DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ odpadového hospodárstva v meste Topoľčany

Priatelia Zeme - SPZ v spolupráci s Mestom Topoľčany a SCHWARZ - EKO, spol. s. r. o. Vás pozývajú na toto odborné podujatie

Začiatok: 22.11.2011

Miesto konania:

zasadačka Mestského úradu v Topoľčanoch, Nám. M. R. Štefánika 1/1

 

Pre koho je podujatie určené:

Pre zástupcov miest a obcí, vyšších územných celkov, pracovníkov štátnej správy, odborných pracovníkov firiem pracujúcich v odpadovom hospodárstve, ale aj širšej odbornej verejnosti so záujmom o tému odpadového hospodárstva.

Cieľ podujatia:

Informovať a na praktických príkladoch ukázať účastníkom podujatia, ako sa dá úspešne a komplexne riešiť odpadové hospodárstvo v podmienkach SR.

Program podujatia:

Podujatie bude rozdelené na dve časti, teoretickú a praktickú. Počas teoretickej časti predstavia zástupcovia vybraných samospráv svoje úspešné systémy nakladania s odpadmi. Potom bude nasledovať praktická časť - obhliadka systému odpadového hospodárstva mesta Topoľčany s prehliadkou zberného dvora s dotrieďovacou linkou, mestskej kompostárne a predvedením používanej techniky.

Predstavené budú systémy z týchto miest a obce:

 • Mesto Topoľčany s takmer  28 500 obyvateľmi. Má jeden z najkomplexnejších vybudovaných systémov odpadového hospodárstva na Slovensku. Triedený zber odpadov funguje v meste od roku 1993. Majú vybudovaný moderný zberný dvor s dotrieďovacou linkou. V roku 1997 pribudol v meste zber biologického odpadu z rodinných domov. Ten sa v súčasnosti kompostuje na mestom zriadenej kompostárni spolu s odpadom z mestskej zelene.

  Z dosiahnutých výsledkov môžeme spomenúť napr. takmer 30 % mieru zhodnocovania komunálnych odpadov v meste, veľmi dobrú ekonomiku kompostárne a nevyskytujúci sa problém s odbytom kompostu.
   
 • Mesto Nová Dubnica z okresu Ilava s takmer 12 000 obyvateľmi. Majú zavedený komfortný systém triedeného zberu odpadov a zriadený zberný dvor s dotrieďovacím strediskom. Mesto podporuje aj domáce a komunitné kompostovanie.

  Z dosiahnutých výsledkov môžeme spomenúť napr. viac ako 20%  mieru zhodnocovania komunálnych odpadov v meste a zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládky odpadov o 15%. Zaujímavé je aj to, že na dotrieďovanie vyseparovaných zložiek odpadu zriadilo mesto chránenú dielňu, kde zamestnáva znevýhodnené skupiny obyvateľov.

  Nová Dubnica za svoje aktivity získala 2. miesto v súťaži „3Z“ – o najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve za obdobie rokov 2007 až 2009, ktorú organizovali v roku 2010 Priatelia Zeme – SPZ.
   
 • Obec Palárikovo z okresu Nové Zámky s  viac ako 4 400 obyvateľmi. Je prvou obcou na Slovensku, ktorá sa oficiálne prihlásila ku Koncepcii smerovania k nulovému odpadu a úspešne sa jej darí napĺňať jej ciele, t. z. že aktívne pristupuje k znižovaniu množstva zneškodňovaných odpadov. Hlavnými aktivitami je zavedený komfortný triedený zber odpadov a podpora domáceho a komunitného kompostovania v obci. Majú vybudovaný regionálny zberný dvor s dotrieďovacou linkou a zriadené obecné kompostovisko. Z dosiahnutých výsledkov môžeme spomenúť, že do zberu sa pravidelne zapája až 98 % obyvateľov a do domáceho a komunitného kompostovania až 95 % domácností. Od roku 2004 sa v Palárikove viac odpadu vyseparuje a recykluje, ako ukladá na skládku odpadov.  V roku 2009 dosiahla miera recyklácie 65,5 % z celkového množstva komunálnych odpadov vznikajúcich v obci.
   
  Palárikovo za svoje aktivity získalo tieto ocenenia:
   
  - 3. miesto v súťaži „3Z“ – o najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve za obdobie rokov 2007 až 2009, ktorú organizovali v roku 2010 Priatelia Zeme – SPZ.
   
  - Mimoriadnu cenu poroty za kvalitnú dlhoročnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté v odpadovom hospodárstve v súťaži „3Z“ – o najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve za obdobie rokov 2007 až 2009, ktorú organizovali v roku 2010 Priatelia Zeme – SPZ.

Organizačné poznámky:

Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky, zaslaním prihlášky e-mailom alebo faxom do piatku 18. novembra 2011 u organizačného garanta Ing. Jána Vozára na e-maily: vozar@priateliazeme.sk, telefónnom čísle 0904 241 758 alebo faxe: 055 / 677 1 677. K prihláške je potrebné priložiť aj potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku.

Poplatok za účasť na podujatí je vo výške 5 Eur. Je potrebné ho uhradiť vopred na číslo účtu:
4350054701 / 3100, variabilný symbol 2211, alebo poštovou poukážkou na našu poštovú adresu.

V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia. Účastníci majú zabezpečené občerstvenie.

Prihlásiť sa na podujatie môžete pomocou webového formulára, alebo stiahnutím pozvánky s prihláškou, ktorú vyplňte a zašlite nám faxom.
 

Viac informácií:

Ján Vozár, vozar@priateliazeme.sk, 0904 241 758 alebo fax: 055 / 677 1 677

PrílohaVeľkosť
Pozvánka s prihláškou na stiahnutie282.78 KB