3. ročník konferencie "BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ ODPADY"

Možnosť prihlasovať sa predĺžila do piatku 10.11.2017!

Prihlasovací formulár

Podrobný program konferencie

Pozvánka s podrobným programom

Priatelia Zeme – SPZ Vás pozývajú na 3. ročník odbornej konferencie  BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ ODPADY v dňoch 15. a 16. novembra 2017 v Agroinštitúte Nitra.

Podrobný program

Začiatok: 15.11.2017

Koniec: 16.11.2017

Miesto konania:

Agroinštitút, Akademická 4, Nitra
 

 

  

Cieľom konferencie je zoznámiť účastníkov s prvými praktickými skúsenosťami pri aplikácii nových povinností a pravidiel pri nakladaní s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi do praxe.
Konferencia je určená hlavne pre mestá a obce, ale aj pre ich zberové spoločnosti a prevádzkovateľov kompostární. Odborné prednášky budú dopĺňané o diskusie s odborníkmi, zdieľanie príkladov z praxe 
a predstavenie fungujúcich technológií a techniky používanej pri kompostovaní.  

  

PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCIE, 15. november

8:00 Registrácia účastníkov
9:00 – 9:15 Privítanie účastníkov
 
BLOK I. – Úvod do problematiky nakladania s BRKO
 • 9:15 – 9:55 Koncepcia smerovania k nulovému odpadu. Branislav Moňok (Priatelia Zeme – SPZ)
 • 9:55 – 10:35 Legislatívna úprava problematiky biologicky rozložiteľných odpadov. Miroslava Masničáková (MŽP SR)
 • 10:35 – 10:45 Diskusia
 • 10:45 – 11:00 Prestávka na kávu
BLOK II. – Predchádzanie vzniku BRKO z domácností
 • 11:00 – 11:20 Možnosti predchádzania vzniku biologických odpadov v domácnostiach. Štefan Jančo (Priatelia Zeme – SPZ)
 • 11:20 – 11:40 Domáce kompostovanie v obci Dlhé nad Cirochou. Ing. Ján Kníž (Dlhé nad Cirochou)/Alexander Starinský (JRK Slovensko)
 • 11:40 – 12:00 Komunitné kompostovanie v Bratislave. Branislav Moňok (Priatelia Zeme – SPZ)
 • 12:00 – 12:10 Diskusia
 • 12:10 – 12:40 Vyhlásenie víťazov súťaže 3Z. Lenka Beznáková/Štefan Jančo (Priatelia Zeme – SPZ) 
 • 12:40 – 13:40 Obed
BLOK III. – Zber BRKO z domácností
 • 13:40 – 14:10 Úvod do problematiky zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Miroslava Masničáková (MŽP SR)
 • 14:10 – 14:30 Vybavenie na zber biologických odpadov z domácností. Marián Kobolka (JRK Slovensko)
 • 14:30 – 14:50 Cappanori – európsky líder v smerovaní k nulovému odpadu. Branislav Moňok (Priatelia Zeme – SPZ)
 • 14:50 – 15:00 Diskusia
 • 15:00 – 15:20 Prestávka na kávu
BLOK IV. – Technologický trh – predstavenie a ponuka
 • 15:20 – 15:30 Priatelia Zeme – SPZ. Štefan Jančo 
 • 15:30 – 15:40 JRK Slovensko. Marián Kobolka
 • 15:40 – 15:50 ŠUPA. Marián Šupa
 • 15:50 – 16:00 Diskusia
BLOK V. – Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
 • 16:00 – 16:55 Kompostárne – plánovanie - návrh správneho riešenia kompostárne, technologické vybavenie, nákladová efektívnosť a prevádzka kompostárne. Bernhard Gamerith (COMPOST SYSTEMS, Rakúsko)
 • 16:55 – 17:50 Bioplynová stanica. Egil Andersen (ANTEC BIOGAS AS, Nórsko)
 • 17:50 – 18:00 Diskusia
 • 18:00... Večera a spoločné posedenie pri hudbe (v prípade záujmu odborné poradenstvo)

PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCIE, 16. november

8:00 – 9:00 Raňajky
 
BLOK V. – Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – pokračovanie 
 • 9:00 – 9:20 Zriaďovanie a prevádzka malých kompostárni. Branislav Moňok (Priatelia Zeme – SPZ)
Blok VI. – Motivácia obyvateľov
 • 9:20 – 9:50 Možnosti samospráv pri motivácii verejnosti pri nakladaní s odpadmi. Branislav Moňok (Priatelia Zeme – SPZ)
 • 9:50 – 10:10 Inteligentný elektronický systém evidencie odpadov a motivácie obyvateľov. Katarína Bednáriková (INCIEN)/Marián Kobolka (JRK Slovensko)
 • 10:10 – 10:30 Participácia verejnosti pri tvorbe stratégie nakladania s KO v Partizánskom. Lenka Beznáková (Priatelia Zeme – SPZ)
 • 10:30 – 10:40 Diskusia
 • 10:40 – 11:00 Prestávka na kávu
BLOK VII. – Zhrnutie a diskusia
 • 11:00 – 11:40 Riešenie biologických odpadov v modelovej obci. Priatelia Zeme – SPZ/JRK Slovensko
 • 11:40 – 12:30 Diskusné fórum
 • 12:30 – 12:40 Losovanie výhercu elektrického kompostéra. JRK Slovensko
 • 12:40 – 13:00 Ukončenie konferencie
 • 13:00 Obed

Sprievodné aktivity

 • Technologický trh.
 • Diskusné fórum.
 • Odborné poradenstvo pre obce.                                                                                    

Záver konferencie: štvrtok 16. novembra 2017 o 14:00 hod.

  

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Prihlásiť sa môžete najneskôr do piatku 10. novembra 2017 prostredníctvom formuláru na spodku tejto stránky, prípadne zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky na e-mail konferencia@priateliazeme.sk

Účastnícky poplatok: 129,- € vrátane DPH

Účastnícky poplatok pre samosprávu: 49,- € vrátane DPH

Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na organizačné a technické zabezpečenie konferencie, stravu, ubytovanie a občerstvenie počas trvania konferencie a informačné materiály. Poplatok prosíme uhradiť do 8. novembra 2017 na účet: 4350233806/3100 (IBAN – SK52 3100 0000 0043 5023 3806; SWIFT – LUBASKBX). Na bankový príkaz k úhrade (príp. vklad) prosíme uviesť do poznámky meno organizácie alebo účastníka; ako variabilný symbol uveďte Vaše IČO. Vyúčtovaciu faktúru dostanete pri registrácii. Priatelia Zeme - SPZ majú IČO: 355 29 261, DIČ: 2021396069.

Storno poplatky

Pri odhlásení do 10.11.2017 ...................................  30 % z účastníckeho poplatku
Pri odhlásení po 10.11.2017 ...................................100 % z účastníckeho poplatku

V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Ďakujeme za pochopenie!   

Ubytovanie

Ubytovanie je v cene účastníckeho poplatku a zabezpečuje ho organizátor (zo stredy 15. novembra 2017 
na štvrtok 16. novembra 2017).

Ďalšie pokyny

Kapacita zariadenia, kde sa konferencia koná, je obmedzená. Preto si organizátor vyhradzuje právo odmietnuť prihlášku v prípade naplnenia jeho kapacity.
Bližšie informácie k miestu konania konferencie:
 
Agroinštitút Nitra sa nachádza na ulici Akademická č. 4 v Nitre. GPS súradnice hotela sú E 18° 5' 59.3134403" N 48° 18' 21.4661281". Tel. číslo: +421 37 7910 111. Viac informácií nájdete na webe: www.agroinstitut.sk.

Mapa

Partneri konferencie

Generálny partner
 


Partner

Konferenciu podporil

 

Viac informácií:

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte mailom na adrese konferencia@priateliazeme.sk alebo telefonicky na čísle 0903 772 323. 

Tešíme sa na Vašu účasť.