Aktivity Priateľov Zeme – SPZ v roku 2019 v číslach

V roku 2019 sme sa zamerali hlavne na tri oblasti – aktivity na zníženie množstva zneškodňovaných komunálnych odpadov na skládkach odpadov a spaľovaniach komunálnych odpadov, na rozvoj triedeného zberu biologických odpadov a ich kompostovania a propagáciu Zero Waste spôsobu života. V rámci toho sme uskutočnili:

Aktivity pre verejnosť

 • Prednášky – 275 ks, na ktorých sa zúčastnilo 12 905 poslucháčov
 • Diskusie – 17 ks
 • Školenia – 9 ks
 • Informačné stánky – 11 ks
 • Návštevy domácností – 1 131 ks
 • Poradenstvo – 465 ks
 • Vzdelávacie príspevky/výzvy – 54 autorských príspevkov a 11 výziev na zapojenie sa do aktivít
 • „Mini recyklácia Priateľov Zeme“ 2019 – 5 dňová výmenná burza ešte použiteľných vecí

Aktivity na školách

 • Interaktívne prednášky – 152 ks, na ktorých sa zúčastnilo 3 192 poslucháčov
 • Diskusie – 3 ks
 • Premietanie filmu s diskusiou – 1 ks
 • Pomoc s vybavením triedeného zberu – 2 školám
 • Školenia lektorov – 1 ks

Aktivity so samosprávami

 • Jednorazové poradenstvo – 107 ks
 • Diskusie/prednášky na konferenciách a seminároch – 22 ks
 • Zorganizované semináre – 4 ks
 • Počet analýz zmesového odpadu – 12 ks/6 570 kg odpadu
 • Prieskumy a osvety – 7 aktivít v 4 obciach/1 131 navštívených domácností
 • Koncepčná práca s obcami – 7 obcí a 2 združenia obcí/113 061 obyvateľov
 • Príprava Zero Waste stratégie – 1 ukončená (Partizánske) a 1 rozpracovaná (MR nad Holeškou)

Rozvoj kompostovania

 • Domáce kompostovanie – 218 prednášok o správnych postupoch pri kompostovaní a používaní kompostu
 • Komunitné kompostovanie – 5 ks sme vybudovali a 17 ks pomohli vybudovať/545 ľudí z bytových domov môže kompostovať svoje biologické odpady
 • Malé kompostárne – 4 obciam sme pomohli vybudovať
 • Veľké kompostárne – 3 obciam sme pomohli pri príprave dokumentácie

Práca na odpadovej legislatíve

 • Aktívne sme sa podieľali na príprave:
  • Programu predchádzania vzniku odpadov Slovenskej Republiky na roky 2019-2025
  • Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021-2025
  • Výnosu MŽP SR o metodike analýzy zmesového komunálneho odpadu
 • Rokovania na MŽP SR – 29x
 • Pomohli sme presadiť:
  • zlepšenie podmienok na triedenie odpadov pre obyvateľov
  • zrušenie výnimiek pre obce v zbere kuchynských biologických odpadov z domácností
  • povinnosť pre obce vzdelávať obyvateľov v oblasti nakladania s biologickými odpadmi
  • zjednodušenie zriaďovania malých kompostárni
  • 45 opatrení na podporu predchádzania vzniku odpadov