Projekt Growing with Compost

16.04.2007

Udržateľné hospodárenie s biologicky rozložiteľným odpadom (bioodpadom) nadobúda v celej Európe stále väčší význam. Európska smernica 1999/31/EC o skládkach odpadu stanovila všetkým členským štátom Európskej únie povinnosť postupne znižovať množstvo skládkovaného komunálneho bioodpadu. Jednotlivé ciele boli stanovené takto: znížiť množstvo bioodpadu na skládkach do roku 2010 o 25% oproti roku 1995, do roku 2013 o 50% a do roku 2020 o 65%.

Projekty podpory domáceho a komunitného kompostovanie sa javia ako účinné spôsoby, ktorými sa dajú vyššie popísané ciele dosiahnuť. Propagácia kompostovania a lokálneho zberu bioodpadu, ktorého cieľom je bioodpad spracovať čo najbližšie pri mieste jeho vzniku (princíp blízkosti), cestou, ktorú podporuje miestna komunita a sama z nej má aj prospech, plne korešponduje s princípmi trvalo udržateľného života.

Projekty tohto druhu sa obyčajne nezameriavajú iba na kompostovanie. Väčšinou sú kombinované s ďalšími sociálnymi a environmentálnymi aktivitami, ako napríklad:

 • rekvalifikačné kurzy pre nezamestnaných
 • chránené dielne pre osoby so zníženou pracovnou schopnosťou a obmedzenou schopnosťou učenia so zameraním na odpadové a záhradnícke aktivity
 • starostlivosť o miestnu verejnú zeleň
 • podpora základných schopností a osobnostný rozvoj
 • profesionálna výučba tém ako sú záhradníctvo a kompostovanie
 • Komunitné kompostovanie môže byť na mnohých miestach zavedené v rámci:
 • chráneného bývania
 • mestských fariem
 • komunitných záhrad a parkov
 • obchodov s potrebami pre záhradu
 • škôl
 • väzníc
 • chránených a terapeutických dielní
 • obchodov so zdravou výživou a biopotravinami
 • mnohých ďalších aktivít…

Projekt Growing with Compost

Growing with Compost je projekt založený šiestimi partnerskými organizáciami. Bude prebiehať po dobu dvoch rokov a jeho cieľom je podporiť rozvoj sociálne - ekonomických projektov v rámci celej Európy. Ponúkne výukové a metodické materiály organizáciám i jednotlivcom, ktorí majú záujem o rozvoj domáceho a komunitného kompostovania ako prostriedku práce s dospelými prostredníctvom vzdelávania v oblasti hospodárenia s bioodpadom a záhradníctva.

Ciele projektu

Základné ciele tohto projektu sú:

 • Vytvoriť výukové a vzdelávacie materiály so zámerom povzbudiť verejnosť k aktívnej účasti na procese trvalo udržateľného hospodárenia s bioodpadom pomocou kompostovania.
 • Podporovať školiteľov pre dospelých v iniciatívach smerujúcich k rozvoju kompostovania zo sociálne - ekonomického hľadiska, čo pomôže pri plnení lokálnych, národných a európskych cieľov v oblasti nakladania s bioodpadom.
 • Vybaviť školiteľov materiálmi, ktoré im pomôžu vytvoriť aktívne komunity a nové pracovné príležitosti pre sociálne slabších a dlhodobo nezamestnaných obyvateľov a tým oživiť mestské i dedinské regióny.
 • Podporovať spoluprácu medzi organizáciami propagujúcimi rozvoj chránených kompostární na európskej úrovni.

Nástroje – Jednou z ciest ako naplniť stanovené ciele projektu je vytvoriť dostatočné zázemie informačných zdrojov. Partneri projektu a ďalšie podobné organizácie budú mať možnosť využívať tieto zdroje k príprave výukových programov a seminárov. Tieto zdroje budú prístupné na internetovej stránke projektu.

Demonštračné miesta – V rámci projektu bude po celej Európe vybudovaná sieť demonštračných kompostovacích miest, kde bude možné vidieť najlepšie metódy a inovácie v nakladaní s bioodpadom. Miestne projekty môžu kombinovať ciele kompostovania so vzdelávaním dospelých v praktickom pracovnom prostredí. Tieto miesta budú slúžiť pri seminároch, školeniach a workshopoch ako „učebne“ pre praktickú výučbu. Zároveň budú k dispozícii pre záujemcov hľadajúcich inšpiráciu pre vytvorenie podobných projektov s možnosťou pozrieť si ich fungovanie „na živo“.

Dostupnosť materiálov

Internet – V rámci projektu bude vytvorená internetová stránka, na ktorej budú k dispozícii všetky materiály, informácie a informačné zdroje v jazykoch partnerských organizácií. Informačné materiály budú môcť využívať všetci záujemcovia o tento projekt kdekoľvek v Európe. Na internetovej stránke bude umiestnená interaktívna mapa demonštračných kompostární, súbory so všetkými textovými i obrazovými materiálmi s možnosťou stiahnutia a veľa ďalších užitočných zdrojov.

Tlačené materiály – Všetky textové materiály ako z internetovej stránky tak i zo seminárov budú dostupné v jednotlivých jazykoch na stránkach projektu v PDF súboroch s možnosťou stiahnutia.

Výukové semináre – Každý z partnerov projektu zorganizuje najmenej tri semináre, na ktorých budú otestované výukové materiály. Semináre sa budú pokiaľ možno konať priamo na demonštračných miestach, čo umožní kombinovať teoretickú a praktickú výučbu. Všetky informácie o konaní seminárov budú k dispozícii s dostatočným predstihom na internetových stránkach.

Propagačné akcie – V priebehu druhého roku projektu zorganizujú partneri projektu dve veľké propagačné konferencie. Jedna sa bude konať vo Veľkej Británii a druhá na Českej poľnohospodárskej univerzite v Prahe. Druhá z konferencií sa zameria hlavne na nové členské štáty Európskej únie a na strednú a východnú Európu.

Prostredníctvom iných organizácií – Propagácia projektu pomocou ďalších národných a európskych sietí zaistí, že sa informácie a materiály rozšíria medzi ich vlastných členov. Tí ich budú môcť využívať k propagácii domáceho a komunitného kompostovania a k rozvoju ďalších kompostovacích projektov v rámci svojej pôsobnosti.

Stránky projektu: www.growingwithcompost.org

Kľúčové slová: Biologický odpad | Kompostovanie
Cieľová skupina: obce / firmy | školy | verejnosť
Témy: odpady
Táto podstránka bola vytvorená: 1. February 2008 - 23:12, naposledy bola upravená: 4. January 2011 - 0:35.