Rok 2005 očami Priateľov Zeme-SPZ

Košice, 20.12.2005

Priateľom Zeme sa v roku 2005 podarilo poukázať na niekoľko problémov a dosiahnuť zmeny k lepšiemu. V marci 2005 upozornili Priatelia Zeme-SPZ, že vzorky slepačích vajec z okolia košickej spaľovne obsahujú štyrikrát viac jedovatých dioxínov, ako povoľujú limity EÚ. Upriamili tak pozornosť na problém znečistenia prostredia odolnými jedovatými látkami, tzv. POPs . Výsledky boli spolu so zisteniami z ďalších krajín zverejnené krátko pred prvou konferenciou krajín, ktoré pristúpili k Štokholmského dohovoru o POPs. Mimovládne organizácie sa tak usilovali vytvoriť tlak na schválenie účinnejšej implementácie dohovoru o ochrane pred jedovatými látkami.

V júni sa na Priateľov Zeme-SPZ obrátili poslanci miestneho zastupiteľstva v Tornali so žiadosťou o zaslanie informácií o environmentálnych dopadoch spaľovne nebezpečných odpadov, ktorú chce vybudovať Banskobystrický kraj. Poslanci potom výstavbu spaľovne v Tornali odmietli. Návrh spaľovne už predtým nepochodil v Nemeckej a neskôr Hliníku nad Hronom.

Organizácia v lete vypracovala aj environmentálny posudok projektu spaľovne nebezpečných odpadov v Šali. Upozornila, že je neprípustné, aby bola spaľovňa, ktorá bude likvidovať najmä nebezpečný odpad zo súkromných podnikov, financovaná z fondov EÚ - teda verejných prostriedkov. Proti výstavbe sa postavili obyvatelia aj samospráva.

V spolupráci s Katedrou environmentálneho inžinierstva Technickej univerzity vo Zvolene vydali Priatelia Zeme v septembri Analýzu voľne pohodených odpadov v prostredí SR. Jej záver je alarmujúci. Nápojové obaly podieľajú na objeme nezákonne odhodených odpadov podieľajú až 38 percentami a tvoria až 35,9 percenta ich hmotnosti. V Nemecku sa zistenie, že každý piaty nelegálne zahodený odpad bol nápojový obal, stalo jedným z hlavných argumentov za zavedenie zálohovania nápojových obalov. Na Slovensku vláda so zavedením zálohovania stále váha.

V snahe pomôcť samosprávam zlepšiť nakladanie s odpadmi zorganizovali Priatelia Zeme-SPZ v uplynulom roku semináre, ktorých sa zúčastnili stovky zástupcov samospráv, vydali multimediálne CD s komplexnými informáciami o znižovaní vzniku odpadu a triedenom zbere, ktoré rozdistribuovali všetkým obciam na Slovensku. Vďaka tejto práci sa mestám a obciam podarilo zvýšiť mieru triedenia, recyklácie a kompostovania.

Slovenskí Priatelia Zeme sú súčasťou medzinárodnej federácie. Jej poslaním je ochrana životného prostredia, presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja a podpora sociálnej spravodlivosti.