DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ odpadového hospodárstva v meste Stará Turá

Priatelia Zeme - SPZ v spolupráci s Technickými službami Stará Turá Vás pozývajú na odborné podujatie DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ odpadového hospodárstva v meste Stará Turá.

Začiatok: 16.11.2010 9:00

Miesto konania: v Dome kultúry Javorina na Štefánikovej ulici č. 378 v Starej Turej

 

Pre koho je podujatie určené:

Pre zástupcov miest a obcí, vyšších územných celkov, pracovníkov štátnej správy, odborných pracovníkov firiem pracujúcich v odpadovom hospodárstve, ale aj širšej odbornej verejnosti zo záujmom o tému odpadového hospodárstva.

Cieľ podujatia:

Informovať a na praktických príkladoch ukázať účastníkom podujatia, ako sa dá úspešne a komplexne riešiť odpadové hospodárstvo v podmienkach SR.

Program podujatia:

Podujatie bude rozdelené na dve časti, teoretickú a praktickú. Počas teoretickej časti predstavia zástupcovia vybraných samospráv svoje úspešné systémy nakladania s odpadmi. Potom bude nasledovať praktická časť - obhliadka systému odpadového hospodárstva mesta Stará Turá s prehliadkou kontajnerových stojísk a predvedením používanej techniky.

Predstavené budú systémy z týchto miest a obcí:

Mesto Stará Turá, ktorá má necelých 10.000 obyvateľov z okresu Nové mesto nad Váhom. Má jeden z najviac rozvíjajúcich sa systémov nakladania s komunálnym odpadom na Slovensku. Úspešne je v celom meste zavedený separovaný zber odpadov, v rámci ktorého sa zbierajú aj biologicky rozložiteľné komunálne odpady z rodinných aj bytových domov, ktoré si mesto samé zhodnocuje kompostovaním.
Stará Turá získala za svoje aktivity v odpadovom hospodárstve tieto ocenenia:
- 3. miesto v súťaži "3Z" – o najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve za obdobie rokov 2006 až 2008, ktorú organizovali v roku 2009 Priatelia Zeme – SPZ.
- Ocenenie ako obec / mesto s najlepšie vybudovanou infraštruktúrou separovaného zberu v súťaži o najlepšie separujúce mestá a obce na Slovensku, ktorú v roku 2010 organizovala oprávnená organizácia Envi-pak.

Obec Košeca, ktorá má cca 2.500 obyvateľov (okres Ilava). Za posledné tri roky úplne zmenila systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci. Zaviedla v obci separovaný zber odpadov, podporuje domáce a komunitné kompostovanie, účinne bojuje proti čiernym skládkam a domácemu spaľovaniu, čo sa všetko prejavilo aj na výraznom znížení nákladov na odpadové hospodárstvo v obci.
Košeca získala za svoje aktivity v odpadovom hospodárstve tieto ocenenia:
- 1. miesto v súťaži „3Z“ – o najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve za obdobie rokov 2006 až 2008, ktorú organizovali v roku 2009 Priatelia Zeme – SPZ.
- Víťaz kategórie komunálne odpadové hospodárstvo v súťaži „Zlatý Mravec“ v roku 2009 za efektívny a komplexný prístup pri zavádzaní separovaného zberu komunálnych odpadov vo vidieckych podmienkach.

Mesto Dubnica nad Váhom, ktoré má 25.000 obyvateľov z okresu Ilava. Je dlhodobo pozitívnym príkladom v nakladaní s komunálnymi odpadmi. Zanietenosť, odborná fundovanosť a aktívny prístup pri riešení vznikajúcich problémov sa premietol na slovenské pomery v nadpriemerných výsledkoch v separovanom zbere.
Dubnica nad Váhom získala za svoje aktivity v odpadovom hospodárstve tieto ocenenia:
- Hlavnú cenu, ako najlepšie separujúce mesto / obec na Slovensku v súťaži s rovnakým názvom, ktorú v roku 2010 organizovala oprávnená organizácia Envi-pak.

Mesto Piešťany, ktoré má cca 30.000 obyvateľov. V meste je zavedený komfortný systém separovaného zberu, ktorý zahŕňa aj zber biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene v zástavbe rodinných domov. Mimoriadny je aj separovaný zber odpadov do smetných košov v centre mesta (na pešej zóne), v obchodnom centre atď. Príkladom môžu byť aj informačné aktivity v tejto oblasti.
Piešťany získali za svoje aktivity v odpadovom hospodárstve tieto ocenenia:
- Mimoriadne ocenenie poroty za dosiahnutie vysokej úrovne separovaného zberu v meste v súťaži „3Z“ – o najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve za obdobie rokov 2006 až 2008, ktorú organizovali v roku 2009 Priatelia Zeme – SPZ.

Organizačné poznámky:

Účasť na podujatí je BEZPLATNÁ.

Prihlášku si prosím stiahnite TU.

Viac informácií:

Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky, zaslaním prihlášky e-mailom alebo faxom do piatku 12. novembra 2010 u organizátora akcie Tomáša Tótha na e-maily: toth@priateliazeme.sk, telefónnom čísle 0944 432 460 alebo faxe: 055 / 677 1 677.

Podujatie je súčasťou projektu „Od triedenia k minimalizácii odpadu“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

PrílohaVeľkosť
Pozvánka na stiahnutie vo formáte pdf158.07 KB