Prípadové štúdie náhrady PVC v zdravotníctve

01.06.2004

Existuje niekoľko príkladov nemocníc a zariadení zdravotnej starostlivosti, ktoré už vykonali kroky, potrebné na vylúčenie PVC zo zdravotníckych pomôcok. Aby bolo možné prestať používať PVC, začali tieto nemocnice najprv identifikovať výrobky obsahujúce PVC.

Pretože výrobcovia svoje výrobky neoznačujú a neuvádzajú druh použitého materiálu, jedná sa často o pomerne zložitý proces. S rastúcim dopytom po produktoch bez PVC a s objasnením zdravotných rizík spojených s DEHP však začali výrobcovia označovať svoje výrobky ako „neobsahuje PVC“, „neobsahuje DEHP“ alebo ako „vyrobené z polypropylénu“ (vyslovene označujú alternatívny materiál

Nižšie uvedené prípadové štúdie ukazujú, že odstraňovanie PVC zvyčajne začína na jednotkách, kde sú liečení pacienti najviac citliví na DEHP. Boli označené najrizikovejšie procedúry, kde je pacient vystavený najväčšiemu nebezpečenstvu DEHP. Novorodenecké jednotky intenzívnej starostlivosti a kliniky pre dialýzu boli najčastejšie medzi oddeleniami, kde prebehli audity ako prvé.

Ďalším krokom bolo nájdenie a posúdenie alternatív. To okrem iného znamenalo zaistiť, že alternatívy sú rovnocenným riešením a že u nich nedochádza k inému ohrozeniu bezpečnosti pacienta a životného prostredia.

A konečne, nemocnice vyvinuli programy, ktoré uprednostňujú alternatívne výrobky a požadujú po výrobcoch, aby ponúkali výrobky neobsahujúce PVC, prípadne aby zdôvodnili použitie PVC v ponuke nových výrobkov. Jednotlivé kliniky potom pokračujú v prechode od používania výrobkov z PVC smerom k alternatívam.

Politika Viedenskej asociácie nemocníc sledujúca postupné vyradenia PVC z používania

Viedenská asociácia nemocníc prevádzkuje 18 nemocníc, sanatórií a stredísk starostlivosti o seniorov a zamestnáva celkom 32 000 ľudí. V roku 2002 mala v starostlivosti 3,4 milióna pacientov ambulantne a 400 000 pacientov na lôžku s obratom 2,3 miliardy eur. Asociácia prijala politiku, ktorej cieľom je odstrániť PVC z obalov, stavebných materiálov a zdravotníckych pomôcok v roku 1992, kedy magistrát mesta Viedeň rozhodol o postupnom vyradení PVC zo všetkých magistrátom financovaných projektov a organizácií.

Dve z nemocníc spadajúcich pod Viedenskú asociáciu nemocníc – detská nemocnica Glanzig a detská nemocnica Preyer – sú dobrým príkladom toho, ako možno PVC a ftaláty eliminovať. Podarilo sa im dosiahnuť stav, že PVC takmer nepoužívajú.

Zamestnanci nemocnice najprv urobili audit s cieľom identifikovať výrobky, ktoré obsahujú PVC, a určiť množstvo odpadu s obsahom PVC. Medzi výrobkami obsahujúcimi PVC boli výrobky pre respiračnú terapiu, katétre a hadičky, drenážne močové katétre, tesnenia krvných vakov a elektródy pre EKG. Približne polovica z týchto výrobkov bola nahradená a pre zostávajúce sa hľadajú a testujú alternatívy. Podiel výrobkov PVC dosahuje 14,6 % (Glanzig) a 9,8% (Preyer) celkovej hmotnosti sledovaných výrobkov. PVC predstavovalo 0,9% zdravotníckeho odpadu v nemocnici Preyer a 0,37% v nemocnici Glanzig.

Do júna 2003 novorodenecké oddelenie detskej kliniky Glanzig takmer kompletne prestalo používať výrobky na jedno použitie obsahujúce PVC / DEHP. V súčasnej dobe sú na detskej klinike u všetkých invazívnych zdravotníckych pomôcok ako sú katétre a hadičky používané alternatívy bez PVC. Cumlíky, vnútrožilové vaky, krvné filtre, zariadenia pre respiračnú terapiu, sondy pre vnútrožilovú výživu a ďalšie hadičky používané na klinike sú vyrobené z materiálov iných ako PVC. PVC sa používa len pre neinvazívne výrobky, pretože pre ne v súčasnej dobe neexistujú na trhu žiadne alternatívy. Avšak i u týchto výrobkov vedenie nemocnice očakáva, že sa alternatívy zodpovedajúcej kvality neobsahujúce PVC objavia na trhu behom jedného až dvoch rokov.

V súčasnej dobe ďalšie tri novorodenecké kliniky z Viedenskej asociácie nemocníc tiež úspešne vyraďujú prostriedky obsahujúce PVC / DEHP a využívajú pri tom skúsenosti získané klinikou Glanzig.

Okrem zdravotníckych pomôcok s obsahom PVC zahŕňa stratégia asociácie tiež stavebný materiál, kde sa od roku 1990 prestalo PVC používať pri podlahových krytinách a okenných rámoch. V posledných dvoch rokoch začali projekty rekonštrukcie troch pavilónov nemocnice. V týchto pavilónoch nebude PVC použité v žiadnom sektore vrátane elektroinštalácie ako napr. káble a vodiče.

Politika Stockholm County Council pre odstránenie PVC

V roku 1997 vydal Stockholm County Council (štokholmský okresný úrad) rozhodnutie vyhnúť sa používaniu PVC materiálov vo všetkých oblastiach jeho použitia, kde je to možné. Odstránenie PVC bolo označené za prioritné pri nákupe nových výrobkov ako súčasť politiky na základe princípu udržateľného rozvoja. Program zakazuje používať PVC, pokiaľ vo verejnej zákazke neexistuje veľmi pádne a písomné vysvetlenie pre jeho nákup a používanie. U mnohých zdravotníckych pomôcok na jedno použitie sa PVC prestalo používať. Výnimkou sú hadičky a vaky na transfúziu krvi. U malých detí sa na transfúziu krvi používa čerstvá krv, t.j. krv, ktorá je skladovaná v krvnom vaku len niekoľko dní. Boli skúšané alternatívy krvných vakov, ale pretože DEHP funguje ako stabilizátor červených krviniek a tým krv konzervuje, PVC mäkčené DEHP sa stále používa. Aj keď neexistuje žiadne právne obmedzenie týkajúce sa používania DEHP, snažia sa nemocnice nepoužívať hadičky mäkčené DEHP u malých detí. Napríklad na 32 novorodeneckých jednotkách v krajine sa pre dlhodobé liečenie malých detí používajú hadičky pre vnútrožilovú výživu vyrobené z materiálu neobsahujúceho PVC.

Skúšky prevedené na zdravotníckych pomôckach v univerzitnej nemocnici Karolinska ukázali, že zatiaľ čo vnútrožilné vaky testované na ftaláty vyrobené z polyetylénu neobsahovali žiadne stopy ftalátov, hadičky pre hemodialýzu a hadičky na prenos krvi z PVC obsahovali DEHP. Pre tieto aplikácie dosiaľ nie sú k dispozícii vhodné alternatívy.

Univerzitná nemocnica Karolinska naviac uzavrela zmluvu o zásobovaní rukavicami pre celý komplex okresnej nemocnice v Štokholme. Rukavice z PVC mäkčeného ftalátmi budú nahradené nitrilovými rukavicami a rukavicami z PVC mäkčeného citrátmi.

Nemocnica Na Homolce

Česká nemocnica Na Homolce prešla na vnútrožilové vaky bez PVC v novembri 2003. Iniciatíva vzišla z nefrologického oddelenia, pretože pacienti na dialýze patria vzhľadom k početnosti zákrokov u jednotlivých pacientov do rizikovej skupiny vystavenej vysokému množstvu DEHP. Infúzne roztoky sa pacientom na dialýze podávajú opakovane, preto je vystavenie ftalátmi z týchto pomôcok veľmi významné. Pôvodné ceny vakov bez PVC boli vyššie, ale vedeniu nemocnice sa podarilo dojednať s jedným z hlavných dodávateľov vnútrožilných vakov rozumnú cenu. Po troch rokoch prešla nemocničná lekáreň – centrálne zásobovacie oddelenie – kompletne na vnútrožilné vaky neobsahujúce PVC a dnes sa na oddeleniach nemocnice používajú väčšinou bezpečnejšie alternatívy vyrobené z viacvrstvových plastov ako polyetylén (PE), polyamid (PA) a polypropylén (PP). Vnútrožilné vaky predstavujú zdravotnícke pomôcky, ktoré sa nahrádzajú najľahšie, pretože sa nakupujú vo veľkom množstve a cena vakov z bezpečnejších alternatívnych materiálov je všeobecne porovnateľná.

Novorodenecké oddelenie Fakultnej nemocnice Olomouc

Novorodenecké oddelenie Fakultnej nemocnice Olomouc sa začalo obsahom ftalátov v zdravotníckych prostriedkoch zaoberať po obdržaní výzvy zo združenia Arnika.

Spolupráca začala usporiadaním semináru o PVC v zdravotníctve pre lekárov a sestry novorodeneckých oddelení niekoľkých desiatok nemocníc v Malé Morávce v roku 2003.

Behom jesene 2003 a jari 2004 staničná sestra jednotky intenzívnej starostlivosti zhromaždila informácie o 106 výrobkoch, ktoré boli používané pri liečbe novorodencov. Oslovení boli všetci dodávatelia, ale mnoho z nich nedodržalo sľub a informácie nedodali. Bolo vytipovaných 81 dlhodobo a často používaných výrobkov. Z nich sa podarilo zistiť (z obalov, od výrobcov a dodávateľov) obsah PVC u 58 výrobkoch. Z týchto výrobkov 19, t.j. 33% obsahovalo PVC.

V súčasnej dobe rokuje vedenie novorodeneckého oddelenia s firmami ohľadom cien a ponuky pomôcok bez PVC. Priaznivo dopadlo jednanie s firmou BBraun, ktorá je schopná okrem iného zaistiť bez PVC pre neonatológiu celú linku pre infúznu terapiu. Z týchto materiálov je možné zložiť aj set k výmennej transfúzii. Pri výbere výrobkov k použitiu na novorodeneckom oddelení sa popri iných kritériách prihliada i na materiál výrobku (napr. centrálne žilné a arteriálne katétre, set na meranie invazívneho tlaku, detské cumlíky, intravenózne kanyly, močové cievky, odsávačky na ženské mlieko). Naopak, u niektorých výrobkov nie je možné zatiaľ nájsť alternatívny výrobok bez PVC (endotracheálne kanyly, cievky na kŕmenie, cievky na odsávanie dýchacích ciest, hrudné drény na liečbu pneumothoraxu).

Kaiser Permanente: úspešný prístup k odstráneniu DEHP na novorodeneckej jednotke intenzívnej starostlivosti

Kaiser Permanante je najväčším neziskovým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v Spojených štátoch, ktorý slúži 8,4 miliónom ľudí. Kaiser Permanante prevádzkuje 30 nemocníc a 431 zdravotných centier. Má 136 000 zamestnancov a 11 000 lekárov. Počnúc júlom 2001, potom čo boli zverejnené informácie o možnom ohrození pacientov – novorodencov vystavením DEHP, pristúpil personál Kaiser Permanante k identifikácii zdravotníckych pomôcok obsahujúcich DEHP používaných na novorodeneckých jednotkách intenzívnej starostlivosti. Personál Kaiser Permanente urobil inventúru výrobkov používaných na novorodeneckých jednotkách intenzívnej starostlivosti. Hlavná sestra jedného z novorodeneckých oddelení zozbierala na oddelení výrobky a požiadala expertov, aby im pomohli identifikovať tie výrobky, ktoré môžu prípadne obsahovať PVC / DEHP, ďalej produkty, ktoré predstavujú veľké riziko, a výrobky, pre ktoré sú už dostupné alternatívy k PVC / DEHP spĺňajúce kvalitatívne a funkčné kritéria.

Na základe výsledkov skúšok a ich vyhodnotenia odporučil personál prejsť na výrobky bez obsahu PVC / DEHP u troch výrobkov bežne používaných na novorodeneckých jednotkách intenzívnej starostlivosti: pupočné katétre (bez PVC), hadičky periférne zavádzaných centrálnych katétrov (PICC) (bez PVC) a výrobky pre enterálnu výživu (bez DEHP). U štvrtého výrobku označeného k náhrade, novorodeneckých endotracheálnych trubíc, nebol prechod odporúčaný, pretože nebola nájdená vhodná alternatíva. V náväznosti na tento proces začal Kaiser Permanante vyjednávať so svojim dodávateľom, Baxter International Inc., o prevedení analýzy výrobkov Baxter a výber ďalších produktov firmy Baxter neobsahujúcich DEHP, ktoré by mohli byť vhodné pre používanie na novorodeneckých jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Kľúčové slová: Ekologizácia zdravotníctva | PVC
Cieľová skupina: obce / firmy
Táto podstránka bola vytvorená: 12. február 2007 - 17:53, naposledy bola upravená: 18. január 2011 - 1:11.