KOMPOSTOVANIE v EÚ V. - BIOFARMA „GROWING WITH GRACE“

18.05.2007

Exkurzia na biofarme s názvom „Growing with Grace“ sa uskutočnila 8. júna 2006 ako ďalšia časť sprievodného programu 2. pracovného stretnutia partnerských organizácií (Priatelia Zeme – SPZ zo Slovenska, Community Composting Network z Veľkej Británie, Ecological Recycling Society z Grécka, Česká zemědělská univerzita z Českej republiky a Reuse and Recycling European Union Social Enterprises z Belgicka) v rámci medzinárodného projektu EÚ „Growing with Compost“.

Biofarma sa nachádza v Clampham Nursery v usadlosti Clampham v Yorkshire Dales vo Veľkej Británii. Je situovaná na okraji the Yorkshire Dales National Park (Yorkshiersky národný park).

„Growing with Grace“ je sociálny podnik fungujúci na princípe družstva - spoločenstva živnostníkov. Spoločnými silami sa snažia zvýšiť svoju konkurencie - schopnosť s cieľom vytvoriť si stabilný podiel na veľkom trhu s potravinami. Popri získavaní finančného profitu z podnikania je veľký dôraz kladený na sociálne ciele a to dlhodobú podporu pre zamestnancov a zákazníkov.

Farma je zameraná hlavne na pestovanie zeleniny a v menšej miere i ovocia. Doplnkom je pestovanie liečivých rastlín, niektorých druhov korenín a okrasných rastlín. Farma má rozlohu približne 1,9 ha. Centrom farmy sú skleníky s rozlohou 8 000m2.

V priestoroch farmy sa okrem pestovania biopotravín nachádza aj:
 • vzorová permakultúrna plocha, ktorej cieľom je ukázať záujemcom z radov návštevníkov, ako sa dá tento systém využívať v praxi.
 • kompostáreň, ktorá spracováva všetok biologický odpad z farmy, ako aj z blízkych usadlostí a obcí. Vyrobený kompost je využívaný ako jediný zdroj organickej hmoty a živín pri pestovaní biozeleniny. Časť produkcie je predávaná.
 • obchod s biopotravinami. Predáva sa v ňom zelenina, ovocie a ďalšie produkty a výrobky, ktoré sú dopestované alebo vyrobené na biofarme, ale aj iné druhy biopotravín (suché, konzervované, mliečne a sójové výrobky...), o ktoré majú stabilní zákazníci záujem. Zaujímavosťou je možnosť čerstvého natrhania biozeleniny priamo zo záhonov, kde sa pestuje, podľa výberu zákazníka.
 • baliareň biopotravín. Biofarma totiž na zvýšenie odbytu svojich produktov ponúka službu sezónneho rozvozu balíčkov s čerstvou zeleninou a ovocím na zberné miesta alebo priamo do domácností, ktoré si túto službu vopred objednali. Distribuovaná je zelenina a ovocie, ktoré práve dozreli. Rozvoz je robený v troch okruhoch, kde jeden okruh má približne 100 míľ a trvá 1 deň.
Na farme trvalo pracujú 3 ľudia. Počas sezóny sa ich počet zvyšuje až na 18 ľudí a síce:
 • 2 vodiči
 • 4 baliči
 • 2 predajcovia na trhu
 • 2 predajcovia v obchode
 • a ostatní sú robotníci

Growing with Grace je postavená na 4 základných princípoch:

 • Udržateľné poľnohospodárstvo:

  Farma je držiteľom certifikátukontrolovaného ekologického poľnohospodárstva. Je cenným zdrojom produkcie biopotravín v kraji. Je postavená na myšlienke „miestne a zdravé potraviny pre miestnych ľudí“. Pestovanie prebieha vo väčšine v skleníkoch, ktoré pomáhajú predĺžiť dobu pestovania zeleniny v roku.

  Systém ekologického poľnohospodárstva má výnimočný prístup k riešeniu environmentálnych problémov. Ekofarmári, spracovatelia a distribútori pestujú rastliny a chovajú zvieratá prirodzeným spôsobom v harmónii s prírodou, a spravujú krajinu tak, že podporujú rozmanitosť rastlinných aj živočíšnych druhov, nepoužívajú žiadne syntetické prostriedky, hormonálne prípravky, krmivá zo zvyškov zvierat a trusu a ani geneticky modifikované organizmy. Ochrana rastlín je v ekologickom poľnohospodárstve zabezpečená biologickými a mechanickými postupmi. Pri výrobe a spracovaní biopotravín nesmú byť použité syntetické ochucovadlá a farbivá, konzervačné látky, ožarovanie, ani geneticky modifikované zložky.
 • Slušná zamestnanosť:

  Kombinácia spoločného vlastníctva, spoločného rozhodovania o smerovaní a aktivitách farmy, výške platov založených na potrebe a spoločného poskytovania slušného zamestnania.

 • Duch pracoviska:

  Spoločné hľadanie spôsobov ako poskytnúť pracovné prostredie, ktoré rešpektuje individualitu, ako členov družstva, pracovníkov tak i zákazníkov. Duch pracoviska rozoznáva „to jedinečné“ v každom človeku v starostlivo vybudovanom prostredí so vzájomným rešpektom.

 • Spravodlivý obchod (Fair Trade):

  V bioobchode propagujú predaj importovaného tovaru, ktorý bol získaný spravodlivým obchodovaním s farmármi a pestovateľmi v rozvojových krajinách.

  Fair Trade je obchodné partnerstvo medzi dovozcami z krajín vyspelého severu a producentmi v rozvojových krajinách. Jeho cieľom je zlepšenie životných podmienok znevýhodnených a vykorisťovaných producentov na chudobnom juhu a navrátenie základných etických a morálnych zásad do medzinárodného obchodu. Fair Trade prináša spravodlivejším delením zisku výhody nielen samotným výrobcom, ale aj spotrebiteľom a obchodníkom. Výrobcovia Fair Trade výrobkov za ne dostávajú mzdu, ktorá im zabezpečí dôstojný život – majú podľa konvencií Medzinárodnej organizácie práce OSN (International Labour Office – ILO) zaručenú minimálnu mzdu, ktorá sa nemení ani s poklesom ceny produkovaných komodít na svetovom trhu. Zároveň majú podľa ILO zabezpečenú aspoň základnú sociálnu a zdravotnú podporu. Detská práca je v prípade Fair Trade vylúčená.

Tieto princípy sa odzrkadlili ihneď ako sme vchádzali na farmu, kde nás vítal pekný maľovaný pútač s názvom biofarmy. Prostredie farmy bolo upravené a všade kvitli drobné kvety. Stretávali sme tu usmiatych a opálených ľudí v dobrej nálade. Všade vládla pokojná atmosféra aj napriek vysokému pracovnému nasadeniu. Po absolvovaní exkurzie nás farmári pohostili vlastnými bioproduktmi.

Nakladanie s biologickými odpadmi

Pôvodne začali na farme s kompostovaním vlastných biologických odpadov, ktoré im vznikali pri pestovaní v skleníkoch. Až na základe žiadosti zo strany zákazníkov, aby kompostovali aj bioodpady vznikajúce v ich domácnostiach, prešla farma aj na prijímanie bioodpadov z blízkych usadlostí a obcí. Na farmu dovážajú pôvodcovia bioodpad samostatne na vlastné náklady. Na farme sa kompostuje výlučne rastlinný bioodpad.

Dusíkatý materiál, ako je tráva a iný zelený odpad s vysokou vlhkosťou, musí byť čo najrýchlejšie použitý do kompostu, aby sa predišlo nepríjemnému vzniku zápachu. Uhlíkatý bioodpad, ktorý má vlhkosť pod 40%, je skladovaný v boxoch a postupne používaný na premiešavanie k dusíkatým surovinám.

Na kompostovanie sa využíva jeden zo skleníkov. Tým sa podarilo zabezpečiť celoročnú prevádzku. Plocha nie je vodohospodársky zabezpečená a dokonca nie je ani spevnená. Všetok materiál, ktorý je určený na kompostovanie, je drvený na drviči. Už do drviča je vkladaný podľa vopred určenej surovinovej skladby v pomere odpovedajúcom jeho kvalite zohľadňujúc obsah dusíka, organických látok a vlhkosť jednotlivých surovín.

Drvením všetkých bioodpadov je zabezpečené ich zmenšenie na požadovanú veľkosť, čo výrazným spôsobom prispieva k ich rýchlejšiemu rozkladu. To je dôležité hlavne v prípade suchších uhlíkatých surovín.

Takto upravený (nadrvený) materiál sa pomocou nakladača navrství do zakládky (hroble) trojuholníkového tvaru. Dĺžka hroble je približne 15 m, šírka je 2,0 m, a výška je 1 meter. Šírka a výška zakládky je závislá od typu prekopávača, ktorý neumožňuje zakladanie väčších kôp. Veľkosť prekopávača museli prispôsobiť miestnym podmienkam tak, aby sa mohol bezpečne pohybovať medzi piliermi skleníka. Dĺžka zakládky závisí od priestorových možností. Zakládky sú na ploche organizované rovnobežne vedľa seba. Po zmenšení objemu spôsobeného rozkladným procesom sa vždy dve zakládky založené v približne rovnakom čase spájajú do jednej. Po ukončení navážania materiálu do zakládky je základným predpokladom úspešnosti procesu jeho zvlhčenie na požadovanú hodnotu a čo najlepšie premiešanie – prekopanie prekopávačom. Na prekopávanie sa používa prekopávač s vlastným elektromotorom. Polievanie zakládky sa uskutočňuje zavlažovacím systémom umiestneným pod strechou skleníka.

Na farme už vyskúšali viacero spôsobov kontroly a optimalizácie procesu kompostovania. Nakoniec si vytvorili a používajú vlastnú metódu. Nakoľko kompostujú všetok bioodpad vznikajúci na farme vrátane burín, je podľa slov pracovníka, ktorý ma na starosť kompostovanie, nevyhnutné zabezpečiť pri rozkladnom procese teplotu v zakládke 60 až 70ºC najmenej po dobu 7 dní. To by malo zabezpečiť zničenie všetkých patogénov a klíčivosti semien v komposte. Na kontrolu teploty v zakládke sa používa digitálny teplomer s možnosťou uchovania nameraných dát.

V zimných mesiacoch je, aj napriek kompostovaniu v skleníkoch, dosiahnutie tejto teploty ťažšie a tak kompost, ktorý nedosiahol teplotu aspoň 60°C sa ďalej používa iba ako očkovací materiál do nových zakládok.

Túto podmienku si na farme stanovili aj napriek tomu, že vo Veľkej Británii v tom čase neexistovali žiadne podobné požiadavky týkajúce sa hygienizácie „zelených“ bioodpadov.

Z dôvodu potreby vytvorenia optimálnych podmienok pre rozvoj mikroorganizmov v zakládke je nevyhnutné kompost prekopávať. Prekopávanie zabezpečí:
 • prevzdušnenie zakládky, ktorou sa snažia zabrániť vzniku anaeróbnych zón (hnijúcich miest bez kyslíka)
 • homogenizáciu zakládky, zabezpečujúcou premiešanie všetkých druhov kompostovaných materiálov tak, aby boli rovnomerne rozložené v celom priereze zakládky
 • zmiešavanie vonkajších a vnútorných zón v zakládke, aby sa dosiahol ich rovnomerný rozklad
Prekopávanie sa prevádza v nasledovných časových intervaloch:
 • v prvom týždni 3 - 4x,
 • v druhom týždni celkom 2 - 3x
 • v ďalších týždňoch 2x
V prípade, že v zakládke hrozí, že vystúpi teplota nad 70ºC, je kompost prekopávaný, aby sa ochladil. Vysoká teplota by totiž zapríčinila likvidáciu aj potrebných mikroorganizmov a celý proces by sa spomalil.

Vybudovanie kompostárne nestálo farmu, okrem nákupu drviča a prekopávača, žiadne finančné náklady. Neboli potrebné žiadne stavebné náklady nakoľko boli využité existujúce priestory.

Kompostáreň sa skladá z týchto časti:

 • priestor na príjem bioodpadu
 • boxy na uskladnenie suchých, uhlíkatých surovín
 • zastrešený priestor na drvenie bioodpad
 • skleník, kde sa bioodpad kompostuje
 • priestor na preosievanie a balenie kompostu

Strojné vybavenie kompostárne:

 • nakladač – univerzálny nosič náradia
 • drvič Euro Green
 • prekopávač kompostu Sandberger SF 200

Kvalita a využitie kompostu

Na kompostárni sa ročne spracuje okolo 400 až 500 ton bioodpadu zo zelene. Z toho sa vyrobí približne 200 ton kompostu ročne.

Z bioodpadu sa v priebehu 7 týždňov vyrobí kvalitný kompost. Jeho kvalita je overovaná analytickými rozbormi v akreditovaných laboratóriách, ako aj vlastnými testami. Kompost spĺňa najprísnejšie kritéria kvality.

Kompost, ktorý je určený na predaj, je na konci procesu preosiaty a plnený do plastových vriec o objeme 25 litrov.

Preosievanie je robené ručne cez jednoduché sito. Z toho dôvodu je pre vlastnú potrebu kompost preosievaný iba na účely výsevu. Ďalej sa kompost používa na celej farme k dopĺňaniu živín do pôdy, k úprave fyzikálnych a chemických vlastností pôdy a hrubší kompost - k mulčovaniu.

Ekonomika kompostovania

Za bioodpad, ktorý je na farmu dovážaný, bola stanovená jednotná cena, ktorú musí pôvodca zaplatiť. V roku 2005 to bolo 15 libier a v roku 2006 sa poplatok zvýšil na 19 libier za tonu bioodpadu.

Kompost sa predáva v cene 3 libry za 40-litrové vrece kompostu (vrece váži cca 25kg).

Najväčším prínosom pre farmu je však kompost, ktorý používajú pre vlastnú potrebu. Nakoľko sa zaoberajú len rastlinnou výrobou, je vyrobený kompost jediným zdrojom organického hnojiva pre ich biofarmu. Podľa slov našich hostiteľov má kvalitný kompost pre nich nevyčísliteľnú hodnotu.


Text a foto:

Branislav Moňok

Priatelia Zeme - SPZ
PrílohaVeľkosť
Priestor na príjem surovín116.16 KB
Prístrešok s drvičom a nadrveným materiálom99.41 KB
Nakladač používaný na zakladanie kompostovacích hromád93.71 KB
Zakládky sú umiestnené v skleníku108.94 KB
Prekopávanie kompostu123.53 KB
Digitálny teplomer používaný na kontrolu procesu kompostovania113.92 KB
Nádoba na zber bioodpadu používaná v domácnostiach89.91 KB
Kompost použitý pri pestovaní sadeníc122.34 KB
Použitie kompostu na zlepšenie vlastností pôdy v skleníku102.62 KB
Zabalený kompost pripravený na predaj479.58 KB
Ovocie a zelenina v bioobchode100.74 KB
Kľúčové slová: Biologický odpad | Kompostovanie
Cieľová skupina: obce / firmy | verejnosť
Témy: odpady
Táto podstránka bola vytvorená: 18. máj 2007 - 18:44, naposledy bola upravená: 4. január 2011 - 0:55.