Komunitné kompostovanie občanov

Zapojiť sa do komunitného kompostovania môžu aj rôzne skupiny občanov. Môžu to byť napr.:

 • obyvatelia z komplexnej bytovej výstavby,
 • záhradkári v záhradkárskych osadách,
 • obyvatelia rodinných domov.

Môžeme takto jednoduchým a lacným spôsobom vyriešiť problém s biologickými odpadmi vznikajúcimi  v domácnostiach, ktoré si ich z akýchkoľvek dôvodov nemôžu kompostovať samostatne. Táto forma kompostovania je obzvlášť vhodná v lokalitách, kde doteraz nie je zavedený systém  triedeného zberu biologických odpadov.

Skôr, ako začneme kompostovať

Aby sme predišli prípadným komplikáciám a nedorozumeniam, je vhodné ešte pred samotným vybudovaním komunitného kompostoviska vykonať niekoľko krokov:

 • zistiť záujem občanov o zapojenie sa do komunitného kompostovania,
 • informovať ich o výhodách a nevýhodách komunitného kompostovania; o tom, ako bude kompostovisko vyzerať; ako sa v ňom bude kompostovať; kto bude za kompostovisko zodpovedný atď.,
 • nájsť najvhodnejšie miesto na kompostovisko,
 • pokiaľ pozemok, na ktorom bude stáť kompostovisko nie je vo vašom vlastníctve, musíte získať aj súhlas vlastníka pozemku (najlepšie písomný),
 • po výstavbe komunitného kompostoviska zrealizovať informačnú kampaň medzi obyvateľmi, ktorí sú v jeho susedstve.

Výber  miesta na komunitné kompostovanie

Správnu polohu kompostoviska si musíme dopredu dobre premyslieť, aby sme počas priebehu rozkladu nemuseli kompost prenášať. Dôležité je vedieť, koľko akého materiálu ideme kompostovať a akou technológiou.

Pre menšie formy kompostovania, ktoré sa podobajú domácemu kompostovaniu, neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa umiestnenia kompostoviska.

Pre väčšie formy kompostovania, v závislosti od množstva spracovávaného biologického odpadu, môžu platiť určité obmedzenia (viď v časti „Legislatíva“). V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Výberom miesta na kompostovanie a následne ani samotným kompostovaním nesmie v žiadnom prípade dôjsť k narušeniu žiadnej zo zložiek životného prostredia nad mieru stanovenú zvláštnymi právnymi predpismi.

Na čo by ste nemali zabúdať pri výbere miesta na kompostovanie:

 • Kompostovisko si postavte na vlastnom pozemku. V prípade, že pozemok nie je váš, požiadajte o písomný súhlas vlastníka pozemku.
 • Pokiaľ nie je plocha na ktorej chceme kompostovať vodohospodársky zabezpečená, nemalo by kompostovisko byť postavené v bezprostrednej blízkosti vodného zdroja pitnej vody, v ochrannom pásme vodného zdroja alebo dlhodobo zamokrených pozemkoch.
 • Kompostovisko by nemalo byť príliš ďaleko od miesta vzniku biologického odpadu. Donášková vzdialenosť by mala byť taká, aby to nikoho z komunity neodrádzalo od nosenia biologického odpadu do kompostoviska.
 • Kompostovisko by malo byť postavené tak, aby bolo možné v prípade potreby zvlhčovanie kompostovaného materiálu. Znamená to, že by mal byť v blízkosti dostupný zdroj úžitkovej vody.
 • Mal by byť k nemu ľahký prístup za každého počasia. Problémom býva hlavne daždivé obdobie, preto sa odporúča umiestniť kompostovisko pri spevnenom chodníku alebo pod.
 • Okolo kompostoviska by mal byť ponechaný dostatočný priestor pre manipuláciu s ná­radím. Nezabudnime, že pri kompostovisku budeme pracovať s lopatou, vidlami, fúrikom... Niekedy tam môžete byť aj viacerí naraz (napr. brigády).
 • Odporúča sa spevnený podklad pracovného miesta pred kompostoviskom (nie vo vnútri kompostoviska), ktorý pomôže hlavne pri daždivom počasí. Toto platí hlavne pre menšie formy kompostovania.
 • Kompostovisko by malo byť postavené tak, aby nič neobmedzovalo proces rozkladu. Nemalo by byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu, silnému vetru a priamemu dažďu. Preto je vhodné kompostovisko umiestniť pod stromom alebo väčším krom.
 • Kompostovisko je dobré umiestniť tak, aby nebolo priamo „na očiach“ okoloidúcich. Môže sa okolo neho vysadiť živý plot, urobiť pekné drevené oplotenie alebo pergola s popínavými rastlinami. Vyhneme sa nielen pohľadom neprajníkov ale aj zbytočnému záujmu vandalov.
 • Nemali by sme zabudnúť ani na susedov, ktorým by mohla vaša aktivita z rôznych dôvodov prekážať. Ak ich však na túto aktivitu vopred pripravíte a pri kompostovaní dodržíte správne postupy, je táto obava zbytočná.

V čom môžeme kompostovať?

Na komunitné kompostovanie môžeme využiť širokú škálu overených kompostovacích zariadení a systémov. To, v čom budeme kompostovať závisí od viacerých faktoroch. Medzi najhlavnejšie patria:

 • budeme kompostovať v interiéri alebo exteriéri?
 • kde bude umiestnený kompostér?
 • aké biologické odpady ideme kompostovať?
 • aké množstva biologických odpadov ideme kompostovať/pre koľko ľudí bude slúžiť kompostovisko?
 • koľko peňazí môžeme investovať do kompostoviska?
 • obmedzuje nás nejaký miestny predpis (napr. Všeobecne záväzné nariadenie o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch)?

Ak si vieme odpovedať na tieto otázky, môžeme si vyberať. Na výber je nespočetné množstvo možností:

 • svojpomocne vyrobené kompostoviská,
 • kúpené záhradné kompostéry,
 • komunitné rotačné kompostéry, 
 • vermikompostéry (na kompostovanie pomocou dážďoviek),
 • špeciálne vyrobené komunitné kompostéry pre sídliskovú zástavbu,
 • elektrické kompostéry do interiéru (GG, JK 5100).

Pozrite si tiež časť „Kompostovanie na sídlisku“.