Nakladanie s biologickým odpadom v obci Horní Suchá

20.07.2009

Obec Horní Suchá sa nachádza na východe Českej republiky medzi mestami Karviná, Havířov a Český Těšín v blízkosti hranice s Poľskom. Má rozlohu 980 ha. Ku dňu 31.12.2007 žilo v obci 4 498 obyvateľov, čo ju radí medzi stredne veľké obce regiónu.

Nakladanie s odpadmi v obci vykonáva firma Depos Horní Suchá, a.s.. Tá pôsobí v tejto oblasti od roku 1994. Akciová spoločnosť bola založená na základe potreby miest a obcí v okrese Karviná.

V roku 1995 zahájila firma svoju činnosť sprevádzkovaním skládky odpadov a zberom odpadu. V súčasnosti vykonáva zber zmesových odpadov a vytriedených zložiek odpadu v jednom meste a v piatich obciach, prevádzkuje skládku ostatných odpadov, zberný dvor a kompostáreň biologických odpadov.

Zber komunálneho odpadu

V obci Horní suchá sa zbierajú tieto komunálne odpady:

 1. využiteľný odpad:
  - papier a lepenka,
  - sklo,
  - plasty,
  - kovy.
 2. odpad zo zelene (biologicky rozložiteľný odpad (napr. tráva, lístie, orezané konáre, rastlinné zvyšky zo záhrad a domácností)
 3. objemný odpad (napr. koberce, nábytok, apod.)
 4. nebezpečné zložky komunálneho odpadu (napr. zvyšky farieb a riedidiel, lepidla, lieky, obaly so zvyškami škodlivín apod.)
 5. zmesový odpad

Spôsob zberu:

Zmesový odpad sa zbiera do 110 a 120 litrových nádob v rodinných domoch (ďalej iba IBV) a 1100 litrových nádob v bytových domoch (ďalej len KBV).

Využiteľný odpad a biologický odpad sa zbiera do plastových vriec v IBV:

- žlté vrece – plasty
- modré vrece – papier
- čierne vrece – biologický odpad

a 1100 litrových nádob v KBV:

- žltý kontajner – plasty
- modrý kontajner– papier
- zelený kontajner– sklo
- hnedý kontajner – biologický odpad

Zber komunálnych odpadov prebieha aj na Zbernom dvore (ZD).

ZD slúži občanom obce k zberu vytriedených komunálnych odpadov kategórie O a N, napr. objemných odpadov, nebezpečných odpadov, biologicky rozložiteľných odpadov a využiteľných zložiek odpadov.

Odpady od občanov z iných obcí alebo miest musia byť na ZD odmietnuté. Títo občania sú informovaní o iných možnostiach, kam môžu odpad odovzdať (obsluha ZD má k dispozícii zoznam zariadení, ktoré môžu tieto odpady prijať). Pre preukázanie trvalého bydliska je nutné predložiť občiansky preukaz.

Prevádzková doba je vyhlásená pre letné a zimné obdobie a je spolu so zoznamom zbieraných odpadov a kontaktom vyvesená na oplotení u vstupu do ZD. Otvorené je 7 dní v týždni.

Zber bioodpadu

K zavedeniu systému oddeleného zberu biologicky rozložiteľných odpadov od občanov viedli spoločnosť tieto dôvody:

 • snaha nájsť ďalšie podnikateľské aktivity (v kraji sa chystá vybudovanie spaľovne, čo znamená pre skládku úbytok odpadov = úbytok finančných zdrojov)
 • naplnenie cieľov stanovených legislatívou ČR
 • snaha znížiť poplatky za skládkovanie pre obce (1 tona komunálneho odpadu stojí pri uložení na skládku 970 Kč a pri odovzdaní na kompostáreň 370 Kč)
 • technické dôvody – samovýroba materiálu na prekrývanie a rekultiváciu skládky
 • záujem obyvateľov o zber biologického odpadu
 • využitie vybudovaných plôch pre biologickou úpravu odpadov

Pri voľbe systému zberu biologického odpadu z domácností bolo posudzovaných niekoľko dôležitých aspektov:

 • druh zbieraného bioodpadu
 • ekonomická náročnosť (investičná a prevádzková)
 • praktické potreby občanov (flexibilita a manipulácia)
 • manipulácia pri zbere (náročnosť zberu a dostupnosť zvozového prostriedku)

Po vyhodnotení všetkých aspektov bolo nakoniec rozhodnuté, že zber bioodpadov sa bude vykonávať v rodinných domoch (IBV) pomocou plastových vriec, ktoré dostane každá domácnosť. Dôvody boli nasledovné:

 • neporovnateľne nižšie obstarávacie ceny vriec oproti špeciálnym kontajnerom
 • v prípade potreby odviesť väčšie množstvo bioodpadov, možnosť pre obyvateľov zabezpečiť / dokúpiť si ďalšie vlastné vrecia
 • preferovanie vriec zo strany obyvateľov (skladnosť, čistota, mobilita...)
 • zavedenie systému zberu, pri ktorom je možná kvalitná kontrola už priamo pri pôvodcoch odpadu

Skúšobný zvoz bol zahájený v máji 2005 a trval do cca polovice decembra 2005. Bolo oslovených 1397 domácností. Každá obdržala kvalitné plastové vrece a vysvetľujúci leták s popisom, čo patrí do vreca.

Skúšobný zber bol vyhodnotený ako úspešný. Pod úspechom sa podpísal hlavne záujem všetkých zúčastnených strán – vedenia obce, zapojených obyvateľov, ale aj zvozovej firmy.
Počas skúšobného zberu sa zviezlo 398,89 t bioodpadu. Pri prepočte na obyvateľa to bolo 71 kg. Priemerná váha 1 vreca bola 11,42 kg.

Na základe skúseností získaných v skúšobnom zbere bol zavedený trvalý zber nielen v zástavbe rodinných domov, ale aj v zástavbe bytových domov (panelákov). Spočiatku to bol sezónny zber, ale postupne ho na žiadosť občanov vystriedal celoročný zber.

Pre zástavbu bytových domov (KBV) bol zvolený systém zberu do hnedých 1100 litrových nádob s frekvenciou zvozu 1x za týždeň. V KBV žije 300 domácností (cca 1000 obyvateľov). Priemerná váha jednej nádoby pri zbere je 67,5 kg.

Biologický odpad sa zbiera aj do veľkoobjemových kontajnerov na Zbernom dvore.
V roku 2008 vyzbierali v obci Horní Suchá všetkými spôsobmi zberu 501 ton biologického odpadu (111,38 kg/obyvateľ).

Dôležité: V zástavbe rodinných domov, bytových domov, ako aj na zbernom dvore sa zbiera výhradne biologicky rozložiteľný odpad rastlinného charakteru. Do vriec a nádob určených na zber biologických odpadov je zakázané vhadzovať živočíšne produkty (mliečne výrobky, ryby, mäso a kosti...).

Pre zvoz sa používajú 2 vozidlá so špeciálne upravenou nadstavbou s lisovacím zariadením, ktorá je vodotesná a má zvýšenú nakladaciu hranu s univerzálnym vyklápacím zariadením, ktoré umožňuje vyprázdňovanie všetkých dostupných typov odpadových nádob.

Kompostáreň

V roku 2004 spoločnosť Depos zahájila prevádzku kompostárne s projektovanou ročnou kapacitou 6000 ton biologického odpadu. Kompostáreň slúži na kompostovanie rastlinného biologického odpadu bez možnosti spracovania odpadov živočíšneho pôvodu (chýba im k tomu potrebná hygienizačná jednotka). Je umiestnená v tesnej blízkosti skládky odpadov. Celková rozloha kompostovacej plochy je 3 635 m2.

Plocha bola budovaná postupne v troch etapách podľa potreby zohľadňujúcej pribúdajúce množstvo spracovávaného biologického odpadu.

1. etapa – rok 2004, rozloha plochy 522 m²
2. etapa – rok 2005, rozloha plochy 924 m²
3. etapa – rok 2007, rozloha plochy 2189 m²

Pri kompostovaní je využívaná technológia kontrolovaného mikrobiálneho kompostovania. Suroviny sú kompostované v pásových hromadách na voľnej spevnenej ploche (asfaltovo-betónovej). Tá je vyspádovaná a odvodnená do akumulačnej nádrže.

Používaná je táto technika:

 • traktor s pomalo-bežnou prevodovkou (ako energetický prostriedok)
 • ťahaný prekopávač kompostu – Sandberger, CMC – ST 300 (na prevzdušňovanie a homogenizáciu zakládky)
 • štiepkovač - Eliet, Super prof 2000 (na drvenie drevnej hmoty)
 • kolesový čelný nakladač (na zakladanie pásových hromád, manipuláciu so surovinami a kompostom)

Dĺžka kompostovacieho procesu je cca 90 dní. Kompost nie je certifikovaný a používajú ho výlučne pre vlastnú potrebu prekrývania a rekultivácie skládky odpadov, ktorú sami prevádzkujú.

Ďalšie aktivity

Energo-blok
Od polovice roku 2001 je na skládke inštalované zariadenie pre energetické využívanie skládkového plynu – plynový motor s elektrickým generátorom s max. výkonom 249 kW. Jedná sa o zariadenie firmy Haase, Energietechnik GmbH. Mesačne vyrobia cca 40.000 kW el. energie.
Vyrobená elektrická energie je za úplatu dodávaná do rozvodnej siete za 2,84 Kč/kW.

Bioplynová stanica
V blízkej budúcnosti chystá spoločnosť Depos vybudovanie a prevádzkovanie bioplynovej stanice – zariadenia na spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov technológiou anaeróbnej digescie. Vznikajúci bioplyn bude spaľovaný v kogeneračnej jednotke a využívaný k výrobe elektrickej a tepelnej energie. Vzniknutý digestát (pevná časť z procesu) bude spracovávaný na kompostárni, ktorá bude nadväzovať na technológiu. Vzniknutý kompost bude využívaný na prekrývanie skládky odpadov.

Branislav Moňok

Celkový pohľad na Zberný dvor v obci Horní Suchá.Energo blok využívajúci skládkový plyn na výrobu elektrickej energie.Kompostovacia plocha s pásovými hromadami. Napravo je skládka odpadov.Kontajnerové hniezdo v zástavbe KBV. Hnedý kontajner je na biologický odpad.Na Zbernom dvore sa biologický odpad zbiera do veľkoobjemových kontajnerov.Obyvatelia využívajú Zberný dvor hlavne pri oreze konárov.Prekopávanie kompostu zabezpečuje prevzdušnenie a homogenizáciu.Vrecia s biologickým odpadom pripraveným na odvoz z IBV.Zvozové auto priviezlo biologický odpad na kompostáreň.
Kľúčové slová: Biologický odpad | Kompostovanie
Cieľová skupina: obce / firmy
Témy: odpady
Táto podstránka bola vytvorená: 20. júl 2009 - 23:39, naposledy bola upravená: 17. január 2011 - 23:30.