Prezentácie z konferencie „Možnosti ako znížiť náklady na odpadové hospodárstvo v obci“, PRO EKO Banská Bystrica

Dňa 5.  mája 2011 sa v rámci podujatia PRO EKO konala v Banskej Bystrici konferencia „Možnosti ako znížiť náklady na odpadové hospodárstvo v obci“, ktorú zorganizovali Priatelia Zeme - SPZ.

Konferencie sa zúčastnilo 120 ľudí, prevažne zástupcov obcí a miest.
Program otvoril privítaním prítomných predseda Priateľov Zeme – SPZ Martin Valentovič. Po úvode začal prvý blok, v rámci ktorého zástupcovia Priateľov Zeme – SPZ predstavili prehľad rôznych spôsobov znižovania množstva komunálneho odpadu z hľadiska miestnej samosprávy (Branislav Moňok), ale aj “ekobazár“ ako praxou overený spôsob podpory opätovného používania (Jozef Gaál) a o možnosti šetriť náklady na odpadové hospodárstvo podporou domáceho kompostovania (opäť Branislav Moňok). Prvý blok bol ukončený slávnostným odovzdaním cien súťaže Priateľov Zeme – SPZ o najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve s názvom „3Z“ (Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj). Na treťom mieste sa umiestnila obec Palárikovo, na druhom mieste mesto Nová Dubnica a na prvom mesto Dubnica nad Váhom. Obec Palárikovo tiež získala Mimoriadnu cenu za kvalitnú dlhoročnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté v odpadovom hospodárstve.

V druhom bloku nasledovali tematické firemné prezentácie. Začal sa prezentáciou o ponuke kompostérov od Niny Ročiakovej zo spoločnosti JRK Waste Management s.r.o., nasledovala informácia o zbere jedlých olejov od Norberta Petráša zo spoločnosti INTA s.r.o., potom informácia o zbere textilu od Lenky Wienerovej z OZ Diakonie Broumov, a napokon moderné lisovacie kontajnery predstavil Vojtech Kákoš zo spoločnosti PÖTTINGER STROJE, s.r.o. . Blok ukončil Branislav Moňok, ktorý predstavil ponuku Priateľov Zeme – SPZ na spoluprácu s obcami.

Tretí blok sa venoval možnostiam získania financií na niektoré kategórie odpadu. Začal sa príspevkom Juraja Dlhopolčeka , zástupcu Recyklačného fondu, po ňom nasledoval Peter Valent, predstaviteľ kolektívneho systému Envidom zabezpečujúceho zber a recykláciu elektroodpadu. Blok uzavrel predstavením financovania separovaného zberu v obciach Roman Vandák z oprávnenej organizácie ENVI – PAK a.s..

Podľa vyjadrení, ktoré sme získali od účastníkov, väčšina z nich hodnotila konferenciu ako úspešnú a veľmi inšpiratívnu pre ďalšiu ich prácu pri vylepšovaní odpadového hospodárstva v obciach.

Táto podstránka bola vytvorená: 25. May 2011 - 10:28, naposledy bola upravená: 24. October 2011 - 22:36.