Čo ponúkame

Čo ponúkame pre

Obce

 • odborné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva
 • vypracovanie programov na znižovanie množstva zmesových komunálnych odpadov
 • vypracovanie programov na rozvoj domáceho a komunitného kompostovania
 • pomoc pri zriaďovaní obecných kompostovísk
 • pomoc pri vypracovaní alebo posúdenie projektov triedeného zberu, zberných dvorov, kompostovania a kompostární
 • pomoc pri výbere techniky a technológií na triedený zber a kompostovanie
 • posúdenie a optimalizácia systémov triedeného zberu a kompostovania
 • vypracovanie podkladových štúdií pre projektové dokumentácie
 • praktickú pomoc pri zavádzaní triedeného zberu odpadov a kompostovania
 • poradenstvo a pomoc v riešení nelegálneho nakladania s odpadmi
 • prednášky a školenia pre školy, verejnosť, samosprávy, odborných pracovníkov...
 • pomoc pri realizácii alebo plánovaní informačných kampaní
 • vypracovanie, tlač informačných materiálov / predaj už vytlačených materiálov
 • partnerskú spoluprácu na projektoch...

Školy

Verejnosť

v rámci Centra pomoci občanom

 

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.