Protikorupčné opatrenia sa v eurofondoch nedodržiavajú

Bratislava, 07.10.2008

Priatelia Zeme-CEPA vydali správu, ktorá dokladá, ako ministerstvá a ďalšie štátne organizácie dodržiavajú vládou schválené protikorupčné opatrenia v oblasti fondov Európskej únie. V roku 2004 schválila vláda opatrenia na ochranu pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR. Sú záväzné pre ministerstvá a ďalšie organizácie zodpovedné za riadenie a spravovanie európskych fondov na Slovensku. Z prieskumu, ktorý uskutočnili Priatelia Zeme-CEPA v auguste a septembri tohto roku, vyplýva, že napriek čiastkovým zlepšeniam, hlavne pri sprístupňovaní informácií pre žiadateľov, majú štátne úrady problémy s dodržiavaním schválených opatrení. „Najrizikovejšie je hodnotenie a výber jednotlivých projektov, pretože nie je vyhodnocovaná kvalita práce hodnotiteľov. Možnosti postihu hodnotiteľov a členov výberových komisií v prípade porušenia ich povinností sú veľmi obmedzené. Existuje tu riziko zneužitia funkcie predovšetkým zo strany členov výberových komisií, ako aj ministrov, v prípade, že minister má právo meniť závery zo zasadnutia výberovej komisie,“ hovorí Roman Havlíček, programový koordinátor Priateľov Zeme-CEPA pre európske fondy. V monitorovacích výboroch, ktoré dohliadajú nad realizáciou jednotlivých programov majú zástupcovia štátnych inštitúcií nadpolovičnú väčšinu a členovia monitorovacích výborov nemajú zaručené práva na dostatočný prístup k informáciám súvisiacimi s projektmi. Preto je práca monitorovacích výborov veľmi často iba formálna. Oproti predchádzajúcemu obdobiu (2004 – 2006) sa zhoršilo zverejňovanie informácií o schválených projektoch. V súčasnosti sa zverejňujú iba tri základné informácie: názov organizácie, názov projektu a pridelená suma financií. Stále hrozí konflikt záujmov pri rozhodovaní o využívaní fondov EÚ, pretože dodržiavanie pravidla, ktoré konflikt záujmov zakazuje, sa dá len veľmi ťažko kontrolovať. Na programy cezhraničnej spolupráce, Program rozvoja vidieka a Operačný program Rybné hospodárstvo sa dodržiavanie opatrení vôbec nevzťahuje. Dôsledkom toho je netransparentnosť rozhodovania a v programoch cezhraničnej spolupráce aj nekoordinované a nedostatočné zverejňovanie informácií pre žiadateľov. "Oproti obdobiu rokov 2004 – 2006 sa dodržiavanie opatrení na ochranu pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov zlepšilo iba pri zverejňovaní informácií pre žiadateľov," hovorí Roman Havlíček, programový koordinátor Priateľov Zeme-CEPA pre európske fondy a pokračuje: "Z našich zistení vyplýva, že spravovanie štrukturálnych fondov je netransparentné a riziko zneužívania je veľmi vysoké, predovšetkým preto, že súčasné pravidlá nie sú účinné ani vynútiteľné. Ak chceme, aby rozhodovanie o 11 miliardách eur pre Slovensko z fondov EÚ bolo verejne kontrolovateľné, je potrebné preniesť protikorupčné opatrenia z uznesení vlády do zákona. Návrh zákona o pomoci a podpore z fondov Európskeho spoločenstva, o ktorom budú o týždeň rokovať výbory Národnej rady, je na to dobrou príležitosťou." Správa, ktorú Priatelia Zeme-CEPA dnes zaslali zodpovedným štátnym inštitúciám je dostupná na http://www.priateliazeme.sk/cepa/pdf/sprava_2008.pdf Viac informáciíRoman Havlíček, koordinátor projektu Fondy EÚ, Priatelia Zeme-CEPA, Tel.: 048 419 3718, 0908 967633 , havlicek@changenet.sk
Kľúčové slová: EU fondy