Odborný seminár "KOMPOSTOVANIE – RIEŠENIE PRE VAŠE BIOODPADY"

Biologické odpady sú v posledných rokoch stále aktuálnou a diskutovanou témou. Súvisí to so zákazom zneškodňovania biologických odpadov zo zelene, ktorá začala platiť od januára 2006 a povinnosťou znižovať množstvá odpadov ukladaných na skládku. Vynárajú sa stále nové trendy a technológie zberu a zhodnocovania odpadov a biologických odpadov. Zároveň stále narastajú poplatky za zneškodňovanie odpadov.

Začiatok: 13.05.2010 9:00

Miesto konania: NITRA, Agroinštitút, Akademická ul. č. 4, Aula A1

 

Ako navrhnúť a zaviesť taký systém nakladania s biologickými odpadmi, ktorý bude napĺňať potreby obce a naviac bude akceptovaný pôvodcami odpadu?

Práve informácie o spôsoboch, systémoch a možnostiach správneho nakladania s biologickými odpadmi a praktických príkladoch s kompostovaním Vám ponúkame na jednodňovom odbornom seminári.

Cieľom seminára

je ukázať ako jednoducho a efektívne s dôrazom na ekonomickosť sa dá kvalitne zhodnocovať biologický odpad kompostovaním.

Cieľové skupiny:

obce a mestá, firmy zaoberajúce sa kompostovaním

Program:

08.30 – 09.00 – Prezentácia účastníkov
09.00 - 09.15 – Privítanie a predstavenie organizácie Priatelia Zeme - SPZ
09.20 – 09.50 - Legislatíva v oblasti biologicky rozložiteľných odpadov (Ing. Anna Baňárová, KUŽP Nitra)
9.55 – 10.35 - Možnosti obce pri nakladaní s biologickými odpadmi (Branislav Moňok, Priatelia Zeme - SPZ)
10.35 – 10.50 – Prestávka, občerstvenie
10.50 – 11.20 - Program na rozvoj domáceho kompostovania (Branislav Moňok, Priatelia Zeme - SPZ)
11.25 – 11.45 - Obecné kompostovisko (Branislav Moňok, Priatelia Zeme - SPZ)
11.50 – 12.20 - Zber bioodpadu (Branislav Moňok, Priatelia Zeme - SPZ)
12.25 – 12.45 – Skúsenosti s bioodpadom v meste Stará Turá (Ing. Jana Vráblová, Technické služby S. Turá)
12.45 – 13.15 – Prestávka, občerstvenie
13.15 – 13.45 - Skúsenosti s riešením bioodpadov v Českej republike (Hnutí Duha, ČR)
13.50 – 14.20 – Kompostovacie technológie (Branislav Moňok, Priatelia Zeme - SPZ)
14.25 – 14.50 – Ekonomika kompostovania (Branislav Moňok, Priatelia Zeme - SPZ)
Diskusia

Organizačné poznámky:

V prípade záujmu zúčastniť sa seminára je potrebné prihlásiť sa vyplnením prihlášky (prihlášku nájdete v priloženom súbore) a jej zaslaním e-mailom alebo faxom, prípadne telefonicky alebo poštou do 10.5.2010. K prihláške je potrebné priložiť aj potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku.

Účastnícky poplatok je 15 Eur. Je potrebné ho uhradiť vopred na číslo účtu: 4350241726 / 3100, variabilný symbol 0510, alebo poštovou poukážkou na našu poštovú adresu. V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.

Účastníci majú zabezpečené občerstvenie.

Viac informácií:

Katarína Vrábľová, vrablova@priateliazeme.sk

PrílohaVeľkosť
Pozvánka na seminár s prihláškou108.5 KB