Otázka: Ako môžeme zabrániť čiernym skládkam?

Rád chodím na prechádzky do okolia našej dediny. V poslednom čase sa tam stretávam čoraz častejšie s kopami odpadov. Pri rieke, na medziach, popri poľnej ceste... Je to neestetické a škodlivé pre prírodu, ale i pre ľudí. Ako to môžem zmeniť?

Odpoveď:

Tieto rôzne veľké kopy voľne uložených / pohodených odpadov v rozpore s platnou odpadovou legislatívou sa nazývajú čierne (alebo aj nelegálne, divoké) skládky odpadov. Ich pôvodcami sú najčastejšie občania a podnikateľské subjekty, ale v niektorých prípadoch aj samotné samosprávy.

Zákon o odpadoch č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom (§18 ods. 3). Týmto „iným“ miestom sa chápe akákoľvek nehnuteľnosť – objekt, stavba, pozemok, terénna erózia, baňa, atď. Porušenie uvedeného zákazu je protiprávnym konaním, za ktoré je možné uložiť sankciu fyzickej osobe do výšky 166,- Eur a pokutu právnickej osobe do výšky 16 597,- Eur.

Ak nájdete čiernu skládku, ohláste to na príslušnom Obecnom / Mestskom úrade alebo na príslušnom Obvodnom úrade životného prostredia alebo priamo na polícii. Ak sa aj stane, že nepodáte oznámenie o čiernej skládke na úrad, ktorý je v tejto veci kompetentný konať, ale na iný; ten je povinný ho zaslať na príslušný úrad. V oznámení o nájdení čiernej skládky uveďte:
- presný opis miesta uloženia čiernej skládky, prípadne toto miesto priamo vyznačte na mape (prípadne priamo na parcelnej mape),
- stručný opis druhov odpadov nachádzajúcich sa na čiernej skládke a jej rozsahu (objemu) a
- fotodokumentáciu. Tá nie je povinnosťou, no je výborným vizuálnym dôkazom.

Aby ste mali možnosť sledovať, ako sa bude v tejto veci ďalej konať, je dôležité, aby ste toto oznámenie podpísali a uviedli svoju adresu. Príslušný úrad vám je povinný na základe zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odpovedať v lehote do 30 dní. I keby ste sa rozhodli zostať pri ohlásení čiernej skládky v anonymite, príslušný úrad je povinný v tejto veci konať.

Dôležité je čierne skládky ohlasovať, aby mohli byť nájdení ich pôvodcovia a následne boli čierne skládky odstránené. No ešte dôležitejšie je vzniku čiernych skládok predchádzať.
Predchádzať vzniku čiernych skládok sa dá vytvorením pohodlného systém zberu komunálnych odpadov v obci. Platí nepísané pravidlo: čím je systém zberu odpadov pohodlnejší, tým je výskyt čiernych skládok nižší.
Systém nakladania s komunálnymi odpadmi by mala mať obec zrozumiteľne popísaný vo Všeobecne záväznom nariadení o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. To je schvaľované poslancami miestneho obecného / mestského zastupiteľstva.
Aj vy, ako občan, môžete veci zmeniť. Najlepšie tým, že začnete od seba a byť pozitívnym príkladom. Je reálny predpoklad, že časom sa pridá i vaše okolie. Ďalej môžete priamo osloviť pracovníkov vášho obecného / mestského úradu, starostu / primátora alebo poslanca vášho obecného / mestského zastupiteľstva a podieľať sa na zlepšení odpadového hospodárstva vo vašej obci. Ak neviete ako, radi vám poradíme.

Lenka Beznáková

26.09.2010 26.09.2010