Kompostovanie v eú VI. - Kompostáreň CMC Námĕšť a.s.

04.06.2007

Exkurzie na kompostárni spoločnosti CMC Náměšť a.s. som sa zúčastnil v rámci kurzu Biologické spracovanie odpadu, ktoré organizovala Zemědělská ekologická regionální agentúra (ZERA) v Náměšti nad Oslavou v Čechách. Po kompostárni nás sprevádzala Ing. Lucie Valentová a Ing. Květuše Hejátková.

1. História vzniku CMC Náměšť a.s.

Spoločnosť CMC Náměšť a.s. vznikla v roku 2002 s cieľom venovať sa ekológii a spracovaniu bioodpadu - vybudovaniu kompostárne. S týmto zámerom bol spracovaný projekt výstavby kompostárne a vybudovanie poradenského centra pre podporu spracovania bioodpadu v regióne Náměšť nad Oslavou.

Projekt „Kompostovanie bioodpadu a poradenstvo“ bol podporený EU, predvstupovým programom Sapard. Pre realizáciu projektu, zaistenie prevádzky kompostárne a poradenských služieb boli prijatí 3 odborníci – vedúci kompostárne, ekológ a manažér spoločnosti.

2. Aktivity CMC Náměšť a.s.

Spoločnosť CMC Náměšť a.s. sa zaoberá:

 • spracovaním bioodpadu v regióne Náměšť.n.O.. Región tvorí 25 obcí, cca 15 000 obyvateľov, cca 98 ha trávnatých plôch verejnej zelene obcí.

 • poradenstvom a spracovaním zámeru výstavby kompostární, navrhovaním systému triedenia a zberu bioodpadov v regióne.

3. Výber technológie

Pre kompostáreň bola navrhnutá technológia podľa vzoru rakúskych partnerov, ktorá zohľadňuje požiadavky národnej legislatívy, miestnych potrieb a podmienok. Pre danú lokalitu je z pohľadu kvality výstupov, množstva a druhov spracovávaných bioodpadov investičných i prevádzkových nákladov najprijateľnejšia.

Jedná sa o technológiu kompostovania v malých zakládkach na voľnej, vodohospodársky zabezpečenej ploche, ktoré sú zakryté špeciálnou textíliou a podľa potreby prekopávané.

4. Popis technológie

Ide o kontrolovaný a riadený, prevažne aeróbny mikrobiálny proces tzv. teplou cestou, pri ktorom vystupuje teplota kompostovaného materiálu na 45 - 70 0C. Táto teplota zabezpečuje dostatočnú hygienizáciu kompostu (likviduje sa väčšina patogénnych mikroorganizmov a klíčivosť väčšiny prítomných semien).

Kompostovací proces je zahájený po založení zakládky za dodržania základných podmienok kompostovania a po zakrytí zakládky špeciálnou kompostovacou textíliou.

Zakládka je navrstvený materiál podľa vopred určenej receptúry do tvaru hroble. Výška a šírka zakládky je závislá od veľkosti a typu prekopávača, od množstva materiálu a stupňa rozkladu (pri rozklade dochádza k redukcii objemu a váhy kompostovaného materiálu). Dĺžka je daná rozmerom kompostovacej plochy.

Zakládka je po celú dobu (okrem potrebných technologických operácií) zakrytá geotextíliou. Tá je neoddeliteľnou súčasťou tejto technológie. Zabezpečuje optimálne podmienky kompostovacieho procesu. Zabraňuje vysušovaniu, chráni kompost pred UV žiarením, vylučuje negatívny vplyv na okolité prostredie (zabraňuje úletom materiálu do okolia, bráni vnikaniu dažďovej vody s následným unikaním vodných výluhov a tým aj vyplaveniu živín).

Do zakládky sú vmiešavané len upravené materiály pomocou drviča alebo štiepkovača. Sú to zariadenia slúžiace na úpravu vytriedeného bioodpadu (dreva, konárov, lístia, slamy atď.), pomocou ktorého zmenšujeme ich objem, čo vedie k urýchleniu kompostovacieho procesu.

Kompostovací proces je priebežne monitorovaný a zaznamenávaný do prevádzkového denníka. Kontroluje sa hlavne teplota a vlhkosť zakládky.

Teplota zakládky úzko závisí od intenzity činnosti mikroorganizmov. Je najjednoduchším ukazovateľom správneho priebehu rozkladného procesu, a preto jej meranie a evidencia patrí medzi základné podmienky kontroly procesu kompostovania.

Ak po založení kompostu teplota nestúpa, alebo po predchádzajúcom vzostupe teploty nastáva jej výrazný pokles, sú podmienky pre mikroorganizmy nepriaznivé. Príčina môže byť predovšetkým v zlej surovinovej skladbe, v nadmernej alebo nízkej vlhkosti materiálu, v nízkom obsahu kyslíka v komposte a pod.

Teplota kompostu je zisťovaná teplomerom, ktorý musí byť vybavený tyčovou zapichovacou sondou, ktorú je možné zapichnúť do hromady kompostu aspoň do hĺbky 0,5 až 1 m pod povrch hromady. Tým je zaistené meranie teploty v celom priereze hromady.

Teplota sa meria:

 • do 14teho dňa od založenia zakládky každý deň

 • od 14teho dňa do ukončenia kompostovacieho procesu 1x za 2 - 4 dni

Vzhľadom na vývoj teplôt v kompostovacej zakládke je potrebné uskutočňovať aj prekopávanie kompostovacej (popr. dovlhčenie) zakládky a to vždy:

 • ak teplota stúpne nad 65C

 • ak teplota začne po počiatočnom vzostupe prudko klesať

 • ak klesne teplota pod 35C

Ak pri poklese teploty na teplotu okolia a následnom prekopaní kompostu znovu teplota nestúpne, a ďalšie zistenia nám potvrdzujú, že sú dodržané všetky základné podmienky kompostovania; môžeme konštatovať, že je proces ukončený.

Prekopávanie kompostu sa vykonáva rôznymi typmi prekopávačov. Operácia prekopávania zaisťuje :

 1. tvorbu zakládky a jej formovanie do požadovaného tvaru,

 2. premiešanie zakládky tak, aby jej priečny prierez obsahoval všetky zložky materiálovej skladby,

 3. skyprenie zakládky tak, aby bol zaistený prívod dostatočného množstva kyslíka a bola zamedzená tvorba anaeróbnych zón,

 4. premiešanie zakládky tak, aby bola zvýšená homogénna kvalita a tým priaznivo pôsobiť na stupeň rovnomerného tlenia,

Predpokladané ukončenie kompostovacieho procesu sú 3 mesiace od založenia zakládky. To znamená, že kompost je zrelý, stabilný a schopný aplikácie alebo uskladnenia.

Pre potreby kompostárne bol ako energetický prostriedok zvolený traktor. Ten zaisťuje pomocou špeciálnych pracovných náradí prekopávanie, štiepkovanie, časť dopravy vyzbieraných bioodpadov od pôvodcov, nakladanie a manipuláciu s materiálom. Ďalej vykonáva služby mulčovania trávnatých plôch alebo náletových drevín.


5. Vybavenie kompostárne

5.1 Strojné zariadenia používané na kompostárni

 • Traktor o sile 72 koní
 • Ťahaný mostový prekopávač s pracovnými rozmermi – šírka 3 m a výška 1,7 m
 • Štiepkovač drevnej hmoty poháňaný cez kardan traktora
 • Rotačné sito na preosievanie kompostu
 • Nosič kontejnerov – náves s nosnosťou do 5 t
 • Závlaha zakládok je prevádzaná rozstrekom cez fekálnu cisternu – nevlastní CMC Náměšť a.s. – necháva si to robiť dodávateľsky

5.2 Stavebné riešenie kompostárne

 • obchodná mostová váha do 30 t
 • vodohospodársky zabezpečená kompostovacia plocha so živičným povrchom s miernym spádom smerom k akumulačnej nádrži. Veľkosť plochy je 1 750 m²
 • akumulačná nádrž na zachytávanie výluhov a dažďovej vody
 • priestory na uskladnenie surovín
 • Unimo bunka
 • celý areál kompostárne je oplotený

5.3 Ostatné vybavenie

 • počítač pre evidenciu prijatých odpadov podľa druhov a pôvodcov odpadov
 • kontajnery s objemom 15 m3 – 15 ks
 • teplomery
 • 1100 litrové nádoby na vytriedené plasty a zmesový odpad
 • kompostovacia textília používaná na zakrytie zakládok (5 x 50 m)

6. Zber bioodpadu

Zvozové vzdialenosti v zapojenom regióne sú cca 10 – 12 km. Kompostáreň spracováva bioodpad z viacerých oblastí:

 • bioodpad vznikajúci pri údržbe verejnej zelene v zmluvných obciach.
 • bioodpad z domácností zbieraný v rámci separovaného zberu. Tu sa jedná výlučne o bioodpad rastlinného charakteru.
 • bioodpad od právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov. Je to napríklad trávna hmota z letiska...

Zber bioodpadov je prevádzaný troma spôsobmi:

 • do veľkoobjemových kontejnerov s objemom 15 m3, ktorých zvoz zabezpečuje kompostáreň vlastným traktorom s nosičom kontajnerov,
 • do nádob, ktoré sú špeciálne prispôsobené na zber bioodpadov s objemom 240 l (intenzívne prevetrávané nádoby od firmy Schäfer vyrábané pod obchodným menom „Compostainer“), ktorých zvoz zabezpečuje zvozová firma,
 • priamo na kompostárni, kde ho môžu pôvodcovia bioodpadu samostatne doniesť.

Celému systému zberu a zvozu bola pred jeho zavedením venovaná veľká pozornosť. Potrebné počty, objemy a frekvencia zvozov nádob boli vypočítané a navrhnuté v rámci Pilotného projektu regiónu – logistika zvozu. Pri umiestňovaní nádob sa brali do úvahy aj požiadavky jednotlivých obcí, ktoré sa do projektu zapojili.

V súčasnosti sa zbiera zo 4 obcí aj bioodpad z domácností. Využívané sú k tomu už vyššie spomenuté špeciálne nádoby. Tie sú umiestnené pred domami pôvodcov biodopadu vždy tak, aby jedno hniezdo slúžilo viacerým domom. Podľa slov vedenia CMC sú s týmto systémom spokojní, pretože dosahujú nie len vysokú výťažnosť pri zbere bioodpadu, ale aj vysokú čistotu vyzbieraných surovín.

Kompostáreň je v prevádzke od 10.11.2005. V prvom roku prevádzky (rok 2006) bolo na kompostárni spracovaných cca 1 000 t bioodpadu, kde pôvodcami boli obce (bioodpad z údržby súkromných záhrad a verejných plôch obce) a trávna hmota s údržby vojenského letiska, ktorá sa nachádza v regióne kompostárne.

7. Práca na kompostárni

Obsluhu kompostárne vykonáva jeden pracovník – traktorista. Ten zaisťuje celú prevádzku kompostárne:

 • zvoz veľkokapacitných kontajnerov od pôvodcov odpadu,
 • príjem a evidenciu bioodpadu,
 • dotrieďovanie a úpravu (drvenie) bioodpadu,
 • zakladanie a prekopávanie kompostovacích zakládok,
 • meranie teplôt a kontrolu vlhkosti,
 • manipuláciu s bioodpadom a kompostom,
 • prosievanie kompostu.

Bioodpad – s nízkou sušinou (cca do 40 %) a vysokým obsahom dusíka (tzv. dusíkaté suroviny) typu - kuchynský bioodpad, tráva a pod. je po zvážení a zaevidovaní uložený do zakládok a ihneď spracovaný,

Suchý materiál s nízkym obsahom dusíka (tzv. uhlíkatý materiál) typu - drevo, suchá tráva, lístie, piliny sú ukladané do skladu a pridávané do zakládok podľa potreby.

O každej založenej zakládke sa vedie evidencia. Každá má svoj evidenčný list, ktorý obsahuje tieto údaje:

  • kedy bola zakládka založená,

  • z akého odpadu je zložená (pôvodca) – surovinová skladba,

  • informácie o kontrolách priebehu kompostovania

   1. monitoring teplôt

   2. monitoring vlhkosti

  • informácie o technologických vstupoch

   1. prekopávanie,

   2. závlažovanie,

   3. preosievanie

  • kedy bol proces ukončený

Obsluha musí vedieť, podľa vopred vypočítanej a doporučenej surovinovej skladby, zakladať zakládku a viesť proces tak, aby splnil podmienky zvolenej technológie – prvá fáza kompostovania by mala trvať cca 1 mesiac a 2.fáza – dozrievanie taktiež cca 1 mesiac. Problém dodržať túto metódu kompostovania je v produkcii bioodpadu, ktorá je v čase zatiaľ nízka, zakládka sa časovo dlho tvorí a je potom dlho na ploche, ktorá je tým horšie využívaná.

8. Kvalita a marketing kompostu

Kompost je od roku 2007 registrovaný podľa Zákona o hnojivách Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemĕdĕlským (ÚKZUZ) na základe spracovanej podnikovej normy.

Technológia kompostárne nespĺňa normu - Priemyselné komposty, ktorá nepozná kompostovanie v takých malých zakládkach, ako sa to robí v kompostárni CMC. Kvalita kompostu však v plnej miere spĺňa tieto parametre.

V súčasnosti sa kompost predáva iba voľne uložený. Cena je 350 Kč za m³ kompostu. Predáva sa priamo na kompostárni alebo v miestnom záhradníckom centre. Zatiaľ sa neuvažuje o jeho balení.

V Náměšti si uvedomujú nevyhnutnosť vypracovania dobrej marketingovej stratégie predaja kompostu. Vedia, že kompost sa sám nepredá. Podporiť odbyt kompostu sa chystajú, okrem iného, aj zavedením poradenského systému o hnojení a výžive rastlín pre ekologické systémy pestovania plodín. Zvýšená pozornosť sa venuje aj verejnosti, kde je nevyhnutné vybudovať dôveru vo vyrobený produkt.

9. Ekonomika kompostárne

Ekonomika kompostárne je zatiaľ stratová. Je to spôsobené tým, že kompostáreň v súčasnosti nedosahuje projektovanú kapacitu. Z plánovaných 3 000 t bioodpadu ročne sa na kompostárni spracuje len cca 1 000 ton.

Cena za uloženie 1 tony bioodpadu na kompostáreň je 350,- Kč.

Kompostáreň bola budovaná so zámerom modelového zariadenia s možnosťou skúsiť nastaviť celý systém od vlastnej prevádzky, investícií, technológie až po ekonomiku.

Kompostáreň bola postavená s dotáciou 50 % z programu Sapard. Zvyšných 50% bolo zo súkromných zdrojov.


Branislav Moňok

Priatelia Zeme – SPZ

PrílohaVeľkosť
Jednoduchá akumulačná nádrž168.02 KB
Kompostovacie zakládky prikryté textíliou122.92 KB
Kompost pripravený na predaj143.81 KB
Kontrola kompostovacieho procesu - meranie teploty155.62 KB
Mostový prekopávač kompostu SF 300161.27 KB
Nádoba na zber bioodpadu – Compostainer150.57 KB
Nádoby na plasty a zmesový odpad, ktoré boli vytriedené z bioodpadu177.79 KB
Tabuľa pri vstupe na kompostáreň152.07 KB
Uskladnený suchý uhlíkatý materiál231.5 KB
Váha a Unimo bunka pre obsluhu155.23 KB
Veľkokapacitný kontajner na zber bioodpadu166.81 KB
Z domácností sa zbiera výlučne rastlinný bioodpad258.41 KB
Kľúčové slová: Biologický odpad
Cieľová skupina: obce / firmy | verejnosť
Témy: odpady
Táto podstránka bola vytvorená: 4. jún 2007 - 1:57, naposledy bola upravená: 4. január 2011 - 0:49.