Súťaž obcí a škôl 3Z má svojich víťazov !

Košice, 20.05.2010

Prvý ročník súťaže 3Z (Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj) má svojich víťazov z radov samospráv aj škôl. Ceny si úspešní súťažiaci prevzali na 6. konferencii Environmentálne techniky a ich využívanie v zhodnocovaní odpadov v Banskej Bystrici.

Hlavným cieľom súťaže bolo vyzdvihnutie a zviditeľnenie pracovných výsledkov ľudí, ktorí venujú svoj čas zhodnocovaniu odpadov. Vyhlasovateľ súťaže, Priatelia Zeme - SPZ, taktiež chceli poukázať na problémy s odpadmi, ktoré sa už snaží riešiť viacero samospráv pozitívnou cestou.

Preto sa hodnotil hlavne pokrok v odpadovom hospodárstve. Martin Valentovič predseda organizácie Priatelia Zeme – SPZ, ktorá súťaž organizovala, hovorí: ,,Uvedomujeme si náročnosť práce v odpadovom hospodárstve a vážime si ľudí, ktorí jej venujú dostatok energie a času. Máme pocit, že táto práca nie je vždy adekvátne ocenená. Preto sme sa rozhodli vyhlásiť túto súťaž.

Veríme, že vďaka nej sa dostane zaslúženej pozornosti a uznania ľuďom, ktorí sa odpadom venujú na profesionálnej úrovni.“ Súťaž bola vyhlásená v dvoch kategóriách – obce a školy. Uskutočnila sa vďaka projektu „Viac recyklácie, menej znečistenia“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

V kategórii obec sa hodnotil dosiahnutý pokrok v odpadovom hospodárstve. Hlavné sledované oblasti boli komplexnosť systému odpadového hospodárstva, informovanosť obyvateľstva a množstvá komunálnych odpadov, ktoré v obci vznikajú, ale aj ďalšie ukazovatele. V tejto kategórii sa umiestnila na 1. mieste ako obec s najvýraznejším pokrokom obec Košeca. Táto obec vybudovala prakticky od nuly za dva roky veľmi kvalitný systém odpadového hospodárstva. Na 2. mieste sa umiestnila obec Imeľ a na 3. mieste mesto Stará Turá. Porota sa rozhodla udeliť aj mimoriadnu cenu mestu Piešťany, ktoré síce za sledované obdobie nedosiahlo výrazný pokrok, ale zavedený systém pre nakladanie s odpadmi je na vysokej úrovni. Práve to sa porota rozhodla oceniť.

V kategórii škola sa hodnotil hlavne prínos vykonaných aktivít v sledovanom období z hľadiska výchovy žiakov a študentov. Sledovali sa hlavne vzdelávacie aktivity týkajúce sa odpadového hospodárstva, spôsob zapájania žiakov a študentov do týchto aktivít a zavedený systém nakladania s odpadmi v škole. V tejto kategórii sa na 1. mieste ako najúspešnejšia umiestnila Základná škola v Družstevnej pri Hornáde. Táto škola naplno žije spolu so žiakmi ekologicky, a do detailov sa zaujíma o minimalizáciu svojich dopadov na životné prostredie. Na 2. mieste sa umiestnila Základná škola s materskou školou v Palíne a na 3. mieste sa umiestnili dve školy s vyrovnanými výsledkami, Základná škola na Triede SNP v Banskej Bystrici a Základná škola vo Vojčiciach.

„Víťazné obce aj školy získali napríklad poradenstvo v odpadovom hospodárstve či ekovýchovnú exkurziu. Za najvýznamnejšiu časť ocenenia však považujeme získanú prestíž a publicitu, vďaka ktorým sa o úspechoch a šikovnosti obcí a škôl môže dozvedieť celé Slovensko. Veríme, že toto je najlepšia odpoveď pre starostov a pedagógov, podľa ktorých sú takéto efektívne systémy na Slovensku nemožné “, vysvetlil Martin Valentovič.

Viac informácií

Martin Valentovič, predseda, Priatelia Zeme–SPZ, 0903 279 817, valentovic@priateliazeme.sk

Súťaž obcí a škôl 3Z má svojich víťazov !Súťaž obcí a škôl 3Z má svojich víťazov !Súťaž obcí a škôl 3Z má svojich víťazov !Súťaž obcí a škôl 3Z má svojich víťazov !Súťaž obcí a škôl 3Z má svojich víťazov !Súťaž obcí a škôl 3Z má svojich víťazov !Súťaž obcí a škôl 3Z má svojich víťazov !Súťaž obcí a škôl 3Z má svojich víťazov !Súťaž obcí a škôl 3Z má svojich víťazov !