Prekopávače kompostu

Jednou z ďalších základných podmienok správneho kompostovania je zabezpečenie dostatočného prevzdušnenia a homogenizácie kompostovaného materiálu. Na tento účel sa pri kompostovaní v zakládkach používajú najrozličnejšie špecializované stroje – prekopávače. Na ich správne použitie je potrebné zabezpečiť pokiaľ možno spevnenú rovnú plochu.

Operácia prekopávania pri kompostovaní zaisťuje:

 • tvorbu zakládky a jej formovanie do požadovaného tvaru,
 • premiešanie zakládky tak, aby jej priečny prierez obsahoval všetky zložky materiálovej skladby,
 • skyprenie zakládky tak, aby bol zaistený prívod dostatočného množstva kyslíka a bola zamedzená tvorba anaeróbnych zón,
 • premiešanie zakládky tak, aby bola zvýšená homogénna kvalita a tým priaznivo pôsobiť na stupeň rovnomerného tlenia,
 • premiešanie zakládky tak, aby sa plášť kompostu (okrajová zóna) dostal do stredu zakládky a bola tak zaistená homogenizácia a likvidácia semien burín v celom priereze zakládky.

Rozdelenie prekopávačov kompostu:

 • Podľa spôsobu pohybu
  • pripojiteľné k energetickému prostriedku (obyčajne k traktoru, ktorý disponuje plazivou rýchlosťou) rozdeľujeme na:
   • ťahané (má dobrú stabilitu pri prekopávaní. Je vhodný pre stredne ťažké prekopávané materiály a vyžaduje energetický prostriedok s plazivou rýchlosťou do 1 km.h-1),
   • tlačené (vzhľadom k tuhosti celej súpravy a spôsobu nadchádzania prekopávača do záberu umožňuje súprava spracovávať aj ťažké materiály),
   • nesené/závesné (pre jeho málo stabilnú pracovnú polohu je možné ho používať len pre ľahké materiály a vyžaduje si energetický prostriedok s plazivou rýchlosťou do 1 km.h-1).
  • samochodné: Ich využitie býva skôr pre ľahké a stredne ťažké materiály a tomu zodpovedá aj pracovná rýchlosť, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 0 až 3 km.h-1.
   Rozdeľujeme ich podľa pohonu na:
   • poháňané elektromotorom
   • poháňané zážihovým motorom (benzín)
   • poháňané vznetovým motorom (nafta)
 • Podľa pracovného ústrojenstva
  • rotorový prekopávač s presunom hmoty dozadu,
  • rotorový prekopávač s presunom hmoty na stranu,
  • dopravníkový prekopávač.