Legislatíva nakladania s biologickými odpadmi na školách

Právna úprava odpadového hospodárstva SR vo vzťahu k biologicky rozložiteľným odpadom (BRO) sa vyznačuje aproximáciou predpisov Európskej únie. Hospodárenie s BRO výrazne ovplyvňuje hlavne Smernica európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2018/580 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov, Smernice EP a Rady č. 2008/98/ES o odpade a Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1069/2009.

Cieľom týchto predpisov je:

 • Zabezpečiť výrazne zníženie množstva BRO zneškodňovaných na skládkach odpadov.
 • Zabezpečiť, aby sa s odpadmi nakladalo v súlade so záväznou hierarchiou, ktorá na prvé miesto stavia opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov – aby odpady vôbec nevznikali. Ak odpady vzniknú, aby sa čo v najväčšej miere triedili a odovzdávali na recykláciu. Až keď sa odpady nemôžu recyklovať, mali by sa dávať na energetické zhodnotenie a iba v krajnom prípade, by sa mali zneškodňovať spaľovaním alebo na skládkach odpadov.
 • Zaviesť opatrenia, ktoré zabezpečia, že pri nakladaní s BRO, ktorý obsahuje aj živočíšne produkty neurčené pre ľudskú spotrebu (patria sem aj kuchynské a reštauračné odpady), nedôjde k ohrozeniu zdravia ľudí a zvierat. Preto sa stanovujú prísne podmienky, za akých sa tieto BRO môžu zhromažďovať, prepravovať, skladovať, spracovávať, používať a odstraňovať. Zároveň sa zakazuje ich skrmovanie hospodárskymi zvieratami.

Aby záväzné ciele stanovené európskymi predpismi dokázala SR splniť, musela do svojej legislatívy premietnuť niektoré opatrenia. Medzi najdôležitejšie v zákone o odpadoch patria:

1. Od 1. januára 2006 nadobudol účinnosť zákaz zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad  zo záhrad a z parkov vrátane cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálnych odpadov.
Je potrebné zdôrazniť, že uvedené ustanovenie sa vzťahuje výlučne na tzv. zelený biologický odpad (zo súkromných záhrad ako aj údržby súkromnej a verejnej zelene), ktoré sa zaradzujú podľa Katalógu odpadov (KO) do skupiny 20 – komunálne odpady.

2. Od 1. januára 2013 je obec povinná zaviesť triedený zber pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne.
Triedený zber zahŕňa:

 • kuchynské a reštauračné biologické odpady (KO č. 20 01 08) okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne,
 • biologické odpady zo záhrad, verejnej a súkromnej zelene, cintorínov a parkov (KO č. 20 02 01),
 • jedlé oleje a tuky (KO č. 20 01 25).

Táto povinnosť sa nevzťahuje na obec:

 • ktorá zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1,
 • ktorej to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, hlavne v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach,
 • ktorá preukáže, že minimálne 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad,
 • pre ktorú by to bolo ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi by nebolo nemožné pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

Náklady súvisiace so zberom, prepravou a zhodnocovaním biologických odpadov hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (okrem tých, ktoré súvisia s kuchynskými a reštauračnými biologickými odpadmi, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne).

3. Od 1. januára 2013 je prevádzkovateľ kuchyne povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
Triedený zber zahŕňa:

 • kuchynské a reštauračné biologické odpady (KO č. 20 01 08),
 • jedlé oleje a tuky (KO č. 20 01 25).

Akákoľvek činnosť súvisiaca s nakladaním (zber, preprava, skladovanie, spracovanie) s kuchynským odpadom a použitými potravinárskymi olejmi, podlieha požiadavkám nariadenia (ES) č. 1069/2009 a jeho vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 a všetky subjekty v tomto reťazci musia byť registrované alebo schválené príslušným orgánom veterinárnej a potravinovej správy.

Prepravca musí mať registráciu tejto činnosti Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Pokiaľ je prepravca zároveň aj spracovateľ, ako aj samotný spracovateľ - musia mať schválenú prevádzku miestnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou SR.

Náklady súvisiace so zberom, prepravou a zhodnocovaním kuchynských a reštauračných biologických odpadov, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne, hradí v plnej výške prevádzkovateľ kuchyne. Tieto náklady nie sú zahrnuté v poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý stanovuje obec.