Obec Palárikovo úspešne smeruje k nulovému odpadu.

Stále viac vo svete narastá záujem o koncepciu postupného znižovania množstva odpadu, ktorej cieľom je zníženie množstva odpadu zneškodňovaného na skládkach odpadov a v spaľovniach odpadov na nulu - tzv. Koncepciu smerovania k nulovému odpadu.

Na prvý pohľad sa môže zdať táto myšlienka nerealistická. Príklady miest a obcí z USA, Austrálie, Nového Zélandu, ale aj Európy, ktoré ju úspešne zavádzajú do praxe dokazujú, že opak je pravdou.

K tejto elitnej spoločnosti progresívnych miest a obcí sa nedávno pripojila aj slovenská obec Palárikovo. Je prvou obcou, ktorá sa prihlásila ku Koncepcii smerovania k nulovému odpadu v strednej Európe. Pri dosahovaní tohto ambiciózneho cieľa podala Palárikovu pomocnú ruku i nezisková organizácia Priatelia Zeme – SPZ.

Obec Palárikovo sa nachádza 80 km na východ od Bratislavy v blízkosti okresného mesta Nové Zámky. Obec má 4 380 obyvateľov, ktorí bývajú v 1 618-tich bytových jednotkách, z čoho je 1 165 rodinných domov a 34 bytových domov, v ktorých žije asi 600 obyvateľov.

Zmena prístupu k nakladaniu s odpadmi

Podnetom k zmene prístupu v nakladaní s komunálnymi odpadmi bola nutnosť uzavrieť starú obecnú skládku odpadov.

Prvým krokom bola analýza súčasného stavu. Obec urobila rozbor odpadov, čím zistila, aké je zloženie produkovaného odpadu. Ukázalo sa, že objemovo najväčšou zložkou sú bioodpady, ktoré boli zastúpené až 30-timi %. Nasledovali PET fľaše - 25%, papier - 15 %, sklo - 5 %, ostatné plasty - 5 %… Potvrdilo sa tiež, že iba malá časť ľudí nosí vytriedené suroviny do miestnych zberných surovín. A to i napriek pravidelnej 17-ročnej propagácii Obecným úradom.

Na základe analýzy dospela obec k nasledujúcim záverom:
-    je ekonomicky neúnosné a neefektívne voziť využiteľné suroviny na skládku odpadov, naviac ak vzdialenosť k najbližšej skládke odpadov a ceny za uloženie odpadu sú niekoľkonásobne vyššie ako boli doteraz;
-    je nutné zaviesť taký systém zberu odpadov, ktorý by bol pre ľudí maximálne pohodlný a zároveň pre obec ekonomicky únosný.

Aktivity

V roku 2000 začali propagačné akcie na podporu domáceho a komunitného kompostovania. Využili sa obecné noviny, pravidelné vysielanie miestneho rozhlasu, letáky, prednášky a besedy na školách. Na podporu kompostovania zakúpila obec štiepkovač a v dobe orezávania stromov zaisťuje štiepkovanie konárov. Táto kampaň sa pravidelne každoročne opakuje a je neustále dopĺňaná o nové aktivity, akými sú napr. výroba kompostovacích zásobníkov, ktoré sú umiestňované do domácností, premietanie inštruktážnych videofilmov, praktické ukážky zakladania kompostu, osveta od domu k domu, poradenstvo, ale aj zriadenie telefónnej „zelenej“ linky a prevádzanie kontroly.

V roku 2002 obec zaviedla vysoko účinný systém zberu odpadov. Počas 4-roch rokov bol zavedený separovaný zber papiera a lepenky, nápojových kartónových obalov, skla, plastov, kovových obalov, elektronického odpadu, pneumatík, autobatérií, káblov, veľkoobjemových odpadov, nebezpečných odpadov, drobných stavebných odpadov... Na všetky tieto suroviny má obec zmluvných odberateľov.

Pre domácnosti bol zavedený vrecový systém zberu. Každá domácnosť dostáva toľko vriec, koľko potrebuje. V čase zvozu vyseparovaných zložiek, ktorý je vždy vopred vyhlásený miestnym rozhlasom, môžu domácnosti vyložiť pred svoj dom odpady, ktoré sú im bezplatne odvezené. Jedinou podmienkou je, že musia byť vytriedené podľa druhu. Vytriedené suroviny sú odvážané jedenkrát za mesiac.

Separovaný zber je zavedený do všetkých inštitúcií v obci: na Obecný úrad, ZŠ a MŠ, poštu, poľnohospodárske družstvo, lesný závod…, ale tiež do predajní, reštaurácií a dokonca je zavedený aj na miestnom cintoríne, čo je pravdepodobne stredoeurópska rarita.

V obci je v prevádzke aj zberný dvor, kam môžu pôvodcovia odpadu podľa potreby nosiť vyseparované zložky komunálneho odpadu.

V obci sa kompostuje aj biologický odpad z verejnej zelene, cintorína, ale aj od obyvateľov, ktorí ho z akéhokoľvek dôvodu nedokážu sami doma skompostovať. Obec zriadila malú kompostáreň na miestnom poľnohospodárskom družstve v silážnej jame.

Veľký dôraz sa kladie na neustále sa opakujúce informačno-propagačné kampane zamerané na separovaný zber, kompostovanie, predchádzanie vzniku odpadov a opakované používanie. Prebiehajú prednášky, výchovné akcie na školách, motivačné súťaže, burza šatstva apod.

Výsledky búrajú všetky mýty

Propagáciou domáceho kompostovania a triedením odpadu sa docielilo zníženie množstva zmesových komunálnych odpadov z 1250 ton v roku 2000 na 330 ton v roku 2005, respektíve z 285 kg odpadu na osobu a rok na 75 kg. Zníženie o viac ako 70% v priebehu piatich rokov rúca všetky mýty o tom, že množstvo zmesového komunálneho odpadu musí narastať.

Práve vďaka dôrazu na prevenciu vzniku odpadu dokázalo Palárikovo zaznamenať v roku 2005 takmer 78%-nú mieru materiálového využitia. Tieto výsledky opäť úspešne rúcajú mýty o nedosažiteľnosti 50%-nej miery materiálového využitia komunálnych odpadov.

Vďaka vysokej zapojenosti obyvateľov, veľmi kvalitne vytriedeným surovinám a nadšeniu pre systém je separovaný zber odpadov v Palárikove ziskový a to i napriek tomu, že poplatky za odpad patria medzi najnižšie na Slovensku. Od januára 2005 je v Palárikove zavedený množstevný zber zmesových komunálnych odpadov, pričom cena za jeden vývoz 110-litrovej nádoby je 30 Sk. Poplatok je chápaný, rovnako ako v iných obciach smerujúcich k „nulovému odpadu“, ako stimulačný nástroj k znižovaniu zmesového komunálneho odpadu.

Do separovaného zberu odpadov je zapojených v obci neuveriteľných 98% obyvateľov a do domáceho kompostovania 90% obyvateľov, čo v strednej Európe nemá obdobu.

V rámci rozširovania dobrej myšlienky vypracovala obec projekt integrovaného regionálneho systému nakladania s odpadmi. Do systému, ktorý sa začal realizovať od februára 2004, je zmluvne zapojených celkom 28 obcí s 50 000 obyvateľmi.

Záver

Príklad Palárikova úspešne vyvracia mýty typu „ľudia nemajú záujem“, „nie je odbyt pre vytriedené suroviny“, alebo „je to príliš drahé“, ktoré používajú mnohí predstavitelia samospráv, aby zakryli svoj nezáujem, neschopnosť a snahu o zakonzervovanie súčasného nevhodného spôsobu nakladania s komunálnymi odpadmi. Je preto potrebné zdôrazniť, že aktivity k znižovaniu skládkovaného odpadu začala obec podnikať sama, z vlastných prostriedkov a s vlastnými ľuďmi.

Dosiahnuť vyššie uvedené výsledky by nebolo možné bez obrovského a dlhotrvajúceho nadšenia zodpovedných pracovníkov Obecného úradu na čele s Ing. Ivetou Markuskovou, ktorá svoju prácu chápe skôr ako poslanie a nie ako zamestnanie. To, čo dokázalo Palárikovo môže rovnako dobre dosiahnuť akákoľvek obec. Kľúč nie je vo financiách, ani v technike, ale v nadšení pre vec.

Ku Koncepcii smerovania k nulovému odpadu v zahraničí známej pod názvom „Zero Waste“       (v preklade nulový odpad) sa hlási stále viac štátov, regiónov, miest, obcí a firiem na celom svete. Napríklad štát Nový Zéland, hlavné mesto Austrálie Canberra, Okres Del Norte v USA, firmy Xerox nebo Hewlett Packard.


Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ
Foto: archív Priateľov Zeme – SPZ

Foto č.1.: Aktivisti osadzujú kompostovací zásobník
Foto č.2.: Separovaný zber na Základnej škole v Palárikove
Foto č.3.: Separovaný zber je zavedený aj na miestnom cintoríne
Foto č.4.: V deň zvozu sú ulice Palárikova plné vriec s vyseparovanými surovinami
Foto č.5.: Kompostovisko pri bytovom dome

PrílohaVeľkosť
foto_c.1._aktivisti_osadzuju_kompostovaci_zasobnik.jpg175.08 KB
foto_c.2._separovany_zber_na_zakladnej_skole_v_palarikove.jpg118.45 KB
foto_c.3._separovany_zber_je_zavedeny_aj_na_miestnom_cintorine.jpg176.62 KB
foto_c.4._v_den_zvozu_su_ulice_palarikova_plne_vriec_s_vyseparovanymi_surovinami.jpg162.34 KB
foto_c.5._kompostovisko_pri_bytovom_dome.jpg132.08 KB
Cieľová skupina: obce / firmy | verejnosť
Témy: odpady
Táto podstránka bola vytvorená: 10. február 2007 - 11:45, naposledy bola upravená: 18. január 2011 - 1:31.