Pomoc občanom v Senici proti zámeru pyrolýzy plastových odpadov

01.02.2024

V januári 2024 sa Priatelia Zeme – SPZ prihlásili do konania EIA  (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) vo veci realizácie zámeru  „Úprava odpadov pre ich využitie v obehovom hospodárstve“ navrhovateľa SETECO s.r.o., v ktorej by malo ísť o pyrolýzu plastov. K uvedenému zámeru sme vypracovali a zaslali pripomienky na MŽP SR, žiadali o povinné hodnotenie a vyjadrili nesúhlasné stanovisko s realizáciou takejto činnosti. Dôvodom je skutočnosť, že uvedená  prevádzka s pyrolýzou plastov tak ako je popísaná v zámere je z hľadiska bezpečnosti a vplyvov na životné prostredie riziková.

Priatelia Zeme – SPZ sú principiálne proti výstavbe takéhoto zariadenia, pretože  uvedená technológia pyrolýzy plastov nie je dostatočne preverená z hľadiska jej environmentálnych vplyvov. Veľmi rizikové sú aj jej výstupy, ktoré navrhovateľ označuje za neškodné a vhodné na ďalšie využitie. Nie je však pravda, že výstupný  pyrolýzny plyn bude mať vlastnosti zemného plynu, ako sa uvádza. Rovnako nie je pravda, že pyrolýzny olej je možné hneď použiť v krakovacích jednotkách v petrochemickom priemysle a tiež nie je pravda, že pyrolýzny tuhý zvyšok je inertným materiálom. Bolo dokázané, že všetky tieto výstupy obsahujú širokú škálu znečisťujúcich aj škodlivých látok, dokonca boli zistené aj tie najnebezpečnejšie látky,  ako sú dioxíny a furány.

Aktivity Priateľov Zeme – SPZ v danej veci

  1. V januári 2024 sme sa prihlásili za účastníka konania v procese EIA, zaslali nesúhlasné stanovisko a argumenty, prečo s uvedenou investíciou nesúhlasíme.
  2. V januári 2024 sme realizovali odborné poradenstvo pre senickú samosprávu, ktorá bola od začiatku proti uvedenému zámeru. V mesačníku „Naša Senica“ vyšiel aj článok s našimi argumentami proti tomuto zámeru.

CENTRUM POMOCI OBČANOM