Prezentácie z akcie: DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ odpadového hospodárstva v meste Stará Turá, 16.11.2010

Prejsť na informácie o akcii.

Deň otvorených dverí v Starej Turej bol úspešný

Dňa 16. novembra 2010 sme v spolupráci s Technickými službami Stará Turá zorganizovali Deň otvorených dverí odpadového hospodárstva. Podujatia sa zúčastnilo celkom 80 účastníkov spomedzi zástupcov miest a obcí, pracovníkov štátnej správy, pracovníkov Technických služieb miest a obcí, firiem z oblasti odpadového hospodárstva a mimovládnych organizácií. Program otvorila privítaním prítomných primátorka mesta Stará Turá Ing. Anna Halinárová. Ďalej nasledovalo predstavenie úspešných systémov nakladania s odpadmi vo vybraných samosprávach a obhliadka systému odpadového hospodárstva priamo v meste Stará Turá.
Svoje skúsenosti a úspechy nám ako prvý predstavil Ing. Ján Baranovič z Mesta Piešťany. Na území mesta majú zavedený komfortný systém separovaného zberu, ktorý zahŕňa aj zber biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene v zástavbe rodinných domov. Mimoriadny je aj separovaný zber odpadov do smetných košov v centre mesta (na pešej zóne), v obchodnom centre atď. Svoju pozornosť venujú i informačným aktivitám v tejto oblasti. Piešťany svojou prezentáciou potvrdili, že si skutočne zaslúžia Mimoriadne ocenenie za dosiahnutie vysokej úrovne separovaného zberu v meste v súťaži „3Z“ – o najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve za obdobie rokov 2006 až 2008, ktorú organizovali Priatelia Zeme – SPZ v roku 2009. Prezentácia sa končila mnohými otázkami z radov prítomných.

Potom pokračovala v predstavovaní jedného z najviac rozvíjajúcich sa systémov nakladania s komunálnym odpadom na Slovensku v Meste Stará Turá Ing. Jana Vráblová, riaditeľka Technických služieb mesta Stará Turá. Na území celého mesta majú zavedený separovaný zber odpadov, v rámci ktorého sa zbierajú aj biologicky rozložiteľné komunálne odpady z rodinných aj bytových domov, ktoré si mesto samé zhodnocuje kompostovaním. Stará Turá získala za svoje úspešné aktivity v odpadovom hospodárstve i ocenenie Priateľov Zeme – SPZ v roku 2009, a síce 3. miesto v súťaži "3Z". V roku 2010 získala i ocenenie ako Obec / Mesto s najlepšie vybudovanou infraštruktúrou separovaného zberu v súťaži o najlepšie separujúce mestá a obce na Slovensku od oprávnenej organizácie Envi-pak. Stará Turá zaujala prítomných predovšetkým zvoleným systémom nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom.

Obec Košecu predstavil prítomným starosta Radomír Brtáň. Obci sa podarilo za posledné tri roky úplne zmeniť systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci. Zaviedla separovaný zber odpadov, podporuje domáce a komunitné kompostovanie, účinne bojuje proti čiernym skládkam a domácemu spaľovaniu. Tieto kroky sa prejavili aj na výraznom znížení nákladov na odpadové hospodárstvo v obci. Obci Košeca sa ušli v roku 2009 za svoje úsilie až 2 ceny v odpadovom hospodárstve - od nás v súťaži Priateľov Zeme – SPZ „3Z“ získala 1. miesto a taktiež sa stala víťazom kategórie Komunálne odpadové hospodárstvo v súťaži „Zlatý Mravec“ za efektívny a komplexný prístup pri zavádzaní separovaného zberu komunálnych odpadov vo vidieckych podmienkach. Svojou prezentáciou Košeca prítomných zaujala. Predovšetkým účastníkom podujatia ukázala, že „kde sa chce, tam sa dá“.

Ako posledný vystúpil Marek Kurinec, vedúci surovinovo – odpadového hospodárstva Technických služieb mesta Dubnica nad Váhom. Prezentoval nakladanie s komunálnymi odpadmi v Meste Dubnica nad Váhom, ktoré je dlhodobo pozitívnym príkladom v tejto oblasti. Zanietenosť, odborná fundovanosť a aktívny prístup pri riešení vznikajúcich problémov sa premietol na slovenské pomery v nadpriemerných výsledkoch v separovanom zbere. V roku 2010 získalo Mesto Dubnica nad Váhom hlavnú cenu, ako najlepšie separujúce mesto / obec na Slovensku v súťaži s rovnakým názvom od oprávnenej organizácie Envi-pak. Prítomní ocenili prezentáciu množstvom otázok.

Po úspešných prezentáciách obcí a miest sme sa presunuli na obhliadku priamo do ulíc mesta Stará Turá. Pozreli sme sa na stanovištia zberných nádob, pričom účastníkov najviac zaujali nádoby používané na biologicky rozložiteľné odpady, ich rozmiestnenie, ale i obsah. Prítomných prekvapila čistota vyzbieraných odpadov.

Potom sme sa presunuli do areálu Zberného dvora, kde sa okrem iného nachádza aj kompostáreň. Priamo pri práci sme mali možnosť vidieť, ako pracovníci naplnili fermentor určený na hygienizáciu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu získaného zo separovaného zberu od obyvateľov a z prevádzok. Detailne sme si prezreli nielen fermentor, ale aj ďalšiu techniku - rezací a miešací voz, dopravníkový pás, traktor a bubnový preosievač. Na záver si ešte skupinka „skalných“ prezrela založené zakládky kompostovaného materiálu (po vyskladnení z fermentora) a pásové hromady dozrievajúceho kompostu. Prítomným bol podrobne vysvetlený celý postup kompostovania, výhody a nevýhody zvolenej technológie ako aj doteraz získané skúsenosti. Celé to sprevádzala bohatá diskusia na túto tému.

Deň odpadového hospodárstva v Starej Turej splnil svoju úlohu. Ukázal pozitívne a fungujúce príklady v oblasti odpadového hospodárstva v obciach a mestách, ktoré sú v súčasnej dobe tak žiaduce. Z každej strany sa na nás neustále valia len informácie o tom, aké je všetko finančne náročné a ako sa nedá efektívne prevádzkovať odpadové hospodárstvo na komunálnej úrovni bez vysokých strát. Tu sme sa však dozvedeli veľmi podstatné poznanie. I keď skutočne nie je situácia v oblasti nakladania s odpadmi zďaleka ideálna, tam, kde sa chce skutočne nájsť riešenie, tam sa i nájde. Je k tomu potrebná len energia, zanietenie a čas.

Prezentácie boli uverejnené do 16.2.2011.

Cieľová skupina: obce / firmy
Témy: odpady
Kľúčové slová: triedený zber
Táto podstránka bola vytvorená: 20. december 2010 - 13:12, naposledy bola upravená: 12. marec 2011 - 0:50.