Niekoľko ďalších dôvodov prečo kompostovať priamo v škole

Existuje veľa dobrých dôvodov prečo sa zaoberať kompostovaním biologických odpadov priamo v škole. Môžeme tým ušetriť peniaze, šetriť prírodné zdroje, zlepšiť kvalitu pôdy a znížiť dopady prevádzky školy na životné prostredie. Bez ohľadu na to, aké dôvody presvedčili nás, že budeme kompostovať, môžeme konštatovať, že kompostovanie je 2x dobré riešenie. Dobré pre nás a dobré pre životné prostredie.

Kompostovanie šetrí škole peniaze

Kompostovaním biologických odpadov, ktoré vznikajú pri údržbe školských pozemkov, v triedach alebo v kuchyni môžeme šetriť peniaze školy. V závislosti od zamerania aktivít v škole môžeme ušetriť:

  • Za vývoz zmesového komunálneho odpadu – keď žiaden biologický odpad (ani ostatné odpady, ktoré sa dajú triediť) nepôjde do nádob na zmesový odpad, môžeme si znížiť frekvenciu vývozu alebo počet (objem) nádob. V škole sa dá vytriediť až 80 % odpadov. V závislosti od zavedeného systému poplatku za odpady v obci je možné ušetriť nemalé finančné prostriedky.
  • Za vývoz kuchynských biologicky rozložiteľných odpadov – škola, ako prevádzkovateľ kuchyne má povinnosť zaviesť a prevádzkovať triedený zber týchto odpadov. Ak si ich dokáže sama aj kompostovať, nemusí nikomu nič platiť.
  • Za vývoz a spracovanie biologických odpadov z údržby školskej zelene – väčšina škôl má veľké pozemky, o ktoré sa pravidelne stará. Pri údržbe tzv. zelených plôch vzniká veľké množstvo biologického odpadu, ktorý je vo väčšine prípadov odovzdávaný firme, ktorá má na to potrebné oprávnenie. Tej samozrejme treba za túto službu zaplatiť. Tento druh biologického odpadu je úplne bezproblémový a dá sa jednoducho a bez problémov skompostovať priamo na pozemkoch, kde vzniká. Ak si biologický odpad spracujeme priamo v mieste jeho vzniku, nemusíme firme za jeho odvoz platiť.
  • Za nákup hnojív a pestovateľských substrátov – stále častejšie sa na školách stretávame s určitou formou pestovateľských prác. Či už je to len údržba a zveľaďovanie školskej zelene alebo aj výsadba kvetinových záhonov, pestovanie ovocia a zeleniny, budovanie bylinkových špirál, prírodných záhrad atď., vždy je k tomu treba rôzne hnojivá alebo rôzne pestovateľské substráty. Kompostovaním biologických odpadov, ktoré vznikajú v škole, si môžeme svojpomocne vyrobiť vlastný kompost – ich plnohodnotnú a hlavne bezplatnú náhradu. Naše pestovateľské úsilie tým získava na hodnote.


Kompostovanie chráni životné prostredie

  • Kompost pozitívne vplýva na kvalitu pôdy – kompostovaním biologických odpadov vyrábame kompost. Ten vracia hodnotné živiny a organickú hmotu do pôdy, čím udržuje a zvyšuje kvalitu pôdy a jej úrodnosť. Je to prírodné a stabilné hnojivo, ktoré vyhovuje väčšine pestovaných rastlín – rastliny sú zdravšie, silnejšie a majú lepšie výnosy. Kompost tiež zlepšuje štruktúru pôdy – pri ťažkých pôdach zvyšuje napr. cirkuláciu vzduchu a pri ľahkých pôdach v nich napr. prispieva k zvýšeniu retencie vody.
  • Kompostovaním znižujeme tvorbu skleníkových plynov – na Slovensku končí ešte stále väčšina biologických odpadov na skládkach odpadov. Tam sa rozkladá bez prístupu vzduchu a spôsobuje tvorbu metánu – skleníkového plynu, ktorý je 21-krát škodlivejší, ako oxid uhličitý (CO2). Ak kompostujeme v mieste vzniku biologického odpadu, tak sa znižujú aj emisie CO2 vznikajúce pri preprave odpadu.
  • Kompost znižuje znečistenie, ale aj spotrebu vody – používaním kompostu namiesto chemických hnojív znižujeme riziko odtoku živín z pôdy do našich riek, jazier a potokov. Kompost navyše zlepšuje schopnosť pôdy zadržiavať vlhkosť. Z toho vyplýva aj menšia potreba zavlažovania pôd, ktoré sú pravidelne hnojené kompostom.
  • Kompost chráni vzácne biotopy – používaním kompostu pri pestovaní rastlín namiesto substrátov vyrábaných na báze rašeliny môžeme výrazným spôsobom znížiť jej drastickú ťažbu. Tá sa deje na celom svete a nenapraviteľne ničí jedinečné biotopy vzácnych rastlín a živočíchov.