Reforma odpadového hospodárstva v obci Chocholná-Velčice

Tento príklad ukazuje, že obce majú dostatok právomocí a možností, aby dokázali upraviť miestny systém nakladania s odpadmi do stavu, ktorý je akceptovaný pôvodcami, dosahuje nadpriemerné výsledky v oblasti zhodnocovania komunálnych odpadov (KO) a šetrí peniaze samospráve a občanom.

Základné údaje o záujmovom území:

Obec:

Chocholná-Velčice

Krajina:

Slovensko

Kraj:

Trenčiansky

Okres:

Trenčín

Počet obyvateľov:

1732

Počet domácností – celkom:

533

z toho IBV:

515

z toho KBV:

18

 

Stav odpadového hospodárstva pred projektom:

Hlavnými znakmi odpadového hospodárstva v obci boli do roku 2013 (do februára):

 • narastajúce celkové množstvo KO,

 • neuspokojivé množstvá vytriedených KO,

 • narastajúce náklady na odpadové hospodárstvo.

Tab. č. 1: Množstvá KO v tonách, s ktorými sa nakladalo v obci Chocholná-Velčice pred začiatkom projektu v roku 2013

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Celkové množstvo KO:

240,31

232,98

254,24

301,80

276,37

278,46

338,59

356,36

Zmesový KO:

190,09

193,97

207,71

239,26

210,55

210,24

228,00

244,12

Objemný KO:

18,75

16,47

14,50

16,30

18,80

22,37

50,05

50,07

Vytriedený KO:

31,47

22,54

32,03

46,24

47,02

45,85

60,54

62,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účinnosť triedeného zberu KO:

13,10%

9,67%

12,60%

15,32%

17,01%

16,47%

17,88%

17,45%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zneškodňované KO:

86,90%

90,33%

87,40%

85,84%

83,70%

84,59%

82,12%

82,55%

Zhodnocované KO:

13,10%

9,67%

12,60%

14,16%

16,30%

15,41%

17,88%

17,45%

 

V obci bol v roku 2012 zavedený nasledovný systém zberu KO:

 • zmesový KO– zber do 110 litrových nádob s frekvenciou vývozu 1x za 2 týždne. Vývoz vykonávala externá spoločnosť.

 • objemný odpad– zber do veľkokapacitných kontajnerov na obecnom zbernom dvore. Pôvodca si zabezpečoval dovoz sám.

 • drobný stavebný odpad– zber do veľkokapacitných kontajnerov na obecnom zbernom dvore. Pôvodca si zabezpečoval odvoz sám.

 • sklo– zber do 10 kontajnerov rozmiestnených v obci. Vývoz vykonávala externá spoločnosť.

 • plasty– zber do plastových vriec v domácnostiach. Po naplnení ich pôvodcovia nosili do skladu za obecným úradom alebo na zberný dvor. Z týchto miest ich odvážala externá spoločnosť.

 • papier– zber sa uskutočňoval 2 spôsobmi. Kampaňovité zbery v miestnej škole a pomocou externej spoločnosti, ktorá od občanov odoberala papier za protihodnotu vo forme papierových výrobkov (toaletný papier a pod.).

 • textil – kampaňovitý zber vopred vyhlásenou akciou 2x ročne

 • elektroodpad– kampaňovitý zber 2x ročne v spolupráci s externou spoločnosťou.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre obyvateľov bol v obci zavedený od roku 2011 ako paušálny. Výška poplatku na 1 osobu bola vo výške 15 EUR. To však nestačilo na pokrytie všetkých nákladov a obec musela doplácať odpadové hospodárstvo napr. v roku 2012 sumou 9 391 EUR.

Ciele projektu:

V roku 2012, po viacerých neúspešných pokusoch získať mimorozpočtové finančné prostriedky na skvalitnenie odpadového hospodárstva formou rozšírenia podmienok pre triedenie KO, sa obec rozhodla hľadať rezervy u seba doma – v existujúcom systéme odpadového hospodárstva.

Boli stanovené 3 ciele:

 1. znížiť množstvo skládkovaného KO,

 2. zvýšiť množstvo vytriedeného KO,

 3. stabilizovať náklady na odpadové hospodárstvo.

Zmeny v odpadovom hospodárstve obce

Po zhodnotení existujúceho stavu nakladania s KO v obci bolo zjavné, že tento systém už dosiahol svoje maximum a ďalší rozvoj v súlade so stanovenými cieľmi nie je možný bez optimalizačných opatrení.

5 krokov k úspechu:

1. Zmena poplatku za komunálne odpady (KO) a drobné stavebné odpady.

 • Zvýšenie poplatku z pôvodných 15 EUR na 25 EUR/osobu. Táto suma sa rovnala skutočným nákladom na OH v roku 2012 (pred projektom).

 • Vypracovanie Dohody o triedenom zbere a domácom kompostovaní (domácnosť sa zaväzuje, že bude triediť a kompostovať svoje odpady). V roku 2014 malo dohodu podpísanú 402 z 533 domácností (t.j.75,42 %).

 • Zavedenie 40 % zľavy pre tých, ktorí podpíšu s obcou túto dohodu. V prípade opakovaného porušenia Dohody môže obec domácnosti dovyrubiť poplatok do základnej sadzby.

2. Úprava systému zberu KO v obci

 • Zvýšenie komfortu pri triedení – domácnosti triedia kovy, papier, plasty a viacvrstvové kombinované obaly v domácnostiach do vriec, ktoré im každý mesiac odvážajú obecní pracovníci spred domu. Papier aj naďalej môžu odovzdávať aj starým spôsobom (viď. systém v roku 2012).

 • Doplnenie 2 kontajnerov na sklo, ktoré sú rozmiestnené v obci. V súčasnosti ich je 12 ks.

 • Rozšírenie zberu textilu pomocou kontajnerov umiestnených v centre obce.

 • Dobudovanie zberného dvora – nákup veľkokapacitných kontajnerov, vybudovanie boxov na vytriedené odpady, vybavenie skladových priestorov...

 • Na zberný dvor môžu občania nosiť v prípade potreby akékoľvek vytriedené odpady – sklo, kovy, papier, plasty, textil, opotrebované pneumatiky, použité jedlé oleje a tuky, drobný stavebný odpad, biologický odpad zo záhrad, elektroodpad, vybrané druhy nebezpečných odpadov... Je vyhradený priestor aj na ešte použiteľné veci, ktoré sa ďalej ponúkajú obyvateľom.

 • Zavedenie triedeného zberu vo všetkých obcou zriadených inštitúciách – obecný úrad, základná škola, materská škola, školská kuchyňa, kultúrny dom, hasičská zbrojnica.

3. Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom

 • Na zbernom dvore sa zriadilo obecné kompostovisko, kde sa kompostujú rastlinné biologické odpady z údržby verejnej zelene.

 • V obci sa biologické odpady vznikajúce v domácnostiach nezbierajú. Podporuje sa domáce kompostovanie (úľava na poplatku, 30 % dotácia na kúpu kompostéra, požičiavanie štiepkovača, súťaž „Nádoba bez bioodpadu“). V prípade potreby môžu obyvatelia doniesť záhradné odpady na zberný dvor.

 • Bol zavedený triedený zber biologických odpadov na obecnom úrade a základnej škole. Úrad, škola aj škôlka majú svoje vlastné kompostoviská.

 • Školská kuchyňa si kompostuje všetky biologické odpady priamo na mieste pomocou elektrického kompostéra GG-02.

4. Informačná kampaň – tej sa venovalo najviac času, pretože ju považujeme za základ úspechu. Boli vykonané tieto aktivity:

 • Informačná kampaň „od domu k domu“

 • Výroba a distribúcia informačných materiálov – letáky a brožúry o kompostovaní, triedení odpadov, celom systéme nakladania s odpadmi, predchádzaní vzniku odpadov, o nespaľovaní odpadov, kalendáre vývozov atď.

 • Séria prednášok pre verejnosť a žiakov základnej školy

 • Exkurzie do zariadení, ktoré zhodnocujú odpady vyzbierané v obci

 • Podrobné informovanie obyvateľov na internetovej stránke obce a informačných tabuliach o systéme zberu, o pripravovaných a uskutočnených aktivitách, dosiahnutých výsledkoch...

5. Kontrola – v obci boli vykonávané 3 formy kontroly nádob na zmesový KO. Súhlas s kontrolou je súčasťou dohody (viď časť Zmena poplatku...):

 • Kontrola počtu vyvezených nádob – pri každom vývoze sa robí presná evidencia vyvezených nádob.

 • Priebežná kontrola obsahu zberných nádob – nakuknutie do všetkých nádob tesne pred ich vývozom.

 • Detailná kontrola zberných nádob – vytipovanie 5 až 10 nádob a ich rozbor na zbernom dvore. O výsledkoch kontroly sú domácností informované.

Dosiahnuté výsledky

Z hľadiska cieľov, ktoré boli stanovené na začiatku projektu môžeme konštatovať, že boli splnené všetky.

Tab. č. 2: Množstvá KO v tonách, s ktorými sa nakladalo v obci Chocholná-Velčice počas realizácie projektu.

 

2013

2014

 

Množstvo v t/obec

Percent. Zastúpenie

Množstvo v kg/obyv.

Množstvo v t/obec

Percent. zastúpenie

Množstvo v kg/obyv.

Zneškodňované KO:

209,03

63,66%

122,03

149,13

46,91%

87,06

Zhodnocované KO:

119,342

36,34%

69,67

168,807

53,09%

98,54

Celkové množstvo:

328,37

100,00%

191,69

317,94

100,00%

185,60

 

V porovnaní s rokom 2012 sa v roku 2014 množstvá KO vyvíjali nasledovne:

 1. Celkové množstvo KO sa znížilo z 356,36 ton na 317,94 ton, čo je pokles o 10,78 %.

 2. Množstvo zmesových KO z domácností sa znížilo z 244,12 ton na 125,80 ton, čo je pokles o 48,47 %.

 3. Množstvo zneškodňovaných KO sa znížilo z 294,19 ton na 149,13 ton, čo je pokles o 49,31 %.

 4. Množstvo zhodnocovaných KO narástlo z 62,17 ton na 168,81 ton, čo je nárast o 171,52 %.

 5. Množstvo vyvezených nádob na zmesový KO sa znížil z 14 715 ks na 5 592 ks, čo je pokles o 62 %.

Tab. č. 3: Porovnanie základných ekonomických ukazovateľov nakladania s KO v sledovaných rokoch v obci Chocholná-Velčice.

Rok

2 012

2 013

2014

Príjmy:

27 790 €

32 496 €

32 249 €

Výdavky:

37 181 €

34 038 €

30 471 €

Rozdiel:

-9 391 €

-1 542 €

1 778 €

 

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami v roku 2013 bol spôsobený zvýšenými investíciami do skvalitňovania OH v obci(vybavenie ZD, nákup kompostérov, veľkokapacitných kontajnerov, nádob na triedený zber skla, interiérových nádob do školy, na obecný úrad, do hasičskej zbrojnice, nákup vriec na triedenie atď.)

Ak by sa v obci nezačali robiť vyššie uvedené aktivity, ak by sa do týchto aktivít nezapojila väčšina obyvateľov, ak by sa nedosiahli uvedené výsledky, boli by sa náklady na odpadové hospodárstvo v obci naďalej zvyšovali. Aktívnym prístupom však dokázala výlučne použitím vlastných finančných prostriedkov miestna samospráva spoločne s obyvateľmi ušetriť v priebehu 2 ročného projektu cca 27 299 EUR, čo vychádza až 16 EUR na obyvateľa.

AttachmentSize
Dokument na stiahnutie295.62 KB
Citácie:
Mgr. Lenka Beznáková, Branislav Moňok, . Priatelia Zeme – SPZ. Reforma odpadového hospodárstva v obci Chocholná-Velčice [online]. 2015-09-29 [cit. 2024-07-12]. URL: <http://www.priateliazeme.sk/spz/node/8697>.
Táto podstránka bola vytvorená: 28. September 2015 - 22:48, naposledy bola upravená: 29. September 2015 - 1:29.