Obaly

Množstvo odpadov z obalov v EÚ narastá. Rôzne zdroje uvádzajú mierne odlišné, avšak vysoké čísla - ročne na Slovensku vyhodíme 370 000 - 450 000 ton odpadov z obalov. Obaly tvoria najväčší objem komunálneho odpadu (z domácností a pracovísk podobný domovému odpadu) - až 45% objemu, 30% váhy. S rastúcou spotrebou obalov sa zvyšujú aj ďalšie negatívne dopady - nadmerná ťažba surovín, následné vyčerpávanie prírodných zdrojov, zvýšené znečisťovanie z priemyselnej výroby a dopravy... 

Riešenia spočívajú v prevencii – znížení spotreby materiálov pre balenie, celkovej racionalizácii balenia, rozvoji opakovane používaných obalov a systémov vratných - zálohovaných obalov, podpore uspokojovania miestnych potrieb lokálnymi produktami, náhrade toxických látok bezpečnými, zvyšovaním miery ich recyklácie.

Priatelia Zeme - SPZ pracujú na uvádzaní týchto riešení do praxe na Slovensku, i na úrovni EÚ a to výskumnými a vzdelávacími aktivitami, prácou na zmenách legislatívy.