Prieskum o tom, ako sa (ne)triedi v obciach SR

05.11.2018

Ako je už všeobecne známe, v roku 2020 musia všetky členské štáty EU (teda aj SR) recyklovať minimálne 50 % komunálneho odpadu. Zatiaľ sme v roku 2017 dosiahli hranicu 29 %, čo vzbudzuje pocit, že sa nám dosiahnuť tento ambiciózny cieľ nepodarí.
 

Prečo to tak je? Dôvodov je určite viac. My sme sa pozreli „na prsty“ na naše obce a mestá.
Priatelia Zeme – SPZ uskutočňujú prieskum nakladania s komunálnymi odpadmi na území miest a obcí SR s cieľom nájsť skryté rezervy v ich triedení a kompostovaní. V prvom kole sme sa zamerali na dosiahnuté výsledky v odpadovom hospodárstve obcí. Skontrolovali sme dohromady 2887 obcí a už prvé zistenia sú alarmujúce. Týkajú sa vykazovania množstiev vytriedených zložiek odpadov, ktorých zber je pre obce povinný. Ponúkame vám k tomu niekoľko čísel.

Ani jeden kilogram vytriedených odpadov pri jednotlivých zložkách odpadov nevykázalo:

Kategória „4-základné zložky“ (povinnosť od roku 2010)
- Papier = 200 obcí (to je 6,9 % z celkového počtu obcí)
- Sklo = 35 obcí (1,2 %)
- Plasty = 35 obcí (1,2 %)
- Kovy = 644 obcí (22,3 %)

Kategória „biologické odpady“ (povinnosť od roku 2013)
- Biologický odpad (žiaden) = 1 390 obcí (48,2 %)
- Kuchynský biologický odpad = 2 215 obcí (76,7 %)
- Biologický odpad zo záhrad = 2 111obcí (73,1 %)
- Jedlé oleje a tuky = 2 091 obcí (72,4 %)

Kategória „nebezpečné odpady“ (povinnosť od roku 2006)
- Nebezpečné odpady (žiadne) = 447 obcí (15,5 %)
- Elektroodpad = 467 obcí (16,2 %)
- Batérie a baterky = 2 349 obcí (81,4 %)
- Iný nebezpečný odpad = 2 171 obcí (75,2 %)

Kategória „ostatný povinný zber“
- Veľkoobjemový odpad = 946 obcí (32,8 %)
- Drobný stavebný odpad = 2170 obcí (75,2 %)
- Zmesový komunálny odpad = 5 obcí (0,2 %)

Prečo vám to píšeme? Možno to bude niekoho z kompetentných zaujímať. No, hlavne vás chceme vyzvať, aby ste sa pozreli vo vašej obci, ako sa nakladá s odpadmi. Blížia sa komunálne voľby a je dobrá príležitosť dosiahnuť prísľuby na zlepšenie stavu od našich miestnych politikov. A trvajme na tom, aby nezostalo iba pri sľuboch...

Prieskum o tom, ako sa (ne)triedi v obciach SR
Citácie:
MOŇOK, Branislav. Priatelia Zeme - SPZ. Prieskum o tom, ako sa (ne)triedi v obciach SR [online]. 2018-11-05 [cit. 2024-07-22]. URL: <http://www.priateliazeme.sk/spz/node/8812>.
Táto podstránka bola vytvorená: 5. November 2018 - 0:00, naposledy bola upravená: 3. December 2018 - 11:06.