Už žiadne výnimky pre nebezpečné skládky

BRATISLAVA, 21.09.2007

Priatelia Zeme – SPZ a Greenpeace vyzývajú Slovenskú inšpekciu životného prostredia, aby zatvorila tie skládky odpadu, ktoré nevyhovujú bezpečnostným štandardom podľa zákona o IPKZ. Ide približne o 50 skládok komunálneho odpadu, ktoré využívajú tzv. dočasné povolenia. Na Slovensku máme 121 skládok komunálneho odpadu. Niektoré z nich na základe žiadosti dostali od štátu pred rokmi výnimky z legislatívnych požiadaviek Európskej únie na bezpečnosť skládok, a do 31. októbra 2007 majú neuspokojivý stav napraviť. Množstvo skládok však technickým normám stále nevyhovuje, napriek tomu žiadajú o predĺženie povolenia.

„Nie sú dostatočne zabezpečené a tak môže dôjsť k úniku toxických látok do okolia, v krajnom prípade k ohrozeniu zdravia ľudí,“ hovorí predseda Priateľov Zeme – SPZ Ladislav Hegyi.

„Skládky odpadu sú na Slovensku večný problém. Odhadom máme okolo 300 nelegálnych skládok a ďalších približne 50 skládok, ktoré nespĺňajú bezpečnostné kritériá. Mali 4 roky na technologické úpravy, ktoré by spĺňali normy EÚ. Realita je však taká, že stav sa nezmenil aj vďaka nedostatku kontrol, ktoré inšpekcia životného prostredia vykonala a ktoré by potvrdzovali vyhovujúci stav,“ povedala Kateřina Věntusová, koordinátorka toxickej kampane Greenpeace.

Inšpekcia ŽP vydala povolenia aj tým skládkam, ktoré o ne žiadali po 31.decembri 2005, teda po termíne, ktorý určuje zákon 245/2003 Z.z.. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Týka sa to napríklad skládok v Detve, Banskej Štiavnici, alebo Ružomberku.

Výnimky pre tých, ktorí si zákonné povinnosti neplnia, poškodzujú slušnejších prevádzkovateľov rešpektujúcich environmentálnu legislatívu. Vytvára sa tak nebezpečný precedens, že „na Slovensku sa dodržiavať zákony o ochrane životného prostredia neoplatí.“.
Viac informáciíMgr. Kateřina Věntusová, koordinátorka toxickej kampane Greenpeace, mobil: 0905 921 918

Milan Šebo, mediálny koordinátor Priateľov Zeme, mobil: 0915 769 124

Kľúčové slová: Skládky