Druhý ročník súťaže obcí „3Z“ má svojich víťazov !

Košice, 09.05.2011

Druhý ročník súťaže o najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve s názvom „3Z“ (Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj) má svojich víťazov z radov samospráv. Ceny si úspešní súťažiaci prevzali 5. mája na konferencii “Možnosti ako znížiť náklady na odpadové hospodárstvo v obci” v Banskej Bystrici.

Hlavným cieľom súťaže bolo vyzdvihnutie a zviditeľnenie pracovných výsledkov ľudí, ktorým záleží na odpadovom hospodárstve a chcú ho neustále zlepšovať. Priatelia Zeme - SPZ chceli aj takouto formou poukázať, že problémy s odpadmi sa dajú aj na Slovensku riešiť pozitívnou cestou.

Odborná porota u prihlásených obcí hodnotila hlavne aktivity na predchádzanie vzniku odpadu, pokrok v množstvách vyseparovaných odpadov, vytvorený komfort pre pôvodcov odpadu, úroveň informovanosti verejnosti, komplexnosť celého systému odpadového hospodárstva a ďalšie ukazovatele. Sledovaným obdobím pre dosiahnutie pokroku boli roky 2007 až 2009.

Martin Valentovič, predseda organizácie Priatelia Zeme – SPZ, ktorá súťaž organizovala, hovorí: ,,Uvedomujeme si náročnosť práce v odpadovom hospodárstve a vážime si ľudí, ktorí jej venujú dostatok energie a času. Už prvý ročník ukázal, že súťaž sa stala dobrým nástrojom na zviditeľňovanie výsledkov ich práce. Veríme, že druhý ročník opäť pomôže k získaniu zaslúženej pozornosti a uznania ľuďom, ktorí sa odpadom venujú celým srdcom.“

Na 1. mieste sa umiestnilo mesto Dubnica nad Váhom. V sledovanom období dokázalo výrazne zvýšiť množstvá vyseparovaných odpadov pri týchto zložkách – kovy o 139%, viacvrstvové kombinované materiály o 42%, textil o 52%, pneumatiky o 157%, elektroodpad o 93%, drobný stavebný odpad o 41% atď. Ich systém nakladania s odpadmi je veľmi komfortný pre obyvateľov, nie len čo sa týka dobrej dostupnosti a vybavenosti, ale aj druhov zbieraných komunálnych odpadov. Pekným príkladom pre ostatné obce môže byť aj to, že časť objemného odpadu dokáže mesto namiesto uloženia na skládku vytriediť a odovzdať na recykláciu a časť na energetické zhodnocovanie ako alternatívne palivo.

Na 2. mieste sa umiestnilo mesto Nová Dubnica. Medzi najvýraznejší pokrok určite patrí zvýšenie množstva vyzbieraného biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene v sledovanom období o takmer 90 %. Výrazne narástlo aj množstvo vyseparovaných kovov, viacvrstvových kombinovaných obalov a papiera. Zaujímavé je aj to, že na dotrieďovanie vyseparovaných zložiek odpadu zriadilo mesto chránenú dielňu, kde zamestnáva znevýhodnené skupiny obyvateľov. Avšak najdôležitejší výsledok mesta je, že znížilo množstvo zmesového komunálneho odpadu idúceho na skládky o viac ako 15%.

Na 3. mieste sa umiestnila obec Palárikovo. V tomto prípade nebol v sledovanom období zaznamenaný výrazný pokrok v hodnotených oblastiach, no i napriek tomu dosahuje Palárikovo nevídané výsledky v množstvách vyseparovaných odpadov na jedného obyvateľa pri viacerých zložkách, napr. papier, kovy, elektroodpad, viacvrstvové kombinované materiály... Účinnosť separovaného zberu v obci dosahuje aj na európske pomery výnimočnú úroveň 65,5 %.

Porota sa rozhodla aj v tomto ročníku udeliť Mimoriadnu cenu za kvalitnú dlhoročnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté v odpadovom hospodárstve. Ocenenie získala obec Palárikovo. Zavedeným systémom, ktorý je maximálne komfortný pre pôvodcov odpadov, a príkladnými informačnými aktivitami dosiahla, že sa do separovaného zberu pravidelne zapája až 98% obyvateľov. To viedlo k tomu, že už od roku 2004 viac komunálneho odpadu odovzdáva na recykláciu ako na zneškodňovanie skládkovaním.

Ceny boli odovzdané minulý týždeň v Banskej Bystrici na konferencii „Možnosti ako znížiť náklady na odpadové hospodárstvo v obci“, konanej v rámci výstavy PRO EKO pred viac ako 100 účastníkmi. „Víťazné obce získali od Priateľov Zeme – SPZ bezplatné poradenstvo v odpadovom hospodárstve, ekovýchovné materiály pre verejnosť ale aj ručne vyrobený umelecký predmet od slovenských remeselníkov. Za najvýznamnejšiu časť ocenenia však považujeme získanú prestíž a publicitu, vďaka ktorým sa o úspechoch obcí môže dozvedieť celé Slovensko. Systémy odpadového hospodárstva víťazov sme zverejnili v príručke Priateľov Zeme – SPZ "Separovaný zber v mestách a obciach - príklady z praxe". Veríme, že toto je najlepší spôsob ako ukázať, že aj na Slovensku sa dajú dosiahnuť pozitívne výsledky v odpadovom hospodárstve“, vysvetlil Martin Valentovič.

Viac informácií

Martin Valentovič, predseda, Priatelia Zeme–SPZ, 0903 279 817, valentovic@priateliazeme.sk

Viac fotografií z odovzdávania cien

Fotografie z informačného stánku na výstavisku PRO EKO 2011 v Banskej Bystrici

PrílohaVeľkosť
Tlačová správa na stiahnutie61.5 KB