Odborný seminár "Bioodpad - základ riešenia Vašich problémov s odpadmi"

Priatelia Zeme - SPZ Vás pozývajú na odborný seminár "Bioodpad - základ riešenia Vašich problémov s odpadmi"
Biologické odpady sú v posledných rokoch stále aktuálnou a diskutovanou témou. Súvisí to so zákazom zneškodňovania biologických odpadov zo zelene, ktorá začala platiť od januára 2006 a povinnosťou znižovať množstvá odpadov ukladaných na skládku. Vynárajú sa stále nové trendy a technológie zberu a zhodnocovania odpadov a biologických odpadov. Zároveň stále narastajú poplatky za zneškodňovanie odpadov.

Začiatok: 23.06.2009 8:15

Miesto konania: Banská Bystrica, Kongresová sála Obvodného úradu, Nám. Ľ. Štúra 1

 

Ako navrhnúť a zaviesť taký systém nakladania s biologickými odpadmi, ktorý bude napĺňať potreby obce a naviac bude akceptovaný pôvodcami odpadu?

Práve informácie o spôsoboch, systémoch a možnostiach správneho nakladania s biologickými odpadmi a praktických príkladoch s kompostovaním Vám ponúkame na jednodňovom odbornom seminári.

Cieľom seminára je ukázať ako jednoducho a efektívne s dôrazom na ekonomickosť sa dá kvalitne zhodnocovať biologický odpad kompostovaním.

Cieľové skupiny: obce a mestá, firmy zaoberajúce sa kompostovaním

Termín konania: 23.6.2009, začiatok o 8:45

Miesto konania: Banská Bystrica,
Kongresová sála Obvodného úradu, Nám. Ľ. Štúra 1

Program:
08.15 - 08.45 – Prezentácia účastníkov
08.45 - 09.00 – Privítanie a predstavenie organizácie Priatelia Zeme - SPZ
09.00 – 09.25 - Biologické odpady z pohľadu legislatívy SR a EU
09.30 – 09.45 - Možnosti obce pri nakladaní s biologickými odpadmi
09.50 - 10.00 – Prestávka, občerstvenie
10.00 – 10.30 - Program na rozvoj domáceho kompostovania
10.35 – 11.10 - Zber bioodpadu
11.10 - 11.25 – Prestávka, občerstvenie
11.25 – 11.50 - Obecné kompostovisko
12.55 – 13.25 – Práca pri kompostovaní (kontrola procesu, používaná technika, ekonomika)
13.30 – 14.30 – Obedná prestávka
14.35 – 15.25 – Používané technológie kompostovania – príklady z praxe
Diskusia


Organizačné poznámky:
V prípade záujmu zúčastniť sa seminára je potrebné prihlásiť sa vyplnením prihlášky a jej zaslaním e-mailom alebo faxom, prípadne telefonicky alebo poštou do 18.6.2009. K prihláške je potrebné priložiť aj potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku.
Účastnícky poplatok je 13 Eur. Je potrebné ho uhradiť vopred na číslo účtu: 4350054701 / 3100, variabilný symbol 0609, alebo poštovou poukážkou na našu poštovú adresu.
Účastníci majú zabezpečený obed a občerstvenie.

Prihlášku nájdete v prílohe, prosím vytlačte ju, vyplňte a pošlite nám faxom alebo poštou na adresu:

Priatelia Zeme - SPZ, P.O.BOX H-39, 040 01 Košice, tel./fax: 055 / 677 1 677

Viac informácií:

Priatelia Zeme - SPZ, P.O.BOX H-39, 040 01 Košice, tel./fax: 055 / 677 1 677, e-mail: vrablova@priateliazeme.sk

PrílohaVeľkosť
Prihláška na stiahnutie185.64 KB