Priatelia Zeme upozorňujú na pokus podvodom oslabiť legislatívu o ochrane životného prostredia

Košice, 26.11.2004

Spoločnosť priateľov Zeme (SPZ) upozornila poslancov Národnej rady SR na podvod, ktorým sa istí lobbisti znečisťovateľov snažia vyškrtnúť zo zákona o obaloch dôležité ustanovenie umožňujúce zálohovať ekologicky škodlivé obaly. Vytvorili by sa tým predpoklady pre väčšie znečisťovanie životného prostredia odpadmi z nápojových obalov. Stalo by sa tak na základe oklamania poslancov NR SR, bez súhlasu a vedomia Ministerstva životného prostredia (MŽP). Bez akejkoľvek diskusie s inými dotknutými sektormi spoločnosti - samosprávou, občianskymi organizáciami, odborníkmi z akademickej obce. Minister životného prostredia o tom nevedel doposiaľ, pracovníci MŽP sa o tom dozvedeli len v týchto dňoch ... a o niekoľko dní sa už hlasuje.

Poslanci Výboru pre životné prostredie NR SR schválili v rámci prebiehajúceho 2. čítania novely zákona o odpadoch aj pozmeňujúce návrhy k zákonu o obaloch. Okrem iných sa navrhuje zmena kľúčového §7 ods. 3, ktorá by ho znefunkčnila, v podstate vyškrtla.

V súčasnosti tento § dáva právomoc Ministerstvu životného prostredia zaviesť zálohy pre obaly, ktoré cit. „sú z hľadiska ich množstva, vlastností a zloženia nebezpečné pre životné prostredie“. Na základe spoločenskej potreby a odborných analýz môže vďaka takejto formulácii MŽP pružne zaviesť účinné opatrenie pre zníženie znečisťovania prostredia - zálohovanie. Od počiatku sa plánuje zálohovanie nápojových jednorazových PET obalov, podobne ako v niektorých iných vyspelých štátoch. §7 ods. 3 sa vôbec nemá zaoberať „definíciami“.

Ide o zásadné zmeny zákona o obaloch - nič také sa však poslanci v ich odôvodnení nedočítali. Dočítajú sa tam iné, zavádzajúce tvrdenie - ide údajne len o “zadefinovanie nebezpečných vlastností odpadov“. „To je ale odborný nezmysel. Nebezpečnosť odpadov a nebezpečnosť obalov sú dve veľmi odlišné veci. U obalov sa posudzuje aj dopad na prostredie pri výrobe, používaní (tzv. analýza životného cyklu). Žiadne takéto kritériá však v Prílohe č. 4 zákona o odpadoch nie sú ... Tá je uspôsobená hlavne pre priemyselné odpady, nie obaly !  A o to lobbistom znečisťovateľov ide. Poslanci by hlasovali pokojne s vedomým, že ide iba o „kozmetickú“ úpravu definície, tak ako sa uvádza v odôvodnení.“ uviedol predseda SPZ Ladislav Hegyi.

Ministerstvo životného prostredia nebude môcť zaviesť zálohovanie, pretože formy škodlivosti špecifické pre obaly, nie sú v prílohe č. 4 zákona o odpadoch uvedené. Všetko nasvedčuje tomu, že tieto pozmeňujúce návrhy naformulovala a pretlačila lobistická skupina veľkých výrobcov nápojov „Envi-pak“.

V tejto kauze nejde o diskusiu či v súčasnosti zaviesť zálohovanie nápojových obalov. „Ide o vyškrtnutie samotnej možnosti zaviesť zálohy v odôvodnených prípadoch a to nemorálnym spôsobom - podvedením poslancov, ktorým sa to prezentuje úplne inak. Tí ani netušia, že nejde o nevinné „zadefinovanie formulácie“, ako uvádza odôvodnenie. Ide o vyškrtnutie kľúčového ustanovenia z dôležitého environmentálneho zákona, bez akejkoľvek diskusie a vedomia ostatných sektorov spoločnosti - samosprávy, občianskej spoločnosti, akademickej obce, bez odbornej argumentácie“ doplnil Hegyi.

Priatelia Zeme preto listom upozorňujú poslancov NR SR na tento pokus o ich podvedenie, na možné zvýšenie znečisťovania životného prostredia a žiadajú ich hlasovať proti tomuto pozmeňujúcemu návrhu. Viac informáciíRadoslav Plánička
Viac informácií o problematike zálohovania obalov, ako aj vplyve obalov na životné prostredie môžete získať na web stránke www.zakooobaloch.sk v sekcii „Zálohovanie“. 
V prípade záujmu o kópie predmetného pozmeňovacieho návrhu, Prílohy č. 4 zákona o odpadoch alebo ďalšie informácie prosím kontaktujte Ladislava Hegyiho (0903 628 503)
Kľúčové slová: legislatíva | obaly