Jednorazové nápojové obaly ŠKODIA VIAC ako vratné fľaše

Žiadajme a kupujme nápoje vo vratných sklenených flašiach.

Žiadajme a kupujme nápoje vo vratných sklenených flašiach.

- pre naše životné prostredie
- pre našu budúcnosť
…a ušetríte niekoľko 1000 Sk ročne

Niekoľko násobne škodlivejšie a drahšie sú jednorazové plastové obaly pre nápoje z tzv. PET oproti vratným skleneným fľašiam. Taký je záver štúdie životného cyklu (tj. posúdenia všetkých vplyvov obalu od ťažby surovín, výroby, spotreby energie, emisie do prostredia, po recykláciu či zneškodňovanie odpadov) z ČR, ktorá porovnávala dopady sklenených a PET fliaš na životné prostredie.
Aj drvivá väčšina ostatných jednorazových nápojových obalov je škodlivejšia oproti vratným, opakovane používaným flašiam.

Porovnanie negatívnych dopadov sklenených a PET fliaš na životné prostredie

jednotky – kg
Sklo 40 cyklov
Sklo 20 cyklov
Sklo 1 použitie
PET spaľovňa
PET skládka
PET recyklácia
Spotreba energetických surovín
362
441
1699
411
573
609
Spotreba dreva
23
23
31
13
13
13
Príspevok ku globálnemu otepľovaniu
853
879
1222
2124
1483
1735
Príspevok k acidifikácii
11
14
45
58
58
62
Škodlivosť emisií do ovzdušia na organizmy
555
739
2375
3100
3100
3100
Celková škodlivosť emisií do vody
0,80
0,79
0,06
0,18
0,18
0,28
Celková produkcia tuhého odpadu
58
72
6660
119
399
159
Celkový negatívny dopad (CND)
1862
2169
12033
5825
5626
5679
Pomer CND oproti variantu sklo s obehom 40 x
-
1,16
6,46
3,13
3,02
3,05
Zdroj: M. Přibylová: Sklenené a PET láhve naminerální vody- posuzování životního cyklu, 1/2000, ČR

Jednorazové plastové (PET) fľaše

U nás sa vyrábajú prevažne z plastu zvaného polyetylén tereftalát (PET).
    Životné prostredie: Negatívom je, ako u všetkých jednorazových obalov, že po každom použití ich spotrebiteľ vyhodí, čím sa zvyšuje množstvo odpadov, spotreba prírodných zdrojov a energie. Surovinou pre výrobu plastov je neobnoviteľná ropa, ktorej zásoby sa odhadujú už len na cca 40 rokov.
Ak sa aj PET fľaša recykluje, nejde zväčša o pravú recykláciu, ktorá by z nich vyrábala rovnako kvalitné výrobky. Kvalita suroviny sa pri recyklácii PET postupne znižuje. Recyklovaný PET už nemožno použiť znovu ako obal na potraviny (hygiena) a nezriedka končí PET v podradných výrobkoch o ktoré je obmedzený záujem. V SR je recyklácia PET fľaší na minimálnej úrovni. Väčšina  končí po jedinom použití na skládkach (nezlisované PET fľaše prispievajú k ich nestabilite) a spaľovniach odpadov (znečisťovanie ovzdušia), ktoré aj v „moderom“ prevedení poškodzujú životné prostredie.
    Vplyv na nápoj: PET fľaše sú priepustné - to sa prejavuje prienikom kyslíku dovnútra a oxidu uhličitého von z fľaše, čo vedie napr. k odbúravaniu vitamínov v nápoji. Rýchlejší prestup okolitého tepla do nápoja v PET fľaši spôsobuje nutnosť chladiť ho častejšie než v sklenenej fľaši (energia).
    Naša peňaženka: Zbytočne nás oberajú o peniaze – cena obalu je totiž započítaná v cene nápoja. Za jednorazové obaly platíme až 2 x. Najprv za obal pri nákupe a druhý krát za jeho odvoz a zneškodnenie vo forme odpadu. Ak si kúpite denne 1 nápoj v PET fľaši za napr. 5 Sk, zaplatíte len za  obal ročne 1825 Sk a ďalšie peniaze musíte platiť za odpady z tohoto obalu – zbytočne.

Porovnanie cien obalov

    Ceny jednorazových a nadbytočných obalov
Druh obalu
Cena obalu (Sk)
Škatuľový viacvrstvový obal na nápoj 
1 l
Od 2,40 do 4,80
(podľa druhu)
Plastová nápojová PET fľaša 1 l
1,5 l
2 l
2,70 – 3,50
3 – 4,40
4 – 6
Hliníková nápojová plechovka 0,33 l 
0,5 l
3,20 – 4
4 – 4,80
Plastový sáčok na mlieko 1 l
0,80 - 1
Zdroj: výrobcovia, plniči a obchody v SR, jeseň 1999.
   Ceny ekologickejších obalov a spôsobov distribúcie
Druh obalu
Cena obalu (Sk)
Vratná fľaša 
na minerálku, pivo 
na mlieko
0,5
0,20 – 0,30
Nebalený tovar (nebalená zelenina,
ovcie, pečivo…)
0
Vlastná trvácna taška, ktorú 
si nosíme na nákupy
 0,…  Sk
(niekoľko halierov, 
cenu tašky vydelíme
počtom použití)
Zdroj: výrobcovia, plniči a obchody v SR, jeseň 1999.

Škatuľové viacvrstvové nápojové obaly

    Nevýhody: sú jednorazovým obalom – po jedinom použití končia ako odpad a musíme za ne platiť 2 x. Sú vyrobené spojením viacerých vrstiev rôznych materiálov (papier polyetlytén, často aj hliník), čo komplikuje ich recykláciu. Tá je navyše v SR zatiaľ na takmer nulovej úrovni. Aj viacvrstvové obaly majú nedostatky v recyklácii - nemožno ich po nej použiť ako obal potravín; často po recyklácii skončia iba v podradnejších výrobkoch, o ktoré je obmedzený záujem. Suroviny pre ich výrobu sa rozvážajú na obrovské vzdialenosti (napr. drevo pre papier sa ťaží centrálne pre celý svet v Škandinávii), čo zvyšuje množstvo dopravy a jej negatívne dopady.

Plechovky

(jednorazové - hliníkové a plechové)
Okrem negatív jednorazového obalu spôsobuje ťažba suroviny a výroba veľkú devastáciu životného prostredia. Výroba hliníku spotrebuje obrovské množstvo energie. Pri výrobe a odstránení plechovky vznikne 11 x viac odpadu ako pri vratnej fľaši. Výroba 1 tony hliníka znečistí 20 x viac  vody ako výroba 1 tony polyetylénu.
Pri výrobe pocínovaného plechu  vznikajú vo veľkej miere dioxíny: na 1 tonu aj 10x viac ako pri spálení 1 tony odpadov.

Jednorazové sklenené fľaše

Škodlivé dopady sklenenej fľaše na 1 použitie sú omnoho väčšie, než u vratnej. Podobne ako iné jednorazové obaly – zvyšuje množstvo odpadov, spotrebu zdrojov a predražujú tovar. Najhoršie je, ak  jednorazovú sklenenú fľašu ani nevytriedime a končí po jedinom použití ako odpad na skládke či v spaľovni. Negatívne dopady zmierni, ak sa vytriedi a recyklovaním sa z nej vyrobí nový obal.

Vratné sklenené obaly

    Životné prostredie: Po použití ich vrátime späť do obchodu, odkiaľ putujú k výrobcom nápojov na opätovné naplnenie. Týmto opätovným používaním znižujeme množstvo odpadu až o 95%, znečistenia, šetríme prírodné zdroje, energiu (často až o 80%). Počet obehov vratných sklenených obalov sa udáva zväčša 20 – 50 krát. Ani po poškodení sa nemusia stať odpadom – stačí ich separovať pre recykláciu. Sklo je jeden z najlepšie recyklovateľných materiálov, v závislosti od technológie sa recykluje z 80% – 98% !
Vratné sklenené fľaše spotrebujú o niečo viac dreva a v istej miere znečisťujú vody (saponáty, luhy..), ale vody znečisťuje aj výroba nových jednorazových obalov, aj ich recyklácia (napr. PET fľaší pri praní drte). Len pri doprave ropy unikne ročne do morí 3,5  milióna ton ropy. Výrobcovia PET poukazujú na vplyv dopravy (sklo je ťažšie). Avšak odborná štúdia v ČR (M. Přibylová, 2000) ukázala, že ani rastúca vzdialenosť (aj 400 km) nezmení celkovú výhodnosť vratných sklenených fľaší. V celkovom porovnaní sú emisie NOx a ďalších plynov pri používaní sklenených fľaší nižšie než u PET fľaší.
    Naša peňaženka: Za vratný obal nám peniaze vrátia vo výkupe (platíme iba malý poplatok za manipuláciu a vymytie). Ak každý deň uprednostníme kúpu 1 nápoja vo vratnej fľaši namiesto nevratnej jednorazovej, ušetríme okolo 1500 – 2000 Sk ročne.

Vratné plastové (PET) obaly

Opätovné použitie znižuje negatívne dopady na životné prostredie. Avšak PET flaše majú menší počet obehov (priemerne 25 i menej) než vratné sklenené. Po skončení „životnosti“ sa vratná PET fľaša môže recyklovať, ale recykluje sa horšie ako sklenená flaša a v omnoho menšej miere. K výhode patrí nízka váha.

Ako môžete pomôcť

- Žiadajme a kupujme nápoje vo vratných, opakovane používaných (najlepšie sklenených) fľašiach.
- Vyhýbajme sa kupovaniu nápojov v jednorazových, nevratných obaloch a informujme o svojich dôvodoch majiteľa/ku obchodu.
- Pokiaľ vo Vašom obchode prevažujú nápoje v jednorazových obaloch, alebo vratné chýbajú, prosím žiadajte majiteľa/ku obchodu, aby to zmenili a uprednostňovali vratné obaly.
- Napíšte list ministrovi životného prostredia a poslancom v NR SR, aby v pripravovanom zákone o obaloch prijali opatrenia pre podporu vratných, opakovane používaných obalov (kvóty na podiel používaných vratných obalov u nápojov; povinnosť pre obchody ponúkať nápoje vo vratných obaloch, ak ich predávajú v jednorazových, zavedenie zálohy aj na jednorazové PET fľaše a viacvrstvové nápojové obaly).

    Váž.p. poslanec ……………….(meno)
    Márodná Rada SR
    Mudroňova 1, 812 80  Bratislava

    Váž.p. minister životného prostredia
    Ministerstvo životného prostredia SR
    Nám. Ľudovíta štúra 1, 812 35 Bratislava

- Vyhľadávajme obchody s bezobalovým spôsobom predaja tekutín a tovaru (kde si môžme načapovať tovar z veľkých nádob v predajni, napr. sudov, do vlastných nádob, ktoré si prinesieme – ušetríme za obal a nezaťažíme prírodu ďalšími odpadmi). Ak vo Vašom okolí nie je žiadny obchod s takouto možnosťou, žiadajte o realizáciu majiteľov obchodov.
-  Snažme sa kupovať tovar  nebalený zbytočne (chlieb, zelenina, ovocie nemusia byť v plaste…); uprednostňujme väčšie balenia zaplnené tovarom, než ten istý objem v mnohých malých obaloch.
- Na nákupy nosme vlastnú trvácnu tašku (v prípade záujmu si môžete objedanť plátenú tašku u Spoločnosti priateľov Zeme).

Kľúčové slová: obaly | zálohovanie
Témy: odpady
Cieľová skupina: verejnosť
Táto podstránka bola vytvorená: 15. január 2007 - 23:52, naposledy bola upravená: 18. január 2011 - 2:04.