Obchodné podmienky internetového obchodu Priateľov Zeme - SPZ

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.priateliazeme.sk/spz/distribucia. Obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti medzi predávajúcim (dodávateľom) na jednej strane a kupujúcim (zákazníkom, spotrebiteľom) na strane druhej.

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu www.priateliazeme.sk/spz/distribucia je:

Priatelia Zeme - SPZ
Alžbetina 53
040 01 Košice
IČO: 355 29 261
DIČ: 2021396069
registrácia: 
Ministerstvo vnútra pod číslom VVS/1-900/90-117 20-5

Všetky zmluvné vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade absencie úpravy zmluvných vzťahov obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom sa tieto riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

V prípade absencie úpravy zmluvných vzťahov obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcimpodnikateľom sa tieto radia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Spôsob objednania

Tovar je možné objednať online v internetovom obchode www.priateliazeme.sk/spz/distribucia vložením tovaru do košíka a následným odoslaním riadne vyplneného objednávacieho formuláru, prípadne zaslaním objednávky na e-mail distribucia@priateliazeme.sk, pričom v objednávke kupujúci uvedie potrebné údaje:

  • presný názov tovaru
  • počet objednaných kusov
  • adresa pre vystavenie faktúry
  • poštová adresa, na ktorú bude tovar zaslaný, pokiaľ je iná ako fakturačná adresa
  • telefonický a e-mailový kontakt
  • informácie o spôsobe platbybuď vopred prevodom na účet predávajúceho alebo platba na dobierku
  • informácie o spôsobe dodaniabuď zaslaním tovaru poštou alebo osobným prevzatím tovaru v sídle predávajúceho

Po odoslaní objednávky je kupujúcemu zaslaný potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky predávajúcim. V prípade, že kupujúci zvolil pri objednávke spôsob platby vopred prevodom na účet, je súčasťou tohto potvrdzujúceho e-mailu aj zálohová faktúra s údajmi pre uhradenie zálohovej platby.

Následne pri vybavení objednávky predávajúcim je kupujúcemu zaslaný e-mail o vybavení objednávky, ktorý obsahuje aj informácie o expedícii/prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci zvolil pri objednávke spôsob platby vopred prevodom na účet, je podmienkou pre zaslanie e-mailu pripísanie úhrady za tovar podľa zaslanej zálohovej faktúry.

3. Dodacie podmienky

Pokiaľ kupujúci zvolil pri objednávke spôsob dodania tovaru poštou, objednaný tovar predávajúci doručuje prostredníctvom služieb poskytovateľov poštových služieb.

Dodacia lehota začína plynúť momentom zaslania e-mailu o vybavení objednávky.

Doba doručenia je 3 týždne, v prípade predĺženia uvedenej lehoty bude kupujúci vopred informovaný predávajúcim.

Pokiaľ kupujúci zvolil pri objednávke spôsob dodania tovaru osobným odberom v sídle predávajúceho, tovar je pripravený na prevzatie kupujúcim odo dňa zaslania e-mailu o vybavení objednávky. Je potrebné, aby sa kupujúci s predávajúcim vopred dohodli na presnom termíne prevzatia.

4. Platobné podmienky

Dobierkakúpnu cenu zaplatí kupujúci až pri prevzatí poštovej zásielky.

Prevod na účet – kúpnu cenu uhradí kupujúci na účet predávajúceho vopred podľa zálohovej faktúry.

Pokiaľ kupujúci zvolil pri objednávke spôsob dodania tovaru poštou, k cene objednaného tovaru bude pri expedícii pripočítaná cena balného a poštovného.

Výška balného je stanovená paušálne na 0,5. Výška poštovného je závislá od hmotnosti zásielky, podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

5. Storno podmienky

Objednávku kupujúci môže stornovať kedykoľvek pred jej expedíciou emailom na distribucia@priateliazeme.sk alebo telefonicky na tel. č.: 0903 77 23 23.

V prípade, že objednávka nebude riadne stornovaná je kupujúci povinný zásielku prevziať.

6. Odstúpenie od zmluvy

V súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, podľa s ustanovenia §12 odst. 1 kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, že kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, znáša náklady na vrátenie tovaru. Pri uplatnení tohto práva je kupujúci povinný vrátiť výrobok originálne zabalený, ktorý nejaví známky použitia a je nepoškodený, teda plne zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám tovaru v čase jeho nákupu.

Odstúpením od zmluvy si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, keď kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, je odstúpenie bez uvedenia dôvodu neprípustné.

Pri odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý byť uhradená kúpna cena za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.

7. Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na www.priateliazeme.sk/spz/distribucia, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy vo výške 10 €.

8. Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email distribucia@priateliazeme.sk. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Kupujúci súhlasí, aby mu predávajúci posielal na jeho email informácie o aktuálnych ponukách, prezentáciách, súťažiach apod. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať na mail distribucia@priateliazeme.sk

9. Záverečné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 5. februára 2012.