Zámer „GREEN PARK ŠTÚROVO“ – pyrolýza plastov

12.06.2024

V máji 2022  sa Priatelia Zeme – SPZ prihlásili do konania EIA  (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) vo veci realizácie zámeru  „GREEN PARK ŠTÚROVO“, v ktorej by malo ísť o pyrolýzu plastov. K uvedenému zámeru sme vypracovali a zaslali pripomienky na MŽP SR, žiadali o povinné hodnotenie a vyjadrili nesúhlasné stanovisko s realizáciou takejto činnosti. Dôvodom je skutočnosť, že uvedená  prevádzka s pyrolýzou plastov tak ako je popísaná v zámere je z hľadiska bezpečnosti a vplyvov na životné prostredie riziková. Predovšetkým sú však rizikové jej výstupy, ktoré navrhovateľ deklaruje ako druhotné palivo, ale ktoré predstavuje zvýšené riziko pre životné prostredie, pretože pri jeho spaľovaní by do ovzdušia unikali škodlivé látky. 
 
Výsledok:
MŽP SR vydalo v novembri 2022 záverečé stanovisko, v ktorom súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti. Na základe uvedeného Priatelia Zeme – SPZ podali rozklad voči tomuto rozhodnutiu s požiadavkou na vydanie nesúhlasu s realizáciou tejto činnosti. Okrem nás rozklad podalo ešte Mesto Štúrovo, Mesto Ostrihom (Maďarsko) a LIMES-ANAVUM regionálne vlastivedné združenie.
 
Na základe návrhu Osobitnej rozkladovej komisie na MŽP SR (ďalej len „rozkladová komisia“), minister zrušil dňa 30. 04. 2024 súhlasné záverečné stanovisko a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie. Je potrebné podotknúť, že zo 16-tich pripomienok v našom rozklade, 13 pripomienok rozkladová komisia posúdila ako odôvodnené. Na základe jednej z našich pripomienok tiež požiadala o stanovisko Odbor ochrany ovzdušia na MŽP SR, ktorý tak ako aj my poukázal na niektoré nedostatočné informácie o posudzovanej technológii a vyjadril tiež pochybnosti o funkčnosti uvádzanej technológie. Veríme, že táto navrhovaná činnosť sa nebude realizovať. 
 
Priatelia Zeme – SPZ sú principiálne proti výstavbe takéhoto zariadenia, pretože  uvedená technológia termickej depolymerizácie – pyrolýzy plastov nie je dostatočne preverená z hľadiska jej environmentálnych vplyvov a takisto produkty tejto technológie deklarované navrhovateľom ako druhotné palivo je problematické z hľadiska  ich následného využitia.