrozovali zdravie ludí. Vlk sa môže strielat v období od 1. novembra do 15. januára dokonca bez obmedzenia.
- Nedokáže zabezpecit presadenie zákonov do praxe. Príkladmi sú Zákon o ochrane prírody a konrétne aj Zákon o obaloch, ktorý bol prijatý už pred dvoma rokmi, ale MŽP dosial nevydalo vyhlášku pre zálohovanie PET fliaš. Súcastou tohto problému je slabá pozícia MŽP, ktoré nedokáže dostatocne razantne obhajovat svoje klúcové poslanie ochrany a tvorby životného prostredia voci iným rezortom.
- Druhým problémom MŽP je používanie a prerozdelovanie financných prostriedkov. MŽP dlhodobo zlyháva v zabezpecení transparentnosti, efektívnosti a predchádzania korupcie vo všetkých podporných mechanizmoch a programoch, ktoré sú v jeho kompetencii. Medializovaná kauza Zelených projektov je len vrcholom ladovca.
- Tretím problémom je, že MŽP neumožnuje verejnú kontrolu, cím vytvára priestor pre korupciu a klientelizmus.
- Netransparentnost pri príprave strategických dokumentov ako je Sektorový operacný program Polnohospodárstva a rozvoja vidieka a samostatného materiálu Plán rozvoja vidieka pre obdobie rokov 2004-2006


3. miesto: (1 hlas)

Ing. Miroslav Kurty, referent, Krajský úrad životného prostredia Banská Bystrica, odbor zložiek ochrany životného prostredia

- dôvody nominácie:
- Nedôslednostou a dlhodobým nekonaním sa vyhýba zaujatiu stanovísk alebo vydáva, aj napriek upozorneniam, právne nezáväzné a lahko obíditelné stanoviská. Takýmto spôsobom sa skôr ci neskôr stane, že dôvod konania sa znicí, zlikviduje, ci inak zmizne zo sveta a pán Kurty, v súlade so zákonom, môže zastavit konanie, kedže dôvod konania zanikol. V konecnom dôsledku sa takto starostlivo a dôsledne vyhýba prevzatiu zodpovednosti za svoje rozhodnutia a vytvára predpoklady pre nicenie prírody.
- Doslovne túto stratégiu "odpadnutia dôvodu konania" dokumentuje prípad, ked pán Kurty v rámci mimoodvolacieho konania ohladom stromov rastúcich na Nám. SNP vo Zvolene nevydal (aj napriek výslovnému upozorneniu na riziko výrubu) predbežné opatrenie, ktorým by zastavil vykonatelnost napadnutia rozhodnutia, ale len nezaväzný list s upozornením. Ked Mesto Zvolen list odignorovalo, a 27 velkých stromov spolu s dalšími drevinami v noci zrúbalo, pán Kurty zastavil konanie, lebo vraj už nie je o com konat.
- Druhým prípadom je Zámer na vyhlásenie PR Meandre Slatinky, ktorý vypracovalo Združenie Slatinka a Správa CHKO Polana ho podala na KU ŽP BB SOP SR. Pán Kurty si najskôr "pomýlil" zámer s projektom PR a "odborne" zhodnotil, že zámer nesplna náležitosti legislatívou stanoveného rozsahu pre projekt. Po vysvetlení tohto omylu zostal zámer u pána Kurtyho na starostlivé skúmanie, ktoré trvá dodnes. Možno sa domnieva, že aj tu nejakým zásahom "odpadne dôvod konania", napr. zatopením priehradou.


Celkové umiestnenie nominovaných výrokov v ankete Zelená haluz 2004:
(v ankete Zelená haluz hlasovalo 27 clenov komisie, pocet nominácií: 11)

1. miesto: (6 hlasov)
"Betón nie je nepriatel cloveka, pokial sa s ním nakladá efektívne."
Autor: Mikuláš Dzurinda, premiér SR, zdroj: denník SME, 25.11.2004
Komentár: Pán premiér sa takto vyjadril na podporu svojej idey rozvoja turizmu v Tatrách v "harmónii s prírodou".

2. miesto: (5 hlasov)
"Budúcnost celkom iste patrí jadrovej energii... Rovnako to vedia aj pracovníci Slovenských elektrární, a.s., ktorí cistote ovzdušia a ekológii venujú mimoriadnu pozornost."
Zdroj: brožúrka Živly s podtitulom Brožúrka ekológa, edukatívno-zábavný projekt Slovenských elektrární, a.s., vydali Slovenské elektrárne, a.s., v roku 2004

3. miesto: (3 hlasy)
"Vážení podnikatelia! Mesto Zvolen Vám ponúka originálnu možnost zviditelnit sa priamo v centre mesta a zároven mat dobrý pocit, že ste urobili nieco pre skvalitnenie životného prostredia a jeho zachovanie pre dalšie generácie. KÚPTE SI STROM! Vami vybraný strom oznacíme a budete zverejnený na "Tabuli sponzorov", ktorá je súcastou rekonštrukcie Nám. SNP"
Autor: Juliana Ištoková, vedúca odboru stratégie, marketingu a rozvoja mesta Zvolen, zdroj: Zvolenské noviny, 15. 11. 2004
Komentár: Inzerát z kampane, nasledujúcej priamo po výrube 27 velkých stromov na námestí a ich "nahradení" niekolkými neduživými tescostromcekmi. Predmetom kúpy sú samozrejme tescostromceky.

3. miesto: (3 hlasy)
"Ochrana prírody je spolocenská objednávka, za ktorú by mal niekto zaplatit."
Autor: Juraj Vanko, Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, zdroj: Denník SME, 1.12.2004 - clánok "Chránené lesy stoja na Slovensku miliardy"

4. miesto: (2 hlasy)
"V oblastiach, kde cez víkend popadali stromy, platil druhý najprísnejší stupen ochrany. Tam podla ministra životného prostredia Lászlóa Miklósa "už dnes nie je nutný". V praxi to bude znamenat, že niektoré casti územia, kde bola príroda chránená, sa otvoria cestovnému ruchu. "Dôjde k zreálneniu hraníc turistických priestorov""
Autor: László Miklós, minister životného prostredia SR, zdroj: denník SME, 24.11.2004

4. miesto: (2 hlasy)
"Výbor má príst s predstavou, ako a na akej velkej ploche obnovit les. "Nemalo by sa to bit s predstavou ludí z inštitúcií cestovného ruchu""
Autor: Mikuláš Dzurinda, premiér SR, zdroj: denník SME, 25.11.2004

4. miesto: (2 hlasy)
"Otvorili sa tu aj nové možnosti, napríklad v Tatranskej Lomnici sa roky hovorí o rozšírení zjazdovky zo Skalnatého plesa, teraz už rúbat netreba, príroda ju otvorila sama. Verím, že kompetentní nájdu spolocnú rec v prospech Tatier."
Autor: Róbert Turjanik, majitel Vily Park v Tatranskej Lomnici, z diskusie Aké by mali byt "nové" Tatry, zdroj: denník Korzár, 26.11.2004

4. miesto: (2 hlasy)
"Podla mna kalamita prinesie Tatrám viac pozitív, ako negatív. Každopádne už samotné osady budú vyzerat lepšie, ako doteraz. Ocakávam, že letná sezóna v budúcom roku bude vydarená. Velmi vela sa o kalamite hovorí v médiách v celej Európe i svete, Tatry sa majú možnost propagovat a prilákat viac ludí. Treba to len chytit za ten správny koniec a dobre využit."
Autor: Vladimír Ternavský, majitel lyžiarskej školy Ternav-Ski v Starom Smokovci, z diskusie Aké by mali byt "nové" Tatry, zdroj: denník Korzár, 26.11.2004

5. miesto: (1 hlas)
"Jeden môj priatel ich nazval - zelený taliban. To sedí."
Autor: Vlado Vlcák, lesník, zdroj: denník SME, 26.11.2004
Komentár: Takto sa vyjadril pan Vlcák na adresu ochranárov po novembrovej smršti v Tatrách.

5. miesto: (1 hlas)
"Navštívil som ju a videl som proces spalovania pneumatiky. Rozložilo ju na naftu, uhlie a ocelový drôt. Tieto produkty som si odtial odniesol v troch flaškách. Nafta a uhlie sú alternatívne zdroje energie. Zvyšky nehrdzavej ocele, zbavenej kyslicníkov, predstavujú druhotnú surovinu.", "Z tisíc ton vyvezieme iba desat ton zbavených škodlivých látok. Napríklad popol ako produkt po spalovaní domového odpadu. Ukladanie odpadu na skládkach podla zákona o odpadoch zdražie do troch rokov trojnásobne. Ušetríme aj na doprave na skládku,..."
Autor: Štefan Mišák, primátor Levíc, zdroj: Denník SME 22.10.2004
Komentár: "Unesený primátor" na margo francúzskej továrne na "spalovanie odpadu nezatažujúcej ovzdušie". Komunálny, priemyselný a nebezpecný odpad sa v nej spracováva teplom bez prítomnosti kyslíka. Jej obdobu sa teraz chystajú postavit v Leviciach. Jeho predstava alternatívnych zdrojov energie je viac než cudná.

6. miesto: (žiadny hlas)
"Rozhodne by sa mohli ciastocne posunút hranice intravilánov, je tu šanca doplnit v tatranských strediskách rekreacno-športové zázemie. To je to, co nám tu chýba. Myslím si, že aj okolo hlavnej cesty by mohol zostat aspon 20- metrový pás bez stromov, aby sa pocas zimnej údržby dalo solit, aby boli zimné cesty bezpecnejšie a kvalitne udržiavané."
Autor: Róbert Gálfy, poslanec mestského zastupitelstva v Starom Smokovci a majitel Športcentra, z diskusie Aké by mali byt "nové" Tatry, zdroj: denník Korzár, 26.11.2004


viac sa dozviete na www.smraskod.sk

Viac informáciíLadislav Hegyi (0903 628 503)
René Říha (0908 557 598)
Kľúčové slová: toxické znečisťovanie