PREČO kompostovať

Dôvodov, prečo sa zaoberať problematikou kompostovania biologických odpadov je niekoľko. Zvolený spôsob nakladania s biologickými odpadmi môže pozitívne, ale aj negatívne ovplyvniť životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat, ekonomiku. Je najflexibilnejšou technológiou, ktorá je používaná pri nakladaní s biologickými odpadmi a je považované za trvaloudržateľné nakladanie s odpadmi. Medzi hlavné pozitíva kompostovania patria:

  • zníženie množstva zmesových odpadov
  • zníženie množstva skleníkových plynov, ktoré prispievajú k zmene klímy
  • udržuje alebo vylepšujú chemické a fyzikálne vlastnosti pôdy
  • znižuje negatívne dopady z ťažby rašeliny
  • pomáha napĺňať povinnosti a ciele, ktoré vyplývajú z národnej a európskej legislatívy
  • môže znížiť ekonomické zaťaženie spôsobované nesprávnym nakladaním s odpadmi

Pridajte sa aj vy do veľkej skupiny ľudí, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie a začnite kompostovať. Ak potrebujete pomôcť, obráťte sa na nás.