Podpora komunitného kompostovania

Zavádzanie komunitného kompostovania by sme nemali nechať iba na náhode. Podporovať a rozvíjať ho môžu miestne samosprávy, občianske združenia, neziskové organizácie, firmy nakladajúce s odpadmi, radoví občania...

Komunitné kompostovanie môžu využívať:

 • skupiny rodinných domov,
 • obyvatelia bytových domov,
 • záhradkárske kolónie,
 • školské a predškolské zariadenia,
 • firmy,
 • samosprávy na kompostovanie biologického odpadu z cintorínov,
 • samosprávy na kompostovanie biologického odpadu v parkoch...

Touto aktivitou pomáhame:

 • znižovať množstvo biologických odpadov v zmesovom odpade,
 • napĺňať národnú legislatívu a národné stratégie znižovania množstva biologicky rozložiteľných odpadov zneškodňovaných na skládkach odpadov,
 • znižovať finančné náklady na odpadové hospodárstvo.

Z praxe vyplynuli v súvislosti s obcami a komunitným kompostovaním 2 závery:

1. Pre obec/mesto je každá komunita, ktorá spoločne kompostuje svoje biologické odpady výhodou. Mali by preto vytvoriť také podmienky na rozvoj komunitného kompostovania, aby ich bolo v obci/meste čo najviac.

2. Je dobré, ako je obec do komunitého kompostovania jednotlivých pôvodcov odpadov nejakým spôsobom zapojená. Získava tým prehľad o zrealizovaných projektoch, o ich výsledkoch a čo je dôležité – môže usmerniť jednotlivé komunity alebo ich korigovať v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí a problémov.

K tomuto účelu je vhodné vypracovať akceptovateľný podporný program, ktorý by dokázal komunity dostatočne motivovať ku kompostovaniu vlastného biologického odpadu.

Program na rozvoj komunitného kompostovania – krok po kroku

Nájdite si lídra – kompost majstra/majstrov

Pri zavedení programu na rozvoj komunitného kompostovania sa osvedčilo, ak sú vyškolení kompost majstri, ktorí dohliadajú na jeho priebeh. Ich množstvo je závislé na počte a veľkosti zapojených komunít. Za úlohu budú mať:

 • pomáhať komunitám pri zriaďovaní kompostovísk,
 • robiť prednášky a školenia o kompostovaní,
 • kontrolovať správny priebeh kompostovania na komunitných kompostoviskách,
 • poskytovať zapojeným komunitám odbornú teoretickú a praktickú pomoc.

Prieskum

a. Na začiatku vykonajte podrobný prieskum, kde všade je možné zriadiť komunitné kompostoviská.

b. Vybrané miesta je potrebné rozdeliť na rajóny a prideliť k nim kompost majstrov.

c. Kompost majstri by mali následne navštevovať jednotlivé miesta a zisťovať záujem o zriadenie kompostoviska u miestnych obyvateľov.

d. V prípade záujmu je potrebné v mieste zriaďovania kompostoviska zistiť podrobnosti o:

 • množstvách a druhoch biologických odpadov vznikajúcich v komunite,
 • miestnych podmienkach (rozvojové plány v danej lokalite, vodné zdroje...),
 • potrebách miestnej komunity úspešne kompostovať,
 • možnostiach využívania vyrobeného kompostu komunitou...

Všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch

Zakomponujte do Všeobecne záväzného nariadenia o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadov (ďalej „VZN o odpadoch“) časť, ktorá sa bude venovať spôsobu zriaďovania komunitných kompostovísk v obci. Pozor, aby VZN o odpadoch nebolo zbytočnou prekážkou v budovaní komunitných kompostovísk. Malo by obsahovať iba základné pravidlá, ktoré musí komunita dodržať, aby sa predišlo prípadným neskorším problémom. Môžu to byť informácie o:

 • pravidlách výberu miesta na vybudovanie komunitného kompostoviska,
 • spôsob zabezpečenia správneho chodu kompostoviska (zodpovedná osoba za kompostovisko),
 • spôsob označenia kompostoviska,
 • druhy biologických odpadov, ktoré sa môžu v komunitnom kompostovisku kompostovať,
 • povinnosť zaregistrovať komunitné kompostovisko na obecnom/mestskom úrade,
 • ako samospráva môže pomôcť pri budovaní a prevádzke komunitného kompostoviska (finančná a technická pomoc).

Informačná kampaň

Informačná kampaň by sa mala zamerať hlavne na:

a. poukázanie možností a podmienok zriaďovania komunitných kompostovísk,

b. rozširovanie informácií o systéme podpory a pomoci,

c. návštevy jednotlivých vytypovaných miest,

d. akcie na verejných alebo súkromných priestranstvách (informačné stánky, „kompost party“, prednášky, školenia, zhromaždenia...),

e. vydávanie a distribúcia informačných materiálov – tie by mali pravdivo, ale aj pútavo informovať o danej téme. Dôležitý je aj spôsob distribúcie. Neosvedčilo sa vhadzovanie do schránok. Distribúciu môžeme robiť napr. počas návštev vytypovaných miest, pomocou predajní so záhradkárskymi potrebami, na všetkých akciách...

f. zverejňovanie všetkých relevantných informácií na zriadených nástenkách, informačných paneloch v meste a na internetovej stránke obce,

g. vyškolenie komunít, popr. ich zástupcov, ktoré sa rozhodnú spoločne kompostovať svoje biologické odpady na komunitnom kompostovisku. Účastníci môžu po školení dostať potvrdenie, ktorým sa preukážu pri žiadosti o zníženie miestneho poplatku za odpady.

h. medializácia problematiky kompostovania – pomocou médií môžeme rýchlo a jednoducho informovať o problematike kompostovania, o chystaných aktivitách... Ak celoštátne média informujú o vašom úspešnom projekte, ešte viac to povzbudí verejnosť k spolupráci.

i. súťaž – ľudia veľmi radi súťažia a preto by sme nemali zabudnúť ani na túto možnosť motivácie. Súťaže môžu byť rôzne – súťaž o nádobu bez biologického odpadu, o najkvalitnejší kompost, o najväčšiu tekvicu vypestovanú na komposte... Stačí zabezpečiť zaujímavé ceny, určiť presné pravidlá, kontrolovať prihlásených účastníkov a vyhodnotiť súťaž. Komunity budú mať z kompostovania radosť.

Ekonomická podpora

V tejto časti „programu“ môže najviac urobiť miestna samospráva, ale niekoľko možností majú aj ostatní. Je možné vytvoriť niekoľko systémov ekonomickej podpory pre obyvateľov. Je dôležité, aby bola podpora dostatočné vysoká, aby bola aj motivujúca.

Musia byť vytvorené jasné a presné pravidlá, kedy a kto môže získať ekonomickú podporu zo strany obce. Je dôležité, aby podmienky a možnosti získania podpory boli zahrnuté aj v miestnom predpise / smernici, ktorá stanovuje spôsoby nakladania s odpadmi ako aj ekonomické náležitosti nakladania s odpadmi v obci (VZN o odpadoch a VZN o daniach a poplatkoch). Všetky informácie musia byť verejnosti prístupné.

Možnosti ekonomickej podpory komunitného kompostovania:

a) zníženie poplatku za odpady domácnostiam, ktoré sa preukázateľne zapájajú do kompostovania na komunitnom kompostovisku.

b) vytvorenie „fondu“, z ktorého môže byť okrem iného poskytnutá jednorazová finančná podpora pre domácnosti, ktoré sa zapoja do zriaďovania komunitného kompostoviska.

c) podpora môže byť viazaná na určité množstvo domácností (napr. najmenej 3 domácnosti), ale hlavne na jednoduchý náčrt umiestnenia a vzhľadu, rozpisu nákladov na materiál potrebný na vybudovanie a systém fungovania kompostoviska. Ak takýto „projekt“ bude schválený, je možné výšku podpory poskytnúť napr. podľa bločkov za nákup materiálu, rozmnožovanie informačných materiálov, kompostovacie školenie...

Pri prvých troch formách podpory je vhodné finančnú podporu poistiť zmluvou, ktorá by mala zabezpečiť, že domácnosti po získaní podpory neprestanú kompostovať.

d) zaujímavou možnosťou je aj podpora na základe množstva vyprodukovaného kompostu počas roka. Cena sa môže stanoviť napr. na 1m3 kompostu. Podpora je vyplácaná až po preukázaní množstva vyprodukovaného kompostu.

Všetky tieto podporné produkty sú vyplácané až na základe žiadosti a preskúmania skutkového stavu, popr. „projektu“. Podpora naopak nemusí byť poskytnutá, ak sa zdá projekt nereálny, nie je do neho zapojených dostatok domácností, je veľmi drahý...

Vyplatenie podpory môže byť viazané aj na získanie osvedčenia „Majster v kompostovaní“ pre aspoň jednu osobu, ktorá sa na komunitnom kompostovaní podieľa. Najlepšie však je, ak musí mať osvedčenie aspoň jeden zástupca z každej rodiny zapojenej do komunitného kompostovania. Osvedčenie sa udeľuje na základe absolvovania školenia, ktoré zabezpečí a zorganizuje obec.

Poradenstvo

Je vhodné zriadiť telefónnu linku (tzv. zelenú linku alebo „kompostovací telefón“), na ktorej sa záujemcovia môžu dozvedieť informácie o:

 • možnostiach podpory pri zriaďovaní kompostoviska,
 • možnostiach praktickej pomoci,
 • samotnom kompostovaní, podmienkach a postupoch kompostovania,
 • odpadovom hospodárstve v meste / obci.

Vyškolení „kompost majstri“ by mali na požiadanie aj navštevovať jednotlivé komunitné kompostoviská a na mieste poskytovať potrebné informácie a praktickú pomoc.

Je možné zriadiť aj „kompostovaciu kanceláriu“, ktorá si stanoví hodiny pre verejnosť, počas ktorých bude občanom k dispozícii vždy jeden „kompost majster“.

Pri takýchto kanceláriách sa osvedčilo mať zriadené aj demonštračné kompostoviská (rôzne druhy zásobníkov a rôzne spôsoby kompostovania), kde „kompost majster“ aj prakticky ukáže, ako sa upravujú a kompostujú jednotlivé druhy biologického odpadu.

Pravidelne by sa mali organizovať školenia kompost majstrov pre komunity o zbere a kompostovaní biologických odpadov. Tie by mali pozostávať s teoretickej a praktickej časti.

Napr. raz ročne môže byť usporiadané stretnutie prevádzkovateľov komunitných kompostovísk, kde sa zhodnotia výsledky a skúsenosti. Stretnutie by malo byť robené v príjemnej atmosfére napr. s pohostením. Súčasťou môže byť aj súťaž o najlepší kompost.

Technická podpora

Tá spočíva v zabezpečení praktickej pomoci pri prevádzkovaní komunitného kompostovania.

„Kompost majstri“ môžu napr.:

 • vykonávať drvenie biologického odpadu,
 • priviesť chýbajúci materiál (napr. drevnú štiepku),
 • odviesť nadbytočný materiál (napr. lístie, trávu),
 • opravovať náradie,
 • prekopávať kompost prekopávačom,
 • pomáhať pri výstavbe kompostoviska,
 • pomáhať pri výsadbe a úprave okolia kompostoviska.

Osvedčilo sa zriadenie požičovne náradia (napr. drvič, preosievač kompostu, zemný vrták, kosačka, krovinorez, ale aj čakany, lopaty, vidly, sekery) na kompostovanie pre zaregistrované komunitné kompostoviská.

Vyhodnotenie „Programu“

Veľmi dôležité je zmapovať účinnosť nášho programu, aby sme vedeli zhodnotiť, ako sa do reality premietol vynaložený čas, energia a finančné prostriedky.

Jednou z možností kontroly je urobenie porovnania prieskumu/prehliadok vo všetkých  vytypovaných komunitách uskutočnených pred a po propagácii. Tu sa dá zistiť koľko komunít začalo kompostovať po našich aktivitách.

Efektívnosť sa dá vypozorovať aj presnou evidenciou kompostovísk a komunít, ktoré prejavili záujem o pomoc (drvenie, kompostovisko, poradenstvo).

Najpresnejšie sa dá zistiť účinnosť programu podľa rozboru odpadu. Musíme však vykonať rozbor odpadov na začiatku a na konci projektu. Zníženie množstva biologického odpadu v zmesovom odpade je výborným indikátorom úspešnosti našich aktivít. Úvodný a kontrolný rozbor odpadov by mal byť vykonaný v rovnakom ročnom období po uplynutí  1 alebo viac rokov.