Legislatíva o kompostovaní

Legislatíva týkajúca sa nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom a iných kompostovateľných materiálov
 
  1. Zoznam legislatívy týkajúcej sa biologicky rozložiteľných odpadov a iných kompostovateľných materiálov a používania organických hnojív
  2. Legislatíva týkajúca sa zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
  3. Legislatíva týkajúca sa kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov

 

Zoznam legislatívy týkajúcej sa biologicky rozložiteľných odpadov a používania organických hnojív

39/2013Z. z.

Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia + vykonávacia vyhláška
č. 11/2016

79/2015 Z. z.

Zákon o odpadoch

365/2015 Z. z.

Vyhláška, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

366/2015 Z. z.

Vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

371/2015 Z. z.

Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

364/2004 Z. z.

Zákon o vodách

146/2023 Z. z.

Zákono ovzduší

248/2023 Z. z.

Vyhláška o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia

249/2023 Z. z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí

250/2023 Z. z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o kvalite ovzdušia

251/2023 Z. z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o kvalite palív

254/2023 Z. z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia

255/2023 Z. z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú informácie podávané Európskej komisii a požiadavky na vypracovanie národných emisných inventúr

KÓDEX

KÓDEX SPRÁVNEJ POĽNOHOSP.PRAXE na znižovanie emisií amoniaku z chovov hospodárskych zvierat a aplikovania hnojív do pôdy

136/2000 Z. z.

Zákon o hnojivách

245/2005 Z. z.

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti certifikácie hnojív...

577/2005 Z. z.

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú typy hnojív, zloženie, balenie a označovanie hnojív, analytické metódy skúšania hnojív, rizikové prvky, ich limitné hodnoty...

39/2007 Z. z.

Zákon o veterinárnej starostlivosti

148/2012 Z. z.

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely

215/2016 Z. z.

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach

15/2020

Metodický pokyn k certifikácii hnojív

STN 46 5735

Norma Priemyselné komposty

1069/2009

Nariadenie EP a Rady, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu 

142/2011

Nariadenie komisie (EÚ), ktorým sa vykonáva nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch...

2019/1009

Nariadenie EP a Rady (o hnojivách), ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania EÚ produktov na hnojenie na trhu

2010/75/EÚ

Smernica o priemyselných emisiách

174/2017 Z. z.

Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti

 

Legislatíva týkajúca sa zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Obec je podľa § 81 ods. 7 písm. b) Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „Zákon o odpadoch“) povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu:

1.      biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“),

2.      jedlých olejov a tukov z domácností a

3.      biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.

Podľa § 81 ods. 21 Zákona o odpadoch platí povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ktorá sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad.

Podľa § 39a Zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti musí byť každý, kto chce vykonávať zber a prepravu vedľajších živočíšnych produktov, registrovaný Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky.

Spôsob zberu

Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa § 14 ods. 8 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len „Vyhlášky č. 371/2015 Z. z.“)  obec zabezpečí:

a)   ak ide o IBV (rodinné domy), aby každá domácnosť mala

1.      kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologický odpad,

2.      zbernú nádobu, pričom zberová kapacita v jednotkách objemu dostupná pre každú domácnosť počas kalendárneho roka je najmenej s objemom 2 400 l a zber biologického odpadu musí byť vykonávaný najmenej v období mesiacov marec až november vrátane, tieto zberové kapacity sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu,

b)   ak ide o KBV (bytové domy) s pozemkom so zeleňou alebo záhradou, ktorý je vo vlastníctve vlastníka bytového domu alebo bytu, aby každá KBV alebo domácnosť mala

1.      kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologický odpad,

2.      zbernú nádobu, pričom zberová kapacita v jednotkách objemu dostupná pre každú komplexnú bytovú výstavbu alebo domácnosť počas kalendárneho roka je najmenej s objemom 2 400 l a zber biologického odpadu musí byť vykonávaný najmenej v období mesiacov marec až november vrátane, tieto zberové kapacity sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu, a

c)    kampaňový sezónny zber biologického odpadu najmenej dvakrát do roka a to v jarnom a jesennom období.

Podľa § 7 ods. 2 písm. b) musí byť na zbernom dvore okrem iného aj osobitne vyčlenený priestor alebo veľkokapacitný kontajner pre biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov spolu s uvedením kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov, pre ktorý je určený.

Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (z domácností) podľa § 14 ods. 9 Vyhlášky č. 371/2015 Z. z. obec zabezpečí zberové kapacity, v jednotkách objemu, dostupné pre každého obyvateľa obce počas jedného kalendárneho roka s minimálnym objemom 250 litrov. Tieto zberové kapacity sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu. Ak zberové kapacity nie sú postačujúce, obec zabezpečí ich navýšenie pridaním ďalších zberných nádob alebo zvýšením frekvencie ich odvozu.

Legislatíva umožňuje aj spoločný triedený zber kuchynských a záhradných biologicky rozložiteľných odpadov. Na zabezpečenie spoločného zberu záhradného BRO a kuchynského BRO podľa § 14 ods. 10 Vyhlášky č. 371/2015 Z. z. obec zabezpečí, ak ide o

a)      IBV, že každá domácnosť má zberovú kapacitu najmenej s objemom určeným súčtom zberovej kapacity podľa odseku 8 písm. a) druhý bod a odseku 9,

b)      KBV, že KBV alebo domácnosť má zberovú kapacitu najmenej s objemom určeným súčtom zberovej kapacity podľa odseku 8 písm. b) druhého bodu a odseku 9.

Podľa § 14 ods. 11 musia byť zberné nádoby na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ustanoveného v odsekoch 8 a 9:

a)      farebne odlíšené hnedou farbou, ak v odseku 12 nie je ustanovené inak, a

b)      označené štítkom s rozmermi najmenej 15 cm × 15 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje nápis „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD“ alebo „BIOODPAD“ alebo „BIOLOGICKÝ ODPAD“.

Podľa § 14 ods. 12 môže obec rozlišovanie zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zabezpečiť tak, že umiestni na zbernú nádobu štítok podľa odseku 11 písm. b) vyhotovený v hnedom farebnom rozlíšení; táto výnimka z ustanovenia odseku 11 písm. a) sa uplatňuje výlučne do umiestnenia zberných nádob nahrádzajúcich pôvodné zberné nádoby v obci.

Podľa § 14 ods. 13 sa musí kompostovací zásobník na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa odseku 8 nachádzať nad zemou, musí byť vhodným spôsobom upravený na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu a musí umožniť ľahkú manipuláciu s kompostovaným materiálom.

Donášková vzdialenosť

Za primeranú donáškovú vzdialenosť pre triedený zber BRKO sa podľa § 14 ods. 15 vyhlášky č. 371/2015 Z. z. od 1. januára 2022 považuje:

-            pre IBV (rodinné domy) vzdialenosť 0 m od bydliska (tzv. zber od dverí k dverám); ak to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v riedko osídlených oblastiach, za primeranú vzdialenosť sa považuje miesto zberu ZKO,

-            pre KBV (bytové domy) miesto zberu ZKO.

Frekvencia zvozu

Minimálne požiadavky na frekvenciu odvozu a druh zberných nádob na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) z domácností sú podľa § 14 ods. 16 Vyhlášky č. 371/2015 Z. z. určené v prílohe č. 10b.

Tabuľka č. 1: Minimálne požiadavky na frekvenciu odvozu BRKO z domácností

Typ nádoby (spôsob úpravy nádoby)

Veľkosť nádoby

Obdobie od marca do novembra (vrátane)

Obdobie od decembra do februára (vrátane)*

200108

200201

Spoločný zber

200108

200201

Spoločný zber

Neupravená nádoba

Bez obmedzenia

Min. 2x za 7 dní

Min. 1x za 7 dní

Min. 2x za 7 dní

Min. 1x za 7 dní

Nezbiera sa

Min. 1x za 7 dní

Upravená nádoba (min. rozsah úpravy – vetracie otvory na tele nádoby, systém vetrania na veku, mriežka na dne nádoby oddeľujúca tekutú časť od pevnej časti)

8 až 240 litrov

Min. 1x za 7 dní

Min. 1x za 14 dní

Min. 1x za 7 dní

Min. 1x za 14 dní

Nezbiera sa

Min. 1x za 14 dní

Upravená nádoba (min. rozsah úpravy – vetracie otvory na tele nádoby, systém vetrania na veku, mriežka na dne nádoby oddeľujúca tekutú časť od pevnej časti)

Viac ako 240 litrov

Min. 2x za 7 dní

Min. 1x za 7 dní

Min. 2x za 7 dní

Min. 1x za 7 dní

Nezbiera sa

Min. 1x za 7 dní

Čiastočne upravená nádoba (nemá niečo z min. rozsahu úpravy)

Bez obmedzenia

Min. 2x za 7 dní

Min. 1x za 7 dní

Min. 2x za 7 dní

Min. 1x za 7 dní

Nezbiera sa

Min. 1x za 7 dní


* Obdobie december až február môže byť predĺžené do marca, ak obec zváži, že v jej klimatických podmienkach je to postačujúce.

Informovanosť pôvodcov odpadu

Obec je podľa § 81 ods. 7 písm. h) zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci a konkrétnych opatrení zavedených na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce.

Obec je ďalej podľa § 81 ods. 7 písm. i) povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (rozsah informačnej kampane podľa § 14 ods. 14 Vyhlášky č. 371/2015 Z. z.).

Podľa § 14 ods. 14 Vyhlášky č. 371/2015 Z. z. na účel zabezpečenia informačnej kampane zameranej na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (podľa § 81 ods. 7 písm. i)) zákona obec zabezpečí

a)      propagačné a vzdelávacie aktivity o triedenom zbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ak ide o zabezpečenie zberných nádob, a to

1.      zverejňovaním informácií o triedenom zbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na webovom sídle obce,

2.      distribúciou informačných materiálov o triedenom zbere do všetkých domácností tejto obce,

3.      zverejňovaním informácií k systému zberu spôsobom v obci obvyklým spôsobom alebo v obecnom rozhlase, obecnej televízii alebo usporiadaním prednášky k systému zberu a

b)      propagáciu domáceho kompostovania na účel jeho podpory, a to

1.      zverejňovaním informácií o kompostovaní na webovom sídle obce,

2.      distribúciou informačných materiálov o kompostovaní do všetkých domácností tejto obce, ktoré kompostujú,

3.      zverejňovaním informácií o domácom kompostovaní v obci obvyklým spôsobom alebo v obecnom rozhlase, obecnej televízii alebo usporiadaním odbornej prednášky o kompostovaní s možnosťou praktických ukážok.

 

Legislatíva týkajúca sa kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov

Podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom sú ustanovené hlavne v § 11 (Nakladanie s biologickým rozložiteľným odpadom) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len „Vyhláška“).

Podľa Vyhlášky (§ 11 ods. 1) sa zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa podľa použitej technológie rozlišujú na

a)      kompostárne a ďalšie zariadenia s aeróbnym procesom zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu,

b)      bioplynové stanice a ďalšie zariadenia s anaeróbnym procesom zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu.

Ďalej uvádza definície kompostovania a anaeróbnej digescie:

Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu je riadený proces, pri ktorom sa činnosťou mikroorganizmov a makroorganizmov za prístupu vzduchu premieňa využiteľný biologicky rozložiteľný odpad na kompost. (§ 11 ods. 2)

Anaeróbna digescia biologicky rozložiteľného odpadu je riadený mikrobiálny mezofilný alebo termofilný rozklad organických látok bez prístupu vzduchu, pri ktorom vzniká bioplyn a digestát. (§ 11 ods. 3)

1.      Všeobecné povinnosti

Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa zriaďuje na mieste, ktoré je bezpečne vzdialené od povrchových vôd, zdrojov pitnej vody, zdrojov liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich ochranných pásiem a nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území. (§ 11 ods. 6)

Do zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu možno prevziať iba odpad zaradený v Katalógu odpadov v kategórii - Ostatný. (§ 11 ods. 7)

Pri preberaní biologicky rozložiteľného odpadu do zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a pri jeho zhodnocovaní sa musia prijať opatrenia na minimalizáciu vplyvu zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu na životné prostredie spôsobovaného najmä emisiami zápachu. (§ 11 ods. 8)

Skladovanie biologicky rozložiteľného odpadu v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu s vysokým podielom dusíkatej zložky a ktoré podliehajú rýchlemu biologickému rozkladu, je možné najviac jeden týždeň od ich prevzatia. Skladovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa vykonáva tak, aby nedošlo k znehodnoteniu využiteľnej organickej časti biologicky rozložiteľného odpadu a hnilobným procesom. (§ 11 ods. 9)

Pri kompostovaní sa dodržiava receptúra vrátane nastaveného pomeru uhlíka a dusíka C/N podľa prevádzkového poriadku. (§ 11 ods. 10)

Pri kompostovaní, ak nejde o kompostovanie vykonávané technológiou vermikompostovania, musí byť zabezpečené (§ 11 ods. 11)

a)      dosahovanie teploty najmenej 45 oC nepretržite po dobu piatich dní v priebehu kompostovania,

b)      meranie teploty v zakládkach v strede hromady v hĺbke najmenej 0,5 m od povrchu zakládky,

c)      vykonanie najmenej dvoch prekopávok každej zakládky,

d)      trvanie kompostovacieho procesu najmenej 60 dní,

e)      vyskladnenie v čase, ak je teplota zakládky nižšia ako 40 oC a

f)       vhodná vlhkosť a prevzdušňovanie počas kompostovania.

Kompost, ktorý má byť uvedený do obehu alebo sa má použiť na aplikáciu do poľnohospodárskej pôdy, musí spĺňať požiadavky ustanovené predpisom o hnojivách. (§ 11 ods. 12)

Podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „Zákon“) musí mať zariadenie na zhodnocovanie odpadov udelený súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na prevádzkovanie zariadenia.

Podľa § 39b Zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti je povinný každý, kto chce zhodnocovať vedľajšie živočíšne produkty (biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad), pred začatím činnosti požiadať príslušný orgán veterinárnej správy o schválenie prevádzkarne alebo závodu.

Podľa § 97 ods. 1 písm. e) Zákona musí mať zariadenie na zhodnocovanie odpadov udelený súhlas na vydanie prevádzkového poriadku.

Podľa § 17 ods. 1 písm. c) Zákona je zariadenie na zhodnocovanie odpadov povinné viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia.

Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinný mať vypracovanú a vedenú prevádzkovú dokumentáciu v rozsahu (§ 10 ods. 2):

a)      Technologický reglement

b)      Prevádzkový poriadok

c)      Prevádzkový denník

d)      Zmluvy

e)      Súhlasy a vyjadrenia

Rozsah Technologického reglementu je uvedený v § 10 ods. 3 Vyhlášky.

Rozsah Prevádzkového poriadku je uvedený v § 10 ods. 6 Vyhlášky.

Rozsah Prevádzkového denníka je uvedený v § 10 ods. 9 Vyhlášky.

2.      Malá kompostáreň

Malá kompostáreň je zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton. (§ 11 ods. 4)

Podľa § 98, ods. 3, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „Zákon“) musí byť malá kompostáreň registrovaná na príslušnom okresnom úrade. Žiadosť o registráciu nájdete tu.

Podľa § 17 ods. 1 písm. c) Zákona je malá kompostáreň povinná viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia.

Podľa § 10 ods. 11 Vyhlášky tvorí pri prevádzke malej kompostárne prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení jej riadneho chodu a minimalizácie vplyvu na životné prostredie prevádzkový poriadok a prevádzkový denník.

Podľa § 97 ods. 1 písm. e) prevádzkový poriadok nepodlieha súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Pre malú kompostáreň platia všetky všeobecné ustanovenia Vyhlášky uvedené v § 11 ods. 6 až 12, ale aj ods. 13 až 16, ktoré sú venované výlučne malým kompostárňam.

Do malej kompostárne možno prevziať iba biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ktorý (§ 11 ods. 13)

a)      je rastlinného pôvodu a pochádza z katastrálneho územia obce, ktorá túto malú kompostáreň prevádzkuje,

b)      neobsahuje nerozložiteľné prímesi, cudzorodé látky, mastnotu, ropné látky a zvyšky živočíšneho pôvodu a

c)      sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové číslo 20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37, 20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad alebo 20 03 02 Odpad z trhovísk, ak v odseku 14 nie je ustanovené inak.

Ak je to nevyhnutné na dodržanie podmienok výkonu kompostovania, do malej kompostárne sa okrem odpadov ustanovených v odseku 13 písm. c) môže prevziať aj komunálny odpad, ktorý sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové číslo 20 02 02 Zemina a kamenivo, ale iba v množstve nevyhnutnom na dodržanie ustanovených podmienok. (§ 11 ods. 14)

Pri prevádzke malej kompostárne sa musí (§ 11 ods. 15)

a)      zamedziť vstupu nepovolaných osôb,

b)      zabezpečiť priestor na skladovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý je vybudovaný a prevádzkovaný tak, že nedochádza k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie,

c)      zabezpečiť meranie teploty a

d)      zamedziť vnikaniu atmosférických zrážok do biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu počas aktívnej fázy kompostovania, a to nepriepustnou textíliou, zastrešením alebo kompostovaním vo vakoch, ak ide o použitie kompostovacej plochy bez vodohospodárskeho zabezpečenia.

Údaje o hmotnosti biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu je možné pri prevádzke malej kompostárne určiť na základe odborného odhadu napríklad prepočtom podľa priemernej objemovej hmotnosti v závislosti od druhu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. (§ 11 ods. 16)

Podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti je prevádzkovateľ malej kompostárne  povinný viesť evidenciu odpadov (§ 2) a podávať ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním (§ 3).