Vplyv kompostovania na množstvo odpadov

Analýzy zmesových komunálnych odpadov, ktoré boli vykonané v poslednom období v SR pre komplexnú bytovú výstavbu (ďalej len „KBV“) a individuálnu bytovú výstavbu (ďalej len „IBV“), preukázali, že biologické odpady sú v nich kvantitatívne najvýznamnejšou zložkou. Sledované boli iba biologické odpady, ktoré sú kompostovateľné. Kosti, odpad z mäsa, rýb a mliečnych výrobkov boli zaradené do zmesových odpadov. V jednotlivých obciach bolo zistené, že z toho, čo domácnosti vyhadzujú do nádob na zmesový komunálny odpad, by sa dalo skompostovať množstvo v rozmedzí od 45 do 70 %.

V SR sa v roku 2012 vyprodukovalo 1 747 569 ton komunálnych odpadov, čo predstavuje cca 323 kg komunálnych odpadov na 1 obyvateľa. Z tohto množstva bolo vyprodukovaných cca 1 176 988 ton zmesového odpadu, ktorý skončil na skládkach odpadov alebo v spaľovniach odpadov. Ak by sme z neho dokázali odstrániť (vytriediť a skompostovať) všetok kompostovateľný biologický odpad, tak by sme jeho množstvo znížili v zástavbe rodinných domov (IBV zástavba) priemerne o 52,1 % a v zástavbe bytových domov (KBV zástavba) v priemere o 45,2 %.

Tabuľka: Priemerné hmotnostné zloženie zmesového komunálneho odpadu podľa typu zástavby.

Zložka odpadu

Zastúpenie zložiek v KBV

Zastúpenie zložiek v IBV

Papier

11,0 %

7,8 %

Plasty

10,7 %

9,9 %

Sklo

6,2 %

5,0 %

Kovy

2,7 %

2,5 %

Viacvrstvové materiály

1,6 %

1,3 %

Biologický odpad

45,2 %

52,1 %

Drobný stavebný odpad

3,8 %

3,1 %

Zmesový odpad

11,6 %

10,7 %

Popol

2,9 %

3,3 %

Nebezpečný odpad

1,0 %

1,1 %

Textil

3,5 %

3,3 %