Ako postupovať pri objavení „čiernej skládky“

Odpoveď:

Príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie (https://www.minv.sk/?miestna_statna_sprava) pošlite písomný podnet na porušenie ustanovení zákona o odpadoch – nelegálne nakladanie s odpadmi. Zároveň podnet zašlite na vedomie obci. Podnet zašlite doporučeným listom alebo podajte cez podateľňu (kópiu si nechajte potvrdiť).

V podnete uveďte:

  • Dátum, kedy ste nelegálnu skládku objavili.
  • Detailný popis miesta, kde sa skládka nachádza (je dobré priložiť kópiu mapy s vyznačením miesta alebo náčrtok lokality, využiť môžete i napr. mapy na internete (http://mapy.google.sk) a skládku zaznačiť priamo na mape). Ak máte možnosť, tak nelegálnu skládku aj odfotografujte a fotografiu zašlite v prílohe podnetu. Ak sa tam nachádzajú nejaké obálky, faktúry, bločky, podľa ktorých by sa dal identifikovať pôvodca, odfoťte ich tiež a priložte k podnetu.
  • Jej veľkosť (napr. 2 x 3 metre, alebo 3 m3) a druh odpadu (komunálny odpad, nebezpečný odpad, napr. batérie z automobilov, obrazovky z počítačov, obaly z pesticídov, lieky a pod.).

Ak chcete byť o výsledku šetrenia informovaní, požiadajte o to v podnete. V takom prípade uveďte aj vaše meno a adresu. Ak nechcete, aby bolo vaše meno pri šetrení podnetu zverejnené, uveďte to tiež v podnete. Aj keď na okresný úrad podáte podnet anonymne, je povinný sa ním tiež zaoberať.
   
Obec je povinná po prijatí oznámenia vo veci prenesenej kompetencie (zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov) ako príslušný správny orgán v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z.. o odpadoch a v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, začať správne konanie v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a urobiť v spolupráci s okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie, všetky opatrenia pre nápravu skutkového stavu – to znamená odstrániť skládku.

V prípade, že tieto orgány vo veci nekonajú, alebo nie ste spokojný s tým ako vyriešili váš podnet, pošlite svoje zistenia na:

  • Slovenskú inšpekciu životného prostredia – Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva
  • miestne príslušné oddelenie Policajného zboru
  • vedomie na Prezídium policajného zboru (Prezídium Policajného zboru, Úrad kriminálnej polície, Odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality, Račianska 45, 812 72 Bratislava).
CsatolmányMéret
vzorový podnet pre ohlásenie čiernej skládky42.5 KB