Smerovanie k nulovému odpadu

„Smerovanie k nulovému odpadu“ je moderná koncepcia odpadového hospodárstva, ktorá nezahŕňa len prácu na zvyšovaní recyklácie. Je komplexným systémom zaoberajúcim sa elimináciou množstva a škodlivosti odpadov, počnúc dizajnom výrobkov a obalov, ich používaním až po materiálové zhodnocovanie.  Koncepcia „Smerovanie k nulovému odpadu“ minimalizuje vznik a škodlivosť odpadov už pri zdroji, maximalizuje recykláciu, zabezpečuje, že výrobky sa môžu opätovne používať, opravovať alebo recyklovať - dávať bezpečne späť na trh alebo do prírody.

Koncepcia ”Smerovanie k nulovému odpadu” zahŕňa širokú škálu krokov napr. :
  • rozšírená zodpovednosť výrobcov za svoje výrobky (vrátane ich zberu a recyklácie po skončení životnosti)
  • motivačné systémy triedeného zberu;  mechanicko-biologické spracovanie nevytriedených odpadov
  • rozšírenie zálohovacích systémov
  • nepodporovanie ťažby primárnych surovín a zneškodňovania odpadov (skládok a spaľovní odpadov)
  • finančná / daňová reforma (internalizácia externalít, presunutie daňovej záťaže z environmentálne šetrných technológií, produktov na znečisťovanie…)
  • podpora minimálneho obsahu recyklovaného materiálu
  • rozvoj opätovného používania (výrobkov, obalov).

Vysvetlenie: Pod pojmom "nula odpadov" sa nemyslí zníženie tvorby odpadov na nulu - to v spoločnosti zameranej na spotrebu nie je možné. Myslí sa tým eliminácia dnešného spôsobu zneškodňovania odpadov (na skládkach a v spaľovniach) na nulu, alebo maximálne priblíženie sa k tomuto cieľu. "Odpady" - druhotné suroviny - ktoré vznikajú, by mali byť opätovne navracané na trh (napr. vďaka opätovnému používaniu, recyklácii), alebo do prírody (biologický rozklad - kompostovanie a pod.).