Kompostovanie ako vzdelávací prvok na školách

Kompostovanie biologických odpadov na školách ma okrem praktických funkcií aj vzdelávací aspekt. A to je predsa hlavná funkcia školy. Výchova a vzdelávanie musí ísť ruka v ruke s upevňovaním praktických návykov, ktoré budú vedieť študenti využiť aj v každodennom živote. Ak zahrnieme kompostovanie do uceleného recyklačného programu školy, môžeme študentov, ale aj technický personál a učiteľov naučiť, ako správne nakladať s odpadmi. Odpady sú neoddeliteľnou súčasťou každej spoločnosti, ale to čo s odpadmi robíme ukazuje na našu mieru vyspelosti. Aj v tomto má neoddeliteľnú úlohu práve školstvo.  Popri triedení papiera, plastov, kovov a batérií (to by už mala byť na každej škole samozrejmosť) môžeme v triedach zaviesť aj triedenie biologických odpadov, ktoré sa budú následne kompostovať v areáli školy. Aby sme nezostali iba pri teórii, zapojme študentov aj do samotného kompostovania. To je jedinečná šanca, ako si môžu vyskúšať recykláciu priamo v praxi. Študentov takto naučíme nielen to, ako môžu biologický odpad premeniť na kvalitný kompost, ale aj ďalšie súvislosti týkajúce sa životného prostredia a starostlivosti oň.

Existuje niekoľko spôsobov, ako môže škola zbierať a kompostovať biologické odpady vznikajúce na jej území. Kompostovať môžeme na pozemkoch školy, ale aj v jej  interiéri. A práve široká škála možností umožňuje do kompostovacieho programu zapojiť študentov všetkých vekových kategórií.

Kompostovanie a jeho výhody možno zapracovať aj do rôznych vyučovacích hodín alebo mimoškolských aktivít. Kompostovanie, recyklácia, hospodárenie s prírodnými zdrojmi, sa dá aplikovať pri troche fantázie na všetky vzdelávacie oblasti v rámci existujúcich učebných plánov.
Priatelia Zeme – SPZ vám pri zavádzaní triedeného zberu biologických odpadov na škole a ich kompostovaniu ponúkajú pomoc. Ponúkame prednášky pre študentov, názorné ukážky kompostovania na vašom kompostovisku, môžeme poskytnúť prezentácie, informácie, alebo dokonca priniesť na ukážku interiérový kompostér na kompostovanie pomocou dážďoviek. Stačí nám napísať alebo zavolať!