Otázka: Kam ide pozbieraný vyseparovaný odpad zo smetiarskeho auta?

Keď som sa pozerala z okna, videla som ako smetiarske auto, ktoré nám inokedy vyváža kontajnery na zmesový komunálny odpad, teraz vyváža všetky kontajnery na separovaný zber za sebou: papier, plasty, sklo. Nadobudla som presvedčenie, že všetko, čo doma prácne vyseparujem a odhodím tam, kam to patrí; potom niekto pozbiera do jedného smetiarskeho auta a odvezie na skládku. Tak preto to teda nerobím! Ako to teda v skutočnosti je? Kam ide pozbieraný vyseparovaný odpad zo smetiarskeho auta?

Odpoveď:

S touto otázkou sa stretávame pomerne často. Pri preverovaní viacerých podobných prípadov sa nám ani raz nepotvrdilo, že by dochádzalo k pravidelnému zmiešavaniu zmesového odpadu s vyseparovaným odpadom.
Je totižto pomerne častým javom, že odpadová firma používa to isté vozidlo (niekedy len podobné vozidlo) na zber zmesového odpadu a následne na zber separovaného odpadu.

Pokiaľ pri uskutočnení zvozu prechádza vozidlo stanovišťom kontajnerov a vysýpa kontajnery na zmesový odpad (väčšinou šedé kovové kontajnery) a hneď potom aj kontajnery na separovaný zber (bez toho, aby medzitým odišlo), dochádza skutočne k zmiešaniu zmesového odpadu s vyseparovaným odpadom. Takáto zmes ide nevyhnutne na zneškodnenie, t. z. na skládku odpadov alebo do spaľovne. Dôvodov k takémuto počínaniu môže byť viacero. V niektorých prípadoch to býva skutočnosť, že pri kontrole obsahu kontajnerov s vyseparovanými odpadmi bolo pracovníkmi odpadovej firmy zistené, že ich obsah je natoľko znečistený iným odpadom (napr. zmesovým), že už je nevhodný na následné dotrieďovanie (z ekonomického a hygienického hľadiska). Vtedy to je v poriadku.

Pokiaľ pri uskutočnení zvozu prechádza vozidlo stanovišťom kontajnerov a vysýpa len kontajnery na zmesový odpad, potom odchádza a vracia sa na stanovište oveľa neskôr alebo v iný deň za účelom vysypania kontajnerov na separovaný zber odpadov, malo by to byť v poriadku. To je prípad, že firma používa to isté auto (podobné) na zber rôznych zložiek odpadu (kontajnerov). Nezbiera ich však naraz.

Najčastejšie sa na Slovensku stretávame so zberom vyseparovaných zložiek odpadu po jednotlivých druhoch tak, že sa každá zložka vhadzuje zvlášť do osobitnej nádoby. Tie sa buď postupne zbierajú v jeden deň alebo sa v jeden deň zbiera papier, nasledovný deň plasty a ďalší deň sklo.
Sú však aj prípady, že odpadové firmy zbierajú vyseparované zložky – napr. papier, plasty spolu do jedného auta a sklo zvlášť. Papier a plasty sa síce vo vozidle zmiešajú, ale putujú potom na dotrieďovacie linky, kde prebieha ich dotriedenie na jednotlivé druhy odpadov. Robia tak údajne z dôvodu znižovania nákladov na zvoz vytriedených zložiek. Vychádza sa pri tom z faktu, že napr. plasty sa aj tak musia dotrieďovať (niekedy až na 18 druhov), takže napr. papier to už veľmi neskomplikuje (triedi sa väčšinou na 2 až 4 druhy). V zahraničí je spoločný zber suchých recyklovateľných zložiek (papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky) bežný, používa sa však na to jedna, multizložková nádoba.
Informácie uvedené vyššie však nevylučujú, že vo vašom prípade dochádza zo strany zvozovej firmy naozaj k zbytočnému zmiešavaniu vytriedeného odpadu a jeho následného odvozu na skládku odpadov. Základom pre zistenie skutočnosti je dobre sledovať prácu odpadovej firmy. Ak Vám je naďalej podozrivé, že separovaný odpad sa zberá spolu napr. aj so zmesovým odpadom, tak si o tom urobte stručný záznam, kde budete mať uvedené aj konkrétny deň, hodinu, kedy sa to stalo, kde sa to stalo a EČV zvozového auta. S týmito údajmi oslovte obecný / mestský úrad so žiadosťou o vysvetlenie. Nedajte sa odbiť odpoveďou „oslovte odpadovú firmu“. Obec / Mesto je zodpovedná za nakladanie s odpadom, a preto by Vám mali dať aj odpoveď.

Lenka Beznáková

24.11.2009 24.11.2009