Priatelia Zeme – SPZ vyhlasujú druhý ročník súťaže 3Z !

Košice, 06.10.2010

Po úspešnom prvom ročníku súťaže o najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve, Priatelia Zeme – SPZ vyhlasujú druhý ročník, aby tak znova zviditeľnili ľudí a samosprávy, ktorým záleží na odpadovom hospodárstve a chcú ho neustále zlepšovať. V prvom ročníku sa najlepšie umiestnila obec Košeca, v tomto ročníku očakávame zaujímavý súboj medzi obcami o prevzatie víťaznej štafety.

Hlavným cieľom súťaže je vyzdvihnutie a zviditeľnenie pracovných výsledkov ľudí, ktorí venujú často aj svoj voľný čas na zlepšenie odpadového hospodárstva v obci. Druhý ročník súťaže však bude mať jednu zásadnú zmenu. Tento rok sa Priatelia Zeme – SPZ rozhodli vyhlásiť súťaž len v kategórii „Obec“. Vysvetľuje Jozef Gaál, koordinátor druhého ročníka súťaže: „Nie je to preto, že by sa do prvého ročníka nehlásilo dosť škôl s kvalitným systémom nakladania s odpadmi a osvety. Práve naopak, v tejto kategórii bol veľmi tvrdý súboj medzi školami. Dôvodom pre zmenu je, že sa chceme zamerať viac na obce. Pri školách nastal problém pri hodnotení efektivity separovaného zberu. Ich úlohou je aj v environmentálnych otázkach hlavne vzdelávať, a nie súťažiť o vytriedené kilogramy. Pre školy prichystáme iné zaujímavé možnosti zviditeľnenia..“

Názov súťaže 3Z znamená Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj. Týmto názvom chceme poukázať na správne poradie nakladania s odpadmi v obciach, a ktorým smerom sa majú súťažné obce uberať. Zvlášť si uvedomujeme náročnosť práce v odpadovom hospodárstve a vážime si ľudí, ktorí jej venujú dostatok energie a času. Aj preto chceme pomocou tejto súťaže vyzdvihnúť nielen samosprávy, ale zviditeľniť aj tých výnimočných ľudí, ktorí sú za jej úspechmi.

Základom pri hodnotení bude opäť kvantitatívny a kvalitatívny pokrok, ktorý v sledovanom období medzi rokmi 2007 - 2009 obec dosiahla. Hodnotiť sa bude najmä prístup k riešeniu odpadového hospodárstva vzhľadom na záväznú hierarchiu nakladania s odpadom, komplexnosť systému nakladania s odpadom, účinnosť zberu separovaných zložiek odpadov, a informovanie a motivovanie obyvateľov. Hlavnou cenou bude pre víťazné obce prestíž a medializácia dosiahnutých výsledkov, ako aj bezplatné poradenstvo. Víťaz dostane dar v podobe pamätného remeselného výrobku.

Následne bude pre víťazov navrhnutá bezplatná spolupráca formou poradenstva. Obce sa môžu prihlásiť vyplnením súťažných formulárov, ktoré nájdu na našej internetovej stránke http://www.priateliazeme.sk/spz/3z.

Súťaž pod názvom ,,3Z“ (Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj) sa uskutočňuje vďaka projektu „Viac recyklácie, menej znečistenia“, ktorý je spolufinancovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Viac informácií

Ing. Jozef Gaál, koordinátor súťaže, 0903 77 23 23, gaal@priateliazeme.sk

PrílohaVeľkosť
Tlačová správa na stiahnutie51.5 KB
Kľúčové slová: triedený zber