Protikorupčné opatrenia v eurofondoch sú nedostatočné

BRATISLAVA, 05.04.2007

Priatelia Zeme-CEPA včera zverejnili analýzu dodržiavania vládnych opatrení proti netransparentnosti, konfliktu záujmov a zneužívaniu fondov Európskej únie (EÚ).

Analýza preukázala, že protikorupčné opatrenia prijaté vládou v roku 2004, sa dodržiavajú iba čiastočne. Jedným z hlavných problémov je, že každá zo štátnych inštitúcií, ktorých sa tieto opatrenia týkali, pristúpila k ich dodržiavaniu odlišným spôsobom. Napríklad pri posudzovaní projektov nebolo zaručené rovnaké zaobchádzanie pre všetkých žiadateľov, čo v praxi znamenalo zvýhodnenie niektorých uchádzačov.

Nezávislý občiansky monitorovací tím, ktorý sleduje nakladanie s fondami EÚ, navrhol na základe analýzy odporúčania na zlepšenie existujúcich pravidiel.

„Z analýzy vyplýva, že pravidlá vo forme usmernení štátne inštitúcie často porušujú. Chýbajú postihy za porušenie pravidiel. Prax jasne ukazuje, že bez možnosti postihu sa nedá účinne bojovať proti zneužívaniu moci a konfliktu záujmov tých, ktorí rozhodujú o peniazoch,“ hovorí Roman Havlíček, ktorý sa v organizácii Priatelia Zeme-CEPA venuje problémom fondov EÚ. Je aj koordinátorom nezávislého občianskeho monitorovacieho tímu.

Analýzu dodržiavania opatrení proti netransparentnosti, konfliktu záujmov a zneužívaniu fondov EÚ poskytli Priatelia Zeme-CEPA Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR). Včera sa k tejto téme uskutočnilo na pôde MVRR aj stretnutie s generálnou riaditeľkou sekcie stratégie rozvoja regiónov Katarínou Kukučkovou-Tomkovou. Zo stretnutia vyplynulo, že MVRR sa bude zaoberať odporúčaniami vyplývajúcimi z analýzy. MVRR tiež poskytlo nezávislému občianskemu monitorovaciemu tímu najnovšie usmernenia k rozhodovaniu o fondoch EÚ, ktoré nezávislý občiansky monitorovací tím posúdi.

Osobitným problémom podľa mimovládnych organizácií naďalej ostáva prebyrokratizovaný finančný manažment fondov EÚ, ktorý spôsobuje existenčné problémy mnohým mimovládnym organizáciám. Túto otázku sa bude nezávislý monitorovací tím usilovať riešiť na pôde ministerstva financií.

Nezávislý občiansky monitorovací tím vznikol v roku 2001 ako reakcia na neschopnosť oficiálnych inštitúcií zabezpečiť transparentnú správu fondov EÚ, slabú úroveň zapájania obcí, regiónov a mimovládnych organizácií do ich programovania a využívania a kriticky nízku mieru informovania verejnosti o dianí v tejto oblasti. V súčasnosti tento tím koordinujú Priatelia Zeme-CEPA. Jeho členmi sú zástupcovia mimovládnych organizácií v oficiálnych monitorovacích výboroch a pracovných skupinách podieľajúcich sa na programovaní fondov EÚ. Patria tam tiež nezávislí experti zaoberajúci sa regionálnou politikou, verejnými financiami a udržateľným rozvojom. Viacej informácií na http://www.eufondy.org.

 

Viac informáciíRoman Havlíček, programový koordinátor, Priatelia Zeme – CEPA, Tel.: 0908 967 633, havlicek@changenet.sk
Milan Šebo, mediálny koordinátor, Priatelia Zeme, Tel.: 0915 769 124, media@priateliazeme.sk
Kľúčové slová: legislatíva