Stanovy občianskeho združenia Priatelia Zeme - SPZ

Preambula

Občianske  združenie Priatelia Zeme – SPZ chápe život na Zemi ako nedeliteľný celok a preto podporuje aktivity na ochranu životného prostredia, ľudských práv, zdravý a etický životný štýl.

čl. 1
NÁZOV, PÔSOBNOSŤ A SÍDLO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

1.1 Názov občianskeho združenia: Priatelia Zeme - SPZ (ďalej len Združenie)

1.2 Priatelia Zeme – SPZ je nezisková, nepolitická, nenáboženská mimovládna organizácia.

1.3 Združenie pôsobí na území Slovenskej republiky. Môže vyvíjať svoju činnosť aj v inej krajine v súlade s jej právnymi predpismi.

1.4 Sídlo Združenia: Alžbetina 53, Košice, 040 01

1.5 Poštová komunikačná adresa : P.O. Box H- 39, Košice, 040 01

1.6  Združenie je zriadené na dobu neurčitú.

čl. 2
POSLANIE A CIELE

2.1. Základným poslaním Združenia je ochrana životného prostredia, prírody a krajiny, ochrana zdravia ľudí a súvisiaca sociálna a kultúrna činnosť, združovanie a organizovanie ľudí sympatizujúcich s jej cieľmi a poslaním, vykonávanie a koordinácia činností za týmto účelom. Združenie sa usiluje o prehlbovanie úcty ku všetkému životu. Aktívne a vždy nenásilne, plne rešpektujúc právne predpisy a legislatívu Slovenskej republiky, chráni záujmy zdravého životného prostredia a rozmanitosti životných foriem.

2.2. V záujme napĺňania poslania Združenia sa ciele Združenia zameriavajú na vykonávanie týchto činností :

a) Osveta, praktická realizácia aktivít prospievajúcich ochrane životného a sociálneho prostredia ľudí, iniciácia a podporovanie zmien v spôsobe života ľudí a spoločnosti smerom k trvalej udržateľnosti a etike, verejné akcie, happeningy, kultúrne akcie, v prípade potreby protestné akcie.
b) Vypracovávanie, podporovanie, propagovanie a presadzovanie environmentálne šetrných a zdravých alternatív namiesto trvalo neudržateľných a neetických činností, zámerov a vypracovávanie návrhov zmien právnych predpisov a legislatívnych zmien a ich presadzovanie a vypracovávanie analýz a štúdií za účelom napĺňania poslania Združenia.
c) Spolupráca a pomoc obciam a mestám pri realizácii trvalo udržateľných, sociálnych, zdravotných a kultúrnych projektov, aktivít, zámerov a konzultačná a publikačná činnosť zameraná na prevenciu pred znečisťovaním životného prostredia a  ochranu zdravia ľudí..

čl. 3
ORGÁNY

Orgánmi Združenia sú:
a)  Zhromaždenie členov
b)  Správna rada
c) Predseda Združenia
d) Podpredseda Združenia
Štatutárnymi zástupcami združenia sú Predseda Združenia a Podpredseda Združenia. Ich vzájomný vzťah je upravený v čl. 6 a 7 stanov Združenia.

čl. 4
ZHROMAŽDENIE ČLENOV

4.1  Zhromaždenie členov je najvyšším orgánom Združenia a je tvorené členmi združenia. V prípade skupinového členstva obcí ich na Zhromaždení členov reprezentujú ich štatutárni zástupcovia.

4.2 Zhromaždenie členov najmä:
a) schvaľuje stanovy Združenia
b) schvaľuje odporúčania Zhromaždenia členov na základe návrhov riadnych členov  pre základné smerovanie Združenia
c) prerokúva činnosť Združenia  za posledné obdobie
d) volí a odvoláva členov Správnej rady
e) schvaľuje nových riadnych a čestných členov
f) rozhoduje o ukončení činnosti a spôsobe zániku  Združenia v prípade nenapĺňania poslania a cieľov Združenia podľa čl. 2 stanov Združenia a v prípadoch, stanovených príslušnými právnymi predpismi.

4.3  Zasadnutie Zhromaždenia členov zvoláva predseda Správnej rady a podľa potreby, ale minimálne raz ročne písomnou alebo elektronickou pozvánkou, ktorú zašle každému členovi, ktorého platné kontaktné údaje sú k dispozícii; alebo na základe písomnej požiadavky Správnej rady v prípade zistenia závažných nedostatkov pri činnosti Združenia, alebo na základe písomného podnetu 10 riadnych členov Združenia do 30 dní od doručenia ich písomnej žiadosti.

4.4  Zhromaždenie členov je uznášaniaschopné, ak je prítomných najmenej 60% riadnych členov, minimálne však 10 riadnych členov. Zhromaždenie členov rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných riadnych členov. Ak sa napriek riadnemu oznámeniu a doručeniu nedostaví na Zhromaždenie členov najmenej 60% riadnych členov , minimálne však 10 riadnych členov, Zhromaždenie členov sa odkladá.
V takom prípade štatutárny zástupca o tom upovedomí členov a zároveň členom oznámi dátum nového Zhromaždenia členov. Toto sa musí konať najneskôr do 30 dní od termínu pôvodne zvolaného Zhromaždenia členov. Takéto Zhromaždenie členov je uznášaniaschopné aj v prípade, že sa ho zúčastní najmenej 50% riadnych členov, najmenej však 10 riadnych členov.

4.5   Každý riadny člen Združenia má pri hlasovaní 1 hlas. Právo hlasovať majú iba riadni členovia prítomní na Zhromaždení členov.

čl. 5
SPRÁVNA RADA

5.1  Správna rada je orgán, ktorý vykonáva koncepčnú, rozhodovaciu a kontrolnú činnosť podľa bodu 5.7  tohto článku v súlade s uzneseniami Zhromaždenia členov, ktorému sa za svoju činnosť zodpovedá.

5.2  Správna rada má minimálne 5 členov. Člen správnej rady vykonáva funkciu tri roky od svojho zvolenia. Členstvo v správnej rade nie je obmedzené počtom funkčných období. V Správnej rade nemôže byť žiadny zo zamestnancov Združenia, alebo osoba súčasne poberajúca finančnú odmenu od Združenia v ročnom súhrne prekračujúcom sumu minimálnej mesačnej mzdy v príslušnom kalendárnom roku.

5.3  Predseda Správnej rady vedie zasadnutia Správnej rady, ktoré zvoláva na základe  písomnej požiadavky nadpolovičnej väčšiny jej členov alebo podľa vlastného uváženia, minimálne však raz ročne. V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje ním poverený člen  Správnej rady.

5.4 Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

5.5  V prípade odstúpenia niektorého z členov Správnej rady v období medzi zasadnutiami   Zhromaždenia členov, nominujú nového člena Správnej rady riadne zvolení členovia Správnej rady. O kooptácii nového člena Správnej rady do ďalšieho zasadnutia a schválenia Zhromaždením členov musí rozhodnúť väčšina zvolených členov Správnej rady.

5.6  Predsedu Správnej rady volí Správna rada z členov Správnej rady.

5.7  Správna rada
a) s prihliadnutím na odporúčania  Zhromaždenia členov a po zohľadnení stanoviska Predsedu Združenia o základnom zameraní rozhoduje o základných programoch Združenia
b) kontroluje napĺňanie základných programov a hospodárenie Združenia
c) má právo sa podieľať na príprave programu rokovania Zhromaždenia členov
d) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia
e) má právo predkladať na rokovanie Zhromaždenia členov podnety o  možnostiach finančných zdrojov zabezpečenia činnosti Združenia na príslušný rok
f) navrhuje čestných členov Združenia a rozhoduje o odvolaní sa riadnych členov a členov podporovateľov proti zrušeniu členstva
g) volí a odvoláva Predsedu Združenia na základe zhodnotenia jeho prínosu pre napĺňanie cieľov a poslania  Združenia  (kandidáti sú povinní predstaviť svoju víziu pôsobenia a konkrétnych cieľov, ktoré chcú naplniť)
h) volí a odvoláva Podpredsedu Združenia na základe zhodnotenia jeho prínosu pre napĺňanie cieľov a poslania Združenia  (kandidáti sú povinní predstaviť svoju víziu pôsobenia a konkrétnych cieľov, ktoré chcú v spolupráci s Predsedom Združenia naplniť).

5.8  Výkon funkcie a členstvo v Správnej rade je bez nároku na odmenu.

čl. 6
PREDSEDA ZDRUŽENIA

6.1  Predseda Združenia je štatutárnym a výkonným orgánom Združenia. Riadi chod Združenia, zabezpečuje plnenie poslania a cieľov Združenia. Zabezpečuje organizovanie administratívnej a odbornej prípravy písomných dokumentov, prerokúvaných a schvaľovaných Správnou radou, resp. Zhromaždením členov a ďalších písomností, potrebných pre činnosť Združenia, má samostatné podpisové právo a podpisuje akty Združenia, ak to nie je v rozpore s inými ustanoveniami týchto stanov.
Predseda Združenia najmä :
a) konkretizuje a zabezpečuje plnenie programov a cieľov a efektívne napĺňanie poslania Združenia, zodpovedá sa Správnej rade
b) spoluzodpovedá za hospodárenie Združenia, do výšky hodnoty kontraktu 10 000 (desaťtisíc) Euro môže konať samostatne, ale s písomným súhlasom Podpredsedu Združenia, nad túto hodnotu musia konať štatutári spolu
c) predkladá Správnej rade spolu s vlastnými návrhmi stanovisko k odporúčaniam Zhromaždenia členov k základnému zameraniu Združenia
d) podieľa sa na riadení a kontrole práce zamestnancov
e) predkladá správu o činnosti a hospodárení Združenia minimálne raz za rok Zhromaždeniu členov
f) navrhuje riadnych a čestných členov, a to buď z vlastného podnetu, alebo na návrh minimálne dvoch riadnych členov, podaný minimálne 10 dní pred Zhromaždením členov. Predseda nemôže takýto návrh odmietnuť postúpiť Zhromaždeniu členov, môže iba skontrolovať jeho oprávnenosť v zmysle článku 8.5.

6.2  Funkcia Predsedu Združenia je nezlučiteľná s členstvom v Správnej rade. Za svoju činnosť Predseda zodpovedá Správnej rade. Kandidát na funkciu Predsedu Združenia musí byť riadnym členom Združenia.

6.3  Na zabezpečenie realizácie aktivít pre napĺňanie cieľov a poslania Združenia Predseda Združenia môže spolu s Podpredsedom Združenia prijímať a prepúšťať zamestnancov.

6.4   V prípade odvolania alebo abdikácie Predsedu Združenia Správna rada zvolí nového Predsedu Združenia najneskôr do 30 dní od jeho odvolania. Do obsadenia funkcie Predsedu Združenia vykonáva jeho právomoci Podpredseda Združenia.

čl. 7
PODPREDSEDA ZDRUŽENIA

7.1   Podpredseda Združenia je štatutárnym a výkonným orgánom Združenia. Pomáha Predsedovi Združenia pri chode  Združenia, pri zabezpečovaní plnenia základného zamerania a základných programov Združenia. Spolupodieľa sa na organizovaní administratívnej a odbornej prípravy písomných dokumentov, prerokúvaných a schvaľovaných Správnou radou, resp. Zhromaždením členov a ďalších písomností, potrebných pre činnosť Združenia, má samostatné podpisové právo a podpisuje akty Združenia, ak to nie je v rozpore s inými ustanoveniami týchto stanov.
Podpredseda Združenia najmä :
a) spoluzodpovedá za plnenie programov a cieľov a efektívne napĺňanie poslania Združenia Správnej rade a Predsedovi Združenia
b) spoluzodpovedá za hospodárenie Združenia, do výšky hodnoty kontraktu 10 000 (desaťtisíc) Euro môže konať samostatne, ale s písomným súhlasom predsedu, nad túto hodnotu musia konať štatutári spolu
c) spolupodieľa sa na riadení a kontrole práce zamestnancov.

7.2 Funkcia Podpredsedu Združenia je nezlučiteľná s členstvom v Správnej rade. Kandidát na funkciu Podpredsedu Združenia musí byť riadnym členom Združenia.

7.3 V prípade odvolania alebo abdikácie Podpredsedu Združenia je povinná Správna rada zvoliť následne nového Podpredsedu Združenia  najneskôr do 30 dní od jeho odvolania. Do obsadenia funkcie Podpredsedu Združenia vykonáva jeho právomoci Predseda Združenia.

čl. 8
ČLENSTVO

8.1  Členstvo v  Združení  má formu individuálnu, skupinovú a čestnú. Individuálny a skupinový člen môže byť buď člen podporovateľ, alebo riadny člen. Čestný člen je vždy riadnym členom.

8.2  Individuálnym členom podporovateľom sa môže stať osoba staršia ako 15 rokov, ktorá o to prejaví záujem, súhlasí s poslaním a cieľmi Združenia a zaplatí členský príspevok.

8.3   Skupinovým členom podporovateľom sa môžu stať rodiny, skupiny občanov a obce, ktoré prejavia záujem o členstvo, súhlasia s poslaním a cieľmi Združenia a zaplatia pre ne určený členský príspevok.

8.4   Čestným členom sa môže stať osoba za mimoriadny prínos pre Združenie. Čestný člen nemá povinnosť platiť členský príspevok.

8.5  Individuálnym alebo skupinovým riadnym členom sa môže stať člen podporovateľ, ktorý je na návrh Predsedu Združenia na Zhromaždení členov schválený ostatnými riadnymi členmi, a ktorý súhlasí s tým, aby bol za riadneho člena zvolený. Pred jeho schválením musel byť členom podporovateľom aspoň dva roky, v odôvodnených prípadoch môže byť za riadneho člena schválený aj pred uplynutím tejto doby.

8.6  Prví riadni členovia a Správna rada budú schválení na Zhromaždení členov prítomnými členmi Združenia.

čl. 9
ZÁKLADNÉ POVINNOSTI A PRÁVA ČLENOV

9.1  Práva riadnych členov 
a) voliť a byť volení do Správnej rady
b) podať odvolanie proti vylúčeniu z členstva Združenia na Správnu radu
c) podieľať sa na rozhodovaní hlasovaním
d) podávať návrhy orgánom Združenia a byť informovaní ako bolo s návrhmi  naložené
e) dostávať informačné materiály a spravodaj Združenia, byť informovaní o  všetkých záležitostiach a akciách a zúčastňovať sa ich.

9.2 Povinnosti riadnych členov :
a) dodržiavať stanovy Združenia a rešpektovať uznesenia jej orgánov
b) dbať na dobré meno Združenia
c) zodpovedne vykonávať funkcie, ak sú do nich zvolení
d) platiť členské príspevky v stanovenej výške a termíne
e) na Zhromaždení členov  hlasovať v záujme čo najúčinnejšieho napĺňania poslania a cieľov Združenia.

9.3   Všetci čestní členovia majú rovnaké práva a povinnosti ako riadni členovia, okrem povinnosti platenia členských príspevkov.

9.4   Práva členov podporovateľov:
a) zúčastniť sa na Zhromaždení členov
b) podať odvolanie proti vylúčeniu z členstva Združenia na Správnu radu
c) dostávať informačné materiály a spravodaj Združenia, byť informovaní o všetkých záležitostiach a akciách a zúčastňovať sa ich

9.5 Povinnosti členov podporovateľov
a) dodržiavať stanovy Združenia  a rešpektovať uznesenia jej orgánov
b) dbať na dobré meno Združenia
c) platiť členské príspevky v stanovenej výške a termíne

9.6  Ostatné práva a povinnosti vrátane výšky a formy členského príspevku určia spoločne Predseda Združenia a Podpredseda Združenia.

čl. 10
ZÁNIK ČLENSTVA

10.1  Individuálne a skupinové členstvo zaniká :
a) vystúpením, na základe písomného oznámenia Správnej rade
b) vylúčením riadneho člena v prípade hrubého porušenia Stanov Združenia, alebo poškodenia dobrého mena Združenia a to na základe dohody Predsedu a nadpolovičnej väčšiny riadnych členov Združenia (postačuje aj elektronické vyjadrenie).
c) na základe neplatenia členských príspevkov v predmetnom termíne, s výnimkou čestného člena, ktorý je oslobodený od platenia príspevkov
d) zánikom Združenia
e) zánikom skupiny, ktorá sa stala skupinovým členom
f) úmrtím
g)  pozbavením spôsobilosti na právne úkony

10.2  Správna rada je však oprávnená vylúčenie zrušiť so spätnou platnosťou. Pri vystúpení alebo vylúčení člena nemá člen nárok na vrátenie už zaplateného členského príspevku.

10.3 Riadny člen má tiež právo nezrušiť svoje členstvo úplne, ale stať sa členom podporovateľom, ak o to písomne požiada Správnu radu.

čl. 11
ZÁKLADNÉ ZÁSADY HOSPODÁRENIA ZDRUŽENIA

11.1  Hospodárenie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

11.2  Majetok Združenia tvoria:
a) členské príspevky
b) vlastný majetok a jeho výnosy
c) dotácie, subvencie, dary, verejné zbierky, príjmy z grantov
d) príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti, vrátane podnikateľskej činnosti
e) výťažky z benefičných akcií
f) pôžičky a úvery
g) iné príjmy

11.3   V prípade pochybností o etickosti darcu finančných prostriedkov alebo iného majetku, rozhoduje o prijatí daru od tohto darcu Správna rada.