Úvodné informácie o súťaži 3Z

Občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ organizujú súťaž o najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve 3Z – Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj.

S odpadmi sa stretávame všade okolo nás. Počnúc košom na odpad v domácnosti a končiac pohľadom na novodobé odpadové pyramídy (skládky odpadu). Až 80% komunálneho odpadu sa v súčasnosti na Slovensku skládkuje alebo končí v spaľovniach odpadov. Je to alarmujúci údaj, keď vezmeme do úvahy, že 90% z tohto odpadu by nemuselo vôbec vzniknúť, alebo by sa dal vytriediť a využiť ďalej ako surovina.

Obce majú možnosť navrhnúť a zaviesť taký systém nakladania s odpadom, ktorý zohľadní ich špecifické podmienky, a zníži v maximálnej možnej miere množstvo skládkovaných a spaľovaných odpadov.

Je k tomu však potrebná hlavne vôľa a chuť spočiatku viac pracovať. Výsledky potom nie sú len ekonomickým vkladom do obecnej pokladne ale i ekologickým vkladom pre budúce generácie.

Priatelia Zeme – SPZ si uvedomujú náročnosť práce v odpadovom hospodárstve a vážime si ľudí, ktorí jej venujú dostatok energie a času. Aj preto chceme pomocou tejto súťaže vyzdvihnúť nielen samosprávy, ale zviditeľniť aj tých výnimočných ľudí, ktorí sú za jej úspechmi.