Odborný seminár "KOMPOSTOVANIE – RIEŠENIE PRE VAŠE BIOODPADY"

Biologické odpady sú v posledných rokoch stále aktuálnou a diskutovanou témou. Súvisí to so zákazom zneškodňovania biologických odpadov zo zelene, ktorá začala platiť od januára 2006 a povinnosťou znižovať množstvá odpadov ukladaných na skládku. Vynárajú sa stále nové trendy a technológie zberu a zhodnocovania odpadov a biologických odpadov. Zároveň stále narastajú poplatky za zneškodňovanie odpadov.

Začiatok: 10.12.2009 9:00

Miesto konania: KOŠICE, veľká zasadačka Stavebného bytového družstva II, Bardejovská 3

 

Ako navrhnúť a zaviesť taký systém nakladania s biologickými odpadmi, ktorý bude napĺňať potreby obce a naviac bude akceptovaný pôvodcami odpadu?

Práve informácie o spôsoboch, systémoch a možnostiach správneho nakladania s biologickými odpadmi a praktických príkladoch s kompostovaním Vám ponúkame na jednodňovom odbornom seminári.

Cieľom seminára je ukázať ako jednoducho a efektívne s dôrazom na ekonomickosť sa dá kvalitne zhodnocovať biologický odpad kompostovaním.

Cieľové skupiny: obce a mestá, firmy zaoberajúce sa kompostovaním

Program:
08.30 – 09.00– Prezentácia účastníkov
09.00 - 09.15 – Privítanie a predstavenie organizácie Priatelia Zeme - SPZ
09.20 – 10.00 - Možnosti obce pri nakladaní s biologickými odpadmi
10.05 – 10:45 - Program na rozvoj domáceho kompostovania
10:45 – 11.00 – Prestávka, občerstvenie
11:00 – 11.25 - Obecné kompostovisko
11.30 – 12.10 - Zber bioodpadu
12.10 – 12.25 – Prestávka, občerstvenie
12.25 – 13.05 - Používané technológie kompostovania – príklady z praxe
13.10 – 13.35 – Ekonomika kompostovania

Diskusia

Organizačné poznámky:
V prípade záujmu zúčastniť sa seminára je potrebné prihlásiť sa vyplnením prihlášky (v prílohe) a jej zaslaním e-mailom alebo faxom, prípadne telefonicky alebo poštou do 04.12.2009. K prihláške je potrebné priložiť aj potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku.
Účastnícky poplatok je 10 Eur. Je potrebné ho uhradiť vopred na číslo účtu: 4350241726 / 3100, variabilný symbol 1209, alebo poštovou poukážkou na našu poštovú adresu. V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.

Účastníci majú zabezpečené občerstvenie.

Prihlášku nájdete v prílohe.

Viac informácií:

Priatelia Zeme - SPZ, P.O.BOX H-39, 040 01 Košice, tel./fax: 055 / 677 1 677, e-mail: vrablova@priateliazeme.sk

PrílohaVeľkosť
Pozvánka na seminár s prihláškou104.5 KB