Ako chceme použiť získané prostriedky z 2 percent

2 % z daní v roku 2020 chceme použiť na:

 • Propagácia konceptu Zero Waste (Bez odpadu)

  Aj tento rok budeme pokračovať v propagácii „bezodpadového“ spôsobu života. Zameriame sa hlavne na dve cieľové skupiny – verejnosť a samosprávy.

  Verejnosť chceme informovať o možnostiach znižovania množstva komunálnych odpadov a ich správnom triedení a kompostovaní. Použitými formami komunikácie budú hlavne facebook, naše špecializované webové stránky, mailové, telefonické a osobné poradenstvo, prednášky a workshopy.

  So samosprávami budeme spolupracovať na optimalizáciách obecných systémoch odpadového hospodárstva, pri ktorých budeme presadzovať prvky Zero Waste s cieľom zlepšiť podmienky pre obyvateľov. Použitými formami spolupráce budú hlavne poradenská a praktická pomoc konkrétnym samosprávam, ale aj príprava praktických usmernení, manuálov a pomôcok pre obce.
   
 • Založenie Kompostárenskej asociácie na Slovensku
   
  V poslednej dobe cítime potrebu založenia odbornej profesijnej organizácie, ktorá by združovala subjekty ochotné pomôcť Slovensku pri zavádzaní kompostovania biologických odpadov. Asociácia by mala byť pomocnou „barličkou“ pre všetkých, ktorí to so zavádzaním triedeného zberu biologických odpadov a kompostovaním myslia vážne. Hlavným cieľom je zabezpečiť pre kompostovanie kvalitnú surovinu, z ktorej sa bude vyrábať kvalitný kompost. Použitými formami práce bude výskum, teoretická a praktická pomoc, vzdelávanie a legislatívna práca.
   
 • Kontrola a tvorba legislatívy v odpadovom hospodárstve
   
  Budeme aj naďalej pozorne sledovať ako dokážu obce a podnikateľské subjekty uplatňovať existujúcu legislatívu do praxe a aké výsledky budú v odpadovom hospodárstve dosahovať.  Navrhneme také úpravy, ktoré zabezpečia pre obyvateľov lepšie podmienky na predchádzanie vzniku, opätovné používanie a triedenie odpadov s cieľom znižovať množstvo skládkovaných a spaľovaných odpadov.