1. január 2006 - začiatok konca skládkovania a spaľovania bioodpadu

Košice, 20.04.2005

Na Slovensku od 1. januára 2006 nebude možné skládkovať a spaľovať bioodpad zo záhrad, parkov, cintorínov a z ďalšej zelene. Obce teda budú musieť zabezpečiť zhodnotenie týchto odpadov z pozemkov právnických, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálnych odpadov. Priatelia Zeme - SPZ však upozorňujú, že si mnohé mestá a obce túto povinnosť zatiaľ neuvedomujú. Iné zas nevedia ako lacno a jednoducho zabezpečiť využitie biodoapadov vznikajúcich na ich území. Zmiešavanie bioodpadov s  inými druhmi odpadov vedie okrem iného k tvorbe nebezpečných plynov, výluhov zo skládok. „Práve bioodpad pritom tvorí hmotnostne najväčšiu 30 až 45-percetnú zložku nášho komunálneho odpadu. Environmentálne vyspelé krajiny preto už mnoho rokov intenzívne pracujú na znižení týchto negatívnych javov a to nahrádzaním skládkovania a spaľovania bioodpadu jeho triedením a zhodnocovaním,“ vysvetľuje Radoslav Plánička z Priateľov Zeme - SPZ

Jedným z najlacnejších a najvhodnejších riešení ako prakticky zabezpečiť zhodnotenie bioodpadu a zároveň pomôcť životnému prostrediu a ekonomike odpadového hospodárstva je kompostovanie. Priatelia Zeme - SPZ už niekoľko rokov pomáhajú obciam budovať napr. Obecné kompostoviská, ktoré môžu ekonomicky najvýhodnejšie vyriešiť problém s bioodpadmi v drvivej väčšine obcí v SR.

Zlepšiť informovanosť a prispieť tak k rozvoju kompostovania je cieľom aj série odborných seminárov, ktoré na budúci týždeň pripravili pod záštitou Ministra životného prostredia SR Priatelia Zeme - SPZ. Účastníci seminárov pod názvom „KOMPOSTOVANIE - zber a zhodnocovanie biologických odpadov“ v Trnave (26.4.), Žiline (27.4.) a Košiciach (28.4) získajú praktické informácie o spôsoboch zberu biologického odpadu, systémoch a možnostiach správneho kompostovania. Nebudú však chýbať ani informácie o spôsoboch osvety, formách podpory domáceho, komunitného kompostovania a exkurzie na kompostárňach.

Okrem poradenstva a praktickej pomoci Priatelia Zeme - SPZ pripravujú na celý rok 2005 množstvo aktivít, ktoré majú pomôcť mestám a obciam zvládnuť realizáciu nových environmentálnych opatrení. Viac informáciíRadoslav Plánička, tel. 0903 669 886, e-mail: planicka@priateliazeme.sk
Kľúčové slová: Biologický odpad | Kompostovanie